Open brief Museumpark Vonk in de Genneper Parken

Eindhoven, 1 december 2022

Open brief en inspraakreactie van de Henri van Abbestichting over het conceptbestemmingsplan Museumpark Vonk in de Genneper Parken

Het gaat niet om VONK, het gaat om de Genneper Parken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Past het bouwen van een museum en het lokken van honderdduizenden bezoekers waaronder beoogd 150.000 voor Vonk in de Genneper Parken? De Henri van Abbe Stichting vindt van niet. De een na de andere ontwikkeling in de Genneper Parken heeft ten doel of kan niet zonder duizenden bezoekers die van vele horecavoorzieningen, binnen en op terrassen, gebruik gaan maken: de Genneper Parken als verdienmodel. Terwijl de gemeenteraad vele malen expliciet heeft vastgelegd dat het belang van de groenontwikkeling van de Genneper Parken bovenaan moet staan: versterk het groen, verminder de bebouwing. Dus niet als een “zero sum game”: hier wat steen eraf, daar wat steen erbij.

Twee citaten uit het Groenbeleidsplan 2017 van Eindhoven over de Genneper Parken:

Voor wat betreft het aspect ‘karakteristiek groen”:

de aanwezige natuur- en landschapskwaliteiten tenminste behouden dienen te blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld. Voor de landschappelijke en ecologische waarden zijn twee aspecten van groot belang: rust en duisternis. In vergelijking met het groen in de stad kan in deze gebieden meer rust worden geboden als tegenwicht voor de steeds drukker wordende stedelijke omgeving. Daarom passen functies die de rust verstoren niet in deze gebieden. (…). Gebouwen die hun functie verliezen in het gebied worden verwijderd met uitzondering van monumentale en beeldbepalende panden.

Voor wat betreft het aspect ‘natuur en landschap’: ‘behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in deze gebieden de primaire functies [zijn], gecombineerd met extensief recreatief medegebruik. Er is ruimte om te recreëren en natuur en landschap te beleven, voor zover daar geen verstorende inrichtingsmaatregelen voor nodig zijn. Eventueel aanwezige voorzieningen of gebouwen worden gedoogd. Gebouwen zonder functie voor het behoud of de ontwikkeling van natuur en landschap worden verwijderd na functiebeëindiging’.

En net nu klimaat en milieu absolute prioriteit van deze collegeperiode zijn (althans dat zegt het bestuursakkoord), dreigt de gemeenteraad bouwen in een van de kwetsbare stukken karakteristiek en historisch groen van Eindhoven verder mogelijk te maken, sterker nog, zelf te bevorderen met een gemeentelijke voorziening: Museumpark Vonk. Daarbij weigert de gemeente om tijdig een onderzoek te doen naar de groen- en milieuconsequenties van alle initiatieven in de Genneper Parken als geheel, ondanks het krachtige advies daartoe van adviesbureau RoyalHaskoning! De gemeente knipt het gebied op, en kijkt nu alleen naar Vonk. De Genneper Parken verdienen en vereisen een integrale benadering! Overigens adviseert de Henri van Abbestichting na te laten gaan, wat de consequenties zijn van de recente uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie in de bouwfase van projecten. Daar is in de voorbereiding voor dit plan geen rekening mee gehouden.

De kans om op een serieuze manier alternatieven te onderzoeken, noodzakelijk om de bestemmingsplanwijziging te rechtvaardigen, liet de gemeente achterwege. Althans, een toetsbare rapportage van de stelling dat er geen alternatieven zijn, ontbreekt. Dit is een belangrijke ommissie in het voorstel van het college. Zonder duidelijkheid over het ontbreken van alternatieven vervalt de grond onder dit bestemmingsplan. Afwijken van een bestaand bestemmingsplan met rechtvaardiging met “het grote maatschappelijke belang” vraagt dan wel meer uitleg dan de vage woorden die er nu in het voorstel staan. Bovendien: met zoveel Brainport- en regiodeal-middelen in het vooruitzicht kunnen de kosten toch geen argument zijn om alternatieven af te wijzen.

De Henri van Abbestichting adviseert de gemeenteraad serieus naar haar zienswijze te kijken. Als de raadsleden die gelezen hebben, dan zullen zich afvragen of ze zichzelf nog steeds een groene raad kunnen noemen. Of is de aankoop van de Wielewaal bedoeld als compensatie voor alle initiatieven die ten koste zullen gaan van groene kwaliteit van Eindhoven?

De Henri van Abbestichting adviseert de gemeenteraad ook eens te rade te gaan bij de deelnemers aan het inspraaktraject. Dat traject heeft grote frustraties opgeleverd. De recente berichten daarover van stichting Rapelenburg en buurtvereniging Genneperzijde spreken boekdelen en verwoorden een gevoel dat breed bestaat bij de participanten.

Wij roepen de gemeenteraad op te stoppen met knip- en plakbeleid dat ten koste gaat van de Genneper Parken. Wees consequent en blijf vasthouden aan wat u eerder beloofde aan de bewoners van Eindhoven. Ga voor versterking van de Genneper Parken als uniek historisch gegroeid natuurlandschap, waar bebouwing waar mogelijk wordt verminderd en niet vergroot ten bate van versterking van de natuur. Ga voor de kwaliteit van het groen en de geloofwaardigheid van de politiek. Laat een mooie Vonk ontbranden, maar niet in de Genneper Parken.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Namens de Henri van Abbe Stichting,

W.S. Seuren, voorzitter

M.T. Hermanussen, secretaris

 

Deze brief in PDF downloaden:

Open brief en inspraakreactie conceptbestemmingsplan Museumpark Vonk in de Genneper ParkenBestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006