Zienswijze NRD Omgevingsvisie 2.0

Aan:    College van B&W
t.a.v. Hoofd Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Datum:  19 december 2022

 

Onderwerp: Zienswijze NRD Omgevingsvisie 2.0

 

Geacht college,

 

Het lukte niet om via de voorgeschreven wijze via een apart formulier onze zienswijze
NRD Omgevingsvisie 2.0 in te dienen. Noodgedwongen hebben wij onze toevlucht tot de mail genomen.

 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie 2.0 Eindhoven wordt bij de beoordelingscriteria slechts bij het kopje Economische ontwikkelingen onder de hoofdcategorie Toekomstbestendig verwezen naar “behoud cultureel erfgoed”, als onderdeel van nog veel meer ruimtelijke randvoorwaarden.

Wij zijn van mening dat cultuur historische waarden wel erg worden onderbelicht in dit nogal uitgebreide onderzoek.

Wij zouden ervoor willen pleiten om het behoud van het cultureel erfgoed als een separaat beoordelingscriterium op te nemen, zodat ook de consequenties van de drie onderzoeksvarianten en de referentievariant middels een toets aan de cultuur historische waardekaart in beeld worden gebracht. Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van het behoud van het cultureel erfgoed dat immers ook volgens het gemeentelijk beleid essentieel is voor de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van de leefomgeving.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

Deze brief in PDF downloaden:

Zienswijze NRD Omgevingsvisie 2.0