Ook wordt getracht een project op te zetten waarbij via smartphone informatie kan worden
verkregen van de plek waar de gebruiker staat. Dit moet werken via een GPS-systeem. Elders
bestaat iets dergelijks al. In Eindhoven zijn in het verleden (TUe en SRE) wel projecten
opgestart om de noodzakelijke informatie te verzamelen, maar die lijken te zijn verzand. Er
zal worden gekeken wat er aan informatie verzameld is en in hoeverre die nog bruikbaar is.
Daarna zal een van onze deelnemers een presentatie geven aan de raadsfractie van het CDA.