Er zijn verschillende gremia die zich bezighouden met de schoonheid van de stad. Hierbij kan allereerst worden gedacht aan de GMC en aan de Welstandscommissie, maar de schoonheid van de stad omvat meer dan het interessegebied van deze twee commissies. Iemand van onze stichting had gehoord dat bij de gemeente ook een commissie StadBeeld bestaat. Bij navraag bleek echter dat StadBeeld een werkgroep is van de Dienst MO, die zich alleen met beeldende kunst heeft bezig gehouden en op het ogenblik slapend is. Er is gesproken met het wakkere lid W. Berkvens, die het een goed idee lijkt om samen met de dienst DSO eens over de schoonheid van de stad na te denken. Er is een afspraak gemaakt met wethouder Fiers om over het idee te praten. Graag willen we weten of we namens de Stichting kunnen spreken. Onze Stichting richt zich op de visuele kwaliteit van de stad en de voorzitter prijst daarom het initiatief. De Philipsboulevard, Strijp-S en Catharinaplein hebben alles met schoonheid van de stad van doen en hierbij zijn bepaald kanttekeningen te plaatsen over hoe het niet moet. De aandacht wordt erop gevestigd, dat ook wethouder Mittendorf verantwoordelijk is voor een deel van de gewenste schoonheid en dat zij eigenlijk bij de plannen zou moeten worden betrokken. Verder is het is een goede zaak als wij bij gemeentelijke plannen mee kunnen praten. Tijdens het formeren van het nieuwe college heeft onze voorzitter aan formateur Meindersma een brief gestuurd, waarin hij er op heeft aangedrongen bij gemeentelijke plannen van meet af aan inspraak te geven. ‘Burgerparticipatie’ is daardoor opgenomen in het convenant en de raadsgriffier heeft ons bedankt voor onze inbreng.