Het ligt in de bedoeling een boerderij in Bergeijk die op de Rijkslijst staat daarvan te verwijderen. Wij steunen acties om dit te verhinderen.

De Polynormwoningen worden gesloopt. Twee zullen op het TU/e-terrein worden herbouwd en in mei feestelijk worden heropend tijdens een symposium.

Er wordt gesproken met C. Hinnen over de renovatie van woningcomplexen en het behoud van de cultuurhistorische waarden van de wijken.
De voorzitter schrijft een brief aan woningbouwcorporatie Woonbedrijf SWS HhvL om onze tevredenheid te betuigen met de renovatie in de Barrier.

In de GMC is in het kader van de nieuwe monumentenverordening gesuggereerd dat het niet nodig is over te gaan tot aanwijzing van beschermde stadsgezichten. Met behulp van het bestemmingsplan en de gemeentelijke waardenkaart moet het mogelijk zijn voldoende bescherming te bieden. Dit idee is op zich niet onjuist. Een probleem is echter dat de gemeente vele jaren achterloopt met het vaststellen van bestemmingsplannen en dat er
– afgezien van de provinciale kaart – ook nog geen gemeentelijke waardenkaart bestaat. Voorlopig blijft de bescherming via de status beschermd stadsgezicht daarom nodig.

Vooruitlopend op de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van het Bergenkwartier gaat een aantal leden van onze stichting met Fons Spijkers praten over de mogelijkheden die wij hebben om alvast aan de slag te gaan en materiaal te verzamelen.

Aangenomen wordt dat politiek belangrijke beslissingen over de verkiezingen worden heen getild. De voorzitter maakt een afspraak met Geuze om overleg te plegen.
Enkele leden van de Van Abbestichting zullen na het oriënterend bezoek aan wethouder Schreurs de uitgangspunten voor ons beleid ten aanzien van het 18 Septemberplein op papier zetten.

Enkele leden van onze stichting gaan met P. Thoben praten over een museumuitbreiding.