Om plotselinge sloop of andere aantastingen van onbeschermde panden in de binnenstad te
voorkomen, zou heel het gebied een dubbelbestemming of de aanduiding “karakteristiek en
culturele waarde (CW)” moeten krijgen. Dit zal tijdens de gesprekken met de gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de orde worden gesteld.