Uit de kadernota blijkt dat de gemeente fors wil bezuinigen. In feite wordt het gemeentelijk monumentenbeleid geschrapt. Alleen wettelijk verplichte taken t.a.v. rijksmonumenten worden straks nog vervuld. Bij de aangevraagde bouwvergunningen zal alleen worden gekeken naar het veiligheidsaspect. Externe ‘gecertificeerde’ bureaus kunnen worden ingehuurd om het uitgevoerde werk achteraf te toetsen, ook aan de bestemmingsplannen. De kadernota slaat ons de wapens uit de hand en geeft projectontwikkelaars voor een belangrijk deel vrij spel. De Henri van Abbe Stichting zal inspreken in de komende raadsvergadering. Na een discussie kan worden geconstateerd dat de inspraak een goede zaak is, maar dat de raad de nota ongetwijfeld zal aannemen, ongeacht de rampzalige consequenties (ook financieel) op langere termijn. Er staat druk op de ketel. Deze maand besluit de raad, waarna gewerkt kan worden aan de begroting voor de periode 2013-2016.