Er is geen bescherming voor oude panden in de binnenstad. De dikwijls ver buiten Eindhoven
gevestigde holdings die panden in eigendom hebben of huren, interesseren zich niet
voor de stad, maar zijn alleen uit op eigenbelang op korte termijn. Hierover wordt gesproken
met H. Wensing, stafmedewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de gemeente.

Er is een periodiek overleg geweest tussen de gemeente en erfgoedinstellingen. Met H.
Wensing van de gemeente zijn afspraken gemaakt over het feit dat veel panden bescherming
behoeven, maar niet kunnen wachten op een herziening van de bestemmingsplannen.
Als wij adressen aanleveren, kan hij voorbereidingsbesluiten maken voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen,
waardoor de bescherming direct ingaat.

Wethouder Schreurs reageerde snel op een mailtje van M. van Abbe om de sigarenfabriek
van Schröder aan de Vestdijk op de monumentenlijst te plaatsen. Zij vraagt om nadere informatie
over het gebouw. Ze zal onze vraag in september tijdens hun overleg (B&W, raad)
aan de orde stellen.

De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. Tijdens de wandeling is o.m. aandacht gevraagd
voor onbeschermde, maar wel beeldbepalende gebouwen. Een nieuwe vondst was
de achter een betrekkelijk nieuwe gevel verscholen sigarenfabriek van Schröder aan de
Vestdijk. Het gebouw zal worden voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke lijst. Dat
is belangrijk, omdat het blok waar het toe behoort nog steeds op de gemeentelijke slooplijst
staat.
Uit de gang van zaken rond het Koetshuis is weer eens gebleken, hoe belangrijk de beschrijvingen van de monumenten kunnen zijn. Nu bleek die onvoldoende om de panden te beschermen. Het mag toch niet zo zijn dat in een koetshuis elementen als ruiven en voederbakken mogen worden weggetimmerd of op een andere manier aan het oog mogen worden onttrokken? Wij moeten hierover contact opnemen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. Tijdens de wandeling is o.m. aandacht gevraagd
voor onbeschermde, maar wel beeldbepalende gebouwen. Een nieuwe vondst was
de achter een betrekkelijk nieuwe gevel verscholen sigarenfabriek van Schröder aan de
Vestdijk. Het gebouw zal worden voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke lijst. Dat
is belangrijk, omdat het blok waar het toe behoort nog steeds op de gemeentelijke slooplijst
staat.

De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. De wethouder kwam op het laatste ogenblik
nog naar het bordes van het stadhuis om zich te verontschuldigen. Wel waren er twee ambtenaren
aanwezig, terwijl twee anderen zich wegens ziekte lieten verontschuldigen. Ook liepen
twee raadsleden mee en twee commissieleden. De wethouder suggereerde een nieuwe
schouw in Woensel, wellicht in het najaar??.
Schreurs wekte ook de indruk dat weer panden kunnen worden voorgedragen voor de lijst.
Hierover moet ze echter nog overleg hebben met haar ambtenaren. Vanuit de raad werd
gevraagd het Karregat op de lijst te plaatsen.
Het is nodig de beschrijvingen van de monumentenlijst aan te passen, zodat duidelijk wordt
wat wel en wat niet beschermd wordt. Tevens is het zaak na te gaan in hoeverre de gebieden
die beschermd stadgezicht zijn, inderdaad beschermd worden. Niet altijd voldoet het
voor bescherming noodzakelijke bestemmingsplan aan de eisen.

De werkgroep heeft gesproken over de monumentenschouw, die nu op korte termijn zal worden
georganiseerd voor ambtenaren en politiek. Hierin zal ook Markt 23 (airconditioningsinstallatie)
worden opgenomen.

Het is moeilijk om de monumentenschouw te organiseren, omdat door de ambtenaren niet
wordt gereageerd. Besloten wordt om nog eens met T. van Lokven, W. Canninga en R. Geelen
te gaan praten. Eventueel wordt de schouw gedaan met raadsleden.

De monumentenschouw gaat door. Er zullen de wethouder drie data worden voorgelegd,
want aangenomen mag worden dat zij van de partij is.

Er is voor de eigen projectgroep een proef-monumentenschouw geweest. De schouw kan nu
iets grootschaliger worden uigevoerd. Er zal een afspraak worden gemaakt met de wethouder,
die dan de ambtenaren kan “aanwijzen” die kunnen meelopen.