Het onderzoek dat MAB naar 50 gebouwen uit de wederopbouwperiode

In oktober heb ik jullie al geïnformeerd (zie onder) over de presentatie
> door onderzoeksbureau MAB op woensdag 18 januari om 14u tot 16u (locatie
> NRE-gebouw, Nachtegaallaan 15)
> Het onderzoek dat MAB naar 50 gebouwen uit de wederopbouwperiode heeft
> uitgevoerd staat dan centraal. Zie onderstaande mail voor een verdere
> toelichting.
>
> CeesJan Frank van MAB zal de presentatie verzorgen. Na afloop van de
> presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
> Het zou erg fijn zijn als we een mooie opkomst hebben (hoe meer
> aanwezigen, hoe beter). Laat me even weten hoeveel personen per stichting
> aansluiten.
>
> Zoals in onderstaande mail toegezegd worden volgende week de
> concept-onderzoeksresultaten aan jullie toegestuurd. Aangezien ik afwezig
> ben, zal mijn collega Hans Roothaert (in cc) dat document aan jullie
> toesturen. Dit zal een WeTransfer link zijn, dus download deze tijdig.
> Het toe te sturen document zal bestaan uit een inleiding met toelichting
> op onderzoeksmethodiek en vergelijking tussen de categorieën. Daarna
> volgen 50 beoordelings- en scoreformulieren.
>
> Aangezien mijn vakantie al snel van start gaat, wil ik jullie via deze weg
> en alvast een zalig kerstfeest en een goede jaarwisseling. En wederom dank
> voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
>
> Groeten,
> Remon

Zienswijze NRD Omgevingsvisie 2.0

Aan:    College van B&W
t.a.v. Hoofd Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Datum:  19 december 2022

 

Onderwerp: Zienswijze NRD Omgevingsvisie 2.0

 

Geacht college,

 

Het lukte niet om via de voorgeschreven wijze via een apart formulier onze zienswijze
NRD Omgevingsvisie 2.0 in te dienen. Noodgedwongen hebben wij onze toevlucht tot de mail genomen.

 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie 2.0 Eindhoven wordt bij de beoordelingscriteria slechts bij het kopje Economische ontwikkelingen onder de hoofdcategorie Toekomstbestendig verwezen naar “behoud cultureel erfgoed”, als onderdeel van nog veel meer ruimtelijke randvoorwaarden.

Wij zijn van mening dat cultuur historische waarden wel erg worden onderbelicht in dit nogal uitgebreide onderzoek.

Wij zouden ervoor willen pleiten om het behoud van het cultureel erfgoed als een separaat beoordelingscriterium op te nemen, zodat ook de consequenties van de drie onderzoeksvarianten en de referentievariant middels een toets aan de cultuur historische waardekaart in beeld worden gebracht. Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van het behoud van het cultureel erfgoed dat immers ook volgens het gemeentelijk beleid essentieel is voor de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van de leefomgeving.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

Deze brief in PDF downloaden:

Zienswijze NRD Omgevingsvisie 2.0

Jan van Schagen (Eindhoven, 1940 – Nuenen, 2022)

In memoriam: Jan van Schagen (Eindhoven, 1940 – Nuenen, 2022)

Jan was een echte Philipsman. Daarmee bedoel ik dat hij eerder voor degelijkheid koos dan voor avontuur. Ik ontmoette Jan voor het eerst bij het Philips Persbureau, dat toen nog aan de Willlemstraat gevestigd was. Als voorlichter, onder andere over de loononderhandelingen, was hij altijd correct, goed geïnformeerd en terughoudend, omdat hij alle journalisten in principe gevaarlijk achtte voor de ‘Company’. Dat was in de tijd dat ik als verslaggever voor Omroep Brabant werkte en Philips aan een wereldwijde vermageringskuur bezig was. Met dramatische gevolgen voor Eindhoven, culminerend in het vertrek van het hoofdkantoor naar Amsterdam.

Toen Jan met pensioen ging, kon hij zich helemaal wijden aan zijn grote passie: de plaatselijke geschiedenis. Peter van den Baar, voorzitter van onze Henri van Abbe Stichting, en ik stonden al snel bij hem op de stoep. Of hij onze perschef wilde worden? Dat deed hij, al was het niet altijd verwachte, initiatiefrijke optreden van onze voorzitter voor hem (als super georganiseerd mens) een voortdurende verrassing. Jarenlang heeft hij met zijn kennis van Eindhoven onze Stichting trouw gediend. Als deskundig vrijwilliger. Zijn kennis van Eindhoven werd aangescherpt in het Regionaal Historisch Centrum, waar hij dagen kon verblijven, werkend aan een of ander boek. Het vlot geschreven meesterwerkje: ‘Arm, arm Eindhoven’ wees onze Brainport/Metropoolregiobewoners er nog eens op dat vóór de vette tijden die we sinds de laatste oorlog mogen beleven in Eindhoven iedere korst brood goud waard was. Eindhoven was eeuwenlang een uitgeplunderd arm gat en dat feit legt nog eens bloot waarom we zo zuinig moeten zijn met wat er uit het verleden nog wel over is. Jan begreep dat als geen ander en was dan ook gaarne bereid (ook weer zonder een cent te vragen) om de 25-jarige geschiedenis van de Henri van Abbe Stichting op te tekenen. Hij deed dat met verve en de gebruikelijke nauwkeurigheid. Het heet: ‘Als de Eindhovense erfgoedwaakhond blaft’.

Het was goed Jan te leren kennen; het was bewonderingwaardig om hem als afgepaste Philips-medewerker binnen onze Stichting te zien transformeren in een opener mens. Een mens dat we in onze Stichting zeker zullen gaan missen. De familie wensen we sterkte. Zij blijven achter in het besef dat Jan er werkelijk tot het einde alles uitgeknepen heeft dat hij in zich had. Jan, bedankt.

Marc van Abbe

Open brief Museumpark Vonk in de Genneper Parken

Eindhoven, 1 december 2022

Open brief en inspraakreactie van de Henri van Abbestichting over het conceptbestemmingsplan Museumpark Vonk in de Genneper Parken

Het gaat niet om VONK, het gaat om de Genneper Parken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Past het bouwen van een museum en het lokken van honderdduizenden bezoekers waaronder beoogd 150.000 voor Vonk in de Genneper Parken? De Henri van Abbe Stichting vindt van niet. De een na de andere ontwikkeling in de Genneper Parken heeft ten doel of kan niet zonder duizenden bezoekers die van vele horecavoorzieningen, binnen en op terrassen, gebruik gaan maken: de Genneper Parken als verdienmodel. Terwijl de gemeenteraad vele malen expliciet heeft vastgelegd dat het belang van de groenontwikkeling van de Genneper Parken bovenaan moet staan: versterk het groen, verminder de bebouwing. Dus niet als een “zero sum game”: hier wat steen eraf, daar wat steen erbij.

Twee citaten uit het Groenbeleidsplan 2017 van Eindhoven over de Genneper Parken:

Voor wat betreft het aspect ‘karakteristiek groen”:

de aanwezige natuur- en landschapskwaliteiten tenminste behouden dienen te blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld. Voor de landschappelijke en ecologische waarden zijn twee aspecten van groot belang: rust en duisternis. In vergelijking met het groen in de stad kan in deze gebieden meer rust worden geboden als tegenwicht voor de steeds drukker wordende stedelijke omgeving. Daarom passen functies die de rust verstoren niet in deze gebieden. (…). Gebouwen die hun functie verliezen in het gebied worden verwijderd met uitzondering van monumentale en beeldbepalende panden.

Voor wat betreft het aspect ‘natuur en landschap’: ‘behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in deze gebieden de primaire functies [zijn], gecombineerd met extensief recreatief medegebruik. Er is ruimte om te recreëren en natuur en landschap te beleven, voor zover daar geen verstorende inrichtingsmaatregelen voor nodig zijn. Eventueel aanwezige voorzieningen of gebouwen worden gedoogd. Gebouwen zonder functie voor het behoud of de ontwikkeling van natuur en landschap worden verwijderd na functiebeëindiging’.

En net nu klimaat en milieu absolute prioriteit van deze collegeperiode zijn (althans dat zegt het bestuursakkoord), dreigt de gemeenteraad bouwen in een van de kwetsbare stukken karakteristiek en historisch groen van Eindhoven verder mogelijk te maken, sterker nog, zelf te bevorderen met een gemeentelijke voorziening: Museumpark Vonk. Daarbij weigert de gemeente om tijdig een onderzoek te doen naar de groen- en milieuconsequenties van alle initiatieven in de Genneper Parken als geheel, ondanks het krachtige advies daartoe van adviesbureau RoyalHaskoning! De gemeente knipt het gebied op, en kijkt nu alleen naar Vonk. De Genneper Parken verdienen en vereisen een integrale benadering! Overigens adviseert de Henri van Abbestichting na te laten gaan, wat de consequenties zijn van de recente uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie in de bouwfase van projecten. Daar is in de voorbereiding voor dit plan geen rekening mee gehouden.

De kans om op een serieuze manier alternatieven te onderzoeken, noodzakelijk om de bestemmingsplanwijziging te rechtvaardigen, liet de gemeente achterwege. Althans, een toetsbare rapportage van de stelling dat er geen alternatieven zijn, ontbreekt. Dit is een belangrijke ommissie in het voorstel van het college. Zonder duidelijkheid over het ontbreken van alternatieven vervalt de grond onder dit bestemmingsplan. Afwijken van een bestaand bestemmingsplan met rechtvaardiging met “het grote maatschappelijke belang” vraagt dan wel meer uitleg dan de vage woorden die er nu in het voorstel staan. Bovendien: met zoveel Brainport- en regiodeal-middelen in het vooruitzicht kunnen de kosten toch geen argument zijn om alternatieven af te wijzen.

De Henri van Abbestichting adviseert de gemeenteraad serieus naar haar zienswijze te kijken. Als de raadsleden die gelezen hebben, dan zullen zich afvragen of ze zichzelf nog steeds een groene raad kunnen noemen. Of is de aankoop van de Wielewaal bedoeld als compensatie voor alle initiatieven die ten koste zullen gaan van groene kwaliteit van Eindhoven?

De Henri van Abbestichting adviseert de gemeenteraad ook eens te rade te gaan bij de deelnemers aan het inspraaktraject. Dat traject heeft grote frustraties opgeleverd. De recente berichten daarover van stichting Rapelenburg en buurtvereniging Genneperzijde spreken boekdelen en verwoorden een gevoel dat breed bestaat bij de participanten.

Wij roepen de gemeenteraad op te stoppen met knip- en plakbeleid dat ten koste gaat van de Genneper Parken. Wees consequent en blijf vasthouden aan wat u eerder beloofde aan de bewoners van Eindhoven. Ga voor versterking van de Genneper Parken als uniek historisch gegroeid natuurlandschap, waar bebouwing waar mogelijk wordt verminderd en niet vergroot ten bate van versterking van de natuur. Ga voor de kwaliteit van het groen en de geloofwaardigheid van de politiek. Laat een mooie Vonk ontbranden, maar niet in de Genneper Parken.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Namens de Henri van Abbe Stichting,

W.S. Seuren, voorzitter

M.T. Hermanussen, secretaris

 

Deze brief in PDF downloaden:

Open brief en inspraakreactie conceptbestemmingsplan Museumpark Vonk in de Genneper ParkenBestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006

Van Abbepenning 2022 voor paviljoen KEVN

Op woensdag 16 november reikte onze voorzitter Wilbert Seuren de tweejaarlijkse Van Abbepenning 2022 uit aan de uitbaters van paviljoen KEVN in de Galileïstraat Eindhoven.

Yingyi Luo en Erik Slijpen namen de bronzen erepenning in ontvangst, woningcorporatie Trudo (eigenaar), architectenbureau Superuse Studios en Buro Lubbers (voor de buitenruimte) kregen een oorkonde. Samen hebben zij de oude basisschool getransformeerd tot een ontmoetingsplek tussen Woensel West en Strijp-S.

 

Lees verder

De creatie past naadloos in deze post-coronatijd. De voormalige school is behouden en getransformeerd in een culturele ontmoetingsplek met ateliers, drie expositieruimtes en horeca in een eigenzinnig paviljoen. Het nieuwe paviljoen is grotendeels gebouwd met hergebruikt materiaal. Het is duurzaam en demontabel. De spanten komen o.a. uit een oude kippenschuur. Deze circulaire ontwerpaanpak heeft geresulteerd in oorspronkelijke en krachtige architectuur.

Het feit dat de initiatiefnemers en uitbaters op bijna alle punten respect hebben gehad voor de bestaande opzet van de school, maakt dat de Van Abbeprijs 2022 ten volle aan hen besteed is. Speciale aandacht verdient de visie achter het ontwerp. De school in probleemwijk Woensel-West werd aangekocht door Trudo en zij nodigde Superuse Studios uit om een ruimtelijke visie te ontwikkelen waarbij extra aandacht geschonken werd aan het ondersteunen van de wijkvernieuwing en het faciliteren van lokale initiatieven.

 

De school werd liefdevol gereconstrueerd. De originele gangstructuur van de corridorschool uit 1930 bleef behouden. De wijze waarop omgegaan is met de stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe paviljoen is lovenswaardig. Door de gang van de school te openen aan de achterzijde ontstaat naast het paviljoen ook een nieuw intiem buurtplein. Door de transformatie van de onderste klaslokalen tot expositieruimte voor kunstenaars werd kunst dichter bij de mensen gebracht. Aan de andere zijde van het paviljoen zijn de bestaande bomen behouden en ontstond een openbaar parkje.

 

Samengevat is het project een voorbeeld geworden van zinvolle, eigentijdse herbestemming. Een oud gebouw werd niet gezien als sta-in-de-weg, maar als een kans om de wijk te verrijken. Daarom verdienen de initiatiefnemers van dit ongewone en avontuurlijke plan de Henri van Abbeprijs 2022. De voorbijganger kan door deze verbouwing nog jarenlang ervaren hoe creatieve ontwerpkracht een positieve impact heeft op de stad en de leefbaarheid in de wijk.

            

Bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006

Aan:    Gemeente Eindhoven
Mevr. D. van Hoof
Datum:  8 september 2022

 

Onderwerp: Reactie op bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006

 

Geachte mevrouw Van Hoof/ Beste Deirdre

 

Het in het kader van het met de gemeente afgesproken vooroverleg toegestuurde bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006 (1e Lieven de Keylaan-
Dr. Cuyperslaan) geeft ons geen aanleiding tot opmerkingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

 

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

 

 

Deze brief in PDF downloaden:

Bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006

Bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat)

Aan:    Gemeente Eindhoven

 

Datum:  7 september 2022

 

 

Onderwerp: Reactie op bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat)

 

Geachte heer/mevrouw

 

Het in het kader van het met de gemeente afgesproken vooroverleg toegestuurde bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat) geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.

 

Per saldo zal dit voorontwerp meer groen op leveren dan in de oude situatie. Vanuit het groenbeleidsplan ligt er een ambitie die verwerkt is in dit ontwerp, meer groen en grastegels voor parkeerplaatsen.

Ook is er een boomeffect analyse opgesteld waarin kap en compensatie maar ook het snoeien van bomen is beschreven.

Daarnaast is er behoorlijk ingezet op biodiversiteit planten, struiken, bomen en nestgelegenheid

Ook is er uitdrukkelijk rekening gehouden met tuingroen wat d.m.v. het project Struikrovers een nieuwe bestemming kan krijgen.

 

Naast deze opmerkingen over het in het plan opgenomen groen, sluiten wij ons aan bij de reactie van de Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven op dit plan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

 

Deze brief in PDF downloaden:

Bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat)

Reactie IV Conceptbestemmingsplan Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch)

Aan:    Gemeente Eindhoven
Sector Ruimtelijke Expertise
Afdeling Ruimtelijke Ordening
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Datum:  3 september 2022

 

 

Onderwerp: Reactie  IV Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch)

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Het in het kader van het met de gemeente afgesproken vooroverleg toegestuurde bestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch) geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.

 

Wat archeologie betreft is sprake van een nieuwe archeologische verwachtingen- en waardenkaart. Deze kaart is al definitief maar moet alleen nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. In een aantal plannen is al met deze nieuwe kaart gewerkt. Volgens deze nieuwe kaart is in het plangebied archeologisch onderzoek noodzakelijk. Wij vinden het vreemd dat met deze kennis hier toch gekozen is om met de oude waardenkaart te werken waarbij archeologisch onderzoek niet nodig geacht wordt. Wij pleiten dan ook voor het verrichten van archeologisch onderzoek.

 

Het groenplan de Flanken zorgt voor een groene uitstraling voor het gehele gebied. Door dit gebied in te richten als openbaar groen sluit dit nadrukkelijk aan op deze bosrijke omgeving. Zo zal er worden ingezet op nieuwe aanplant van inheemse soorten en worden er maatregelen getroffen om de afwatering beter te regelen voor voldoende regenwater voor boom en plant.

Daarnaast is er een uitgebreide boomeffect rapportage gemaakt waarin op boomniveau de status van elke boom in dit plan wordt aangegeven zodat nauwkeurig kap, snoei en verbetering van groeikansen verwerkt zijn in dit plan. Uiteraard worden bomen gecompenseerd en gebruikt men een nieuwe funderings methode om tijdens de bouw bomen te snoeien en te beschermen.

 

We zijn verheugd, dat ervoor wordt gekozen in dit prachtige woonmilieu (ook) sociale huurwoningen te realiseren. Wij zijn voorstander van een inclusieve stad, waarin in alle woonmilieus ook plaats is voor bewoners die geen goedgevulde beurs hebben.

De opzet van de plannen, kleine tweekappers in houtskeletbouw, gegroepeerd binnen de bestaande hofjes structuur en gedekt met gebakken pannen, past goed in Schuttersbosch.

De gefaseerde aanpak, waarbij van oudsher zittende huurders kunnen blijven wonen zolang ze willen, spreekt ons aan. Realisatie van het gehele plan kan hierdoor lang  gaan duren, maar dat vormt in deze omgeving nauwelijks een bezwaar. Dat daarbij is gekozen voor een bouwsysteem dat vrijwel geheel prefab kan worden aangevoerd, verkort de bouwtijd en de overlast voor de buurt enorm.

De enkelbestemming Bos kort langs de bouwpercelen kan het langdurig behoud van de bosomgeving waarborgen.

Het aantal woningen is, t.o.v. de eerdere plannen teruggebracht naar 94 woningen.
Daarmee neemt de aanvankelijk gevreesde spanning met het streven om maximaal bomen te behouden aan de oostflank voldoende af.

Samenvattend: indien tegemoet gekomen wordt aan onze wens archeologisch onderzoek te verrichten hebben wij geen bezwaren tegen dit bestemmingsplan.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

 

Deze brief in PDF downloaden:

Reactie HvAS op bestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch)[46]

Ingekomen raadsvragen CDA m.b.t. standbeeld Anton Philips

Ingekomen_raadsvragen_Standbeeld_Anton_Philips__CDA_