Er loopt een pilotproject van een jaar waarbij wij behalve de bestemmingsplannen ook de aanvragen voor omgevingsvergunningen van monumentenpanden in een vroeger stadium ter inzage krijgen.