Gesprek met de directeur van DSOB met betrekking tot raadsbesluit “Borgen van kwaliteit”.

HvA is aanwezig bij behandeling in de raad van voorstel ‘Borgen van kwaliteit’.

Gesprek HvA met wethouder Fiers mbt raadsvoorstel. Vanavond komt de nota over ruimtelijke kwaliteit in de raadscommissie. De positie van de 3 ‘kamers’, als onderdeel van de in te richten commissie ruimtelijke kwaliteit, lijkt nog onzeker, wordt vastgelegd in de verordening.

Brief naar B&W/wethouder Fiers mbt raadsvoorstel ’Borgen van kwaliteit’.

De Henri van Abbestichting heeft met DSOB overlegd. De problemen zijn besproken; onze visies zullen worden verwerkt in het voorstel aan de Raad. Daarin komt ook het voorstel om de monumenten- en de welstandcommissie als afzonderlijke kamers met eigen verantwoordelijkheid binnen een nieuwe organisatie te laten voortbestaan. Ook wordt aandacht geschonken aan het in te brengen referentiekader van TUE, Design Academy en Van Abbe Stichting mbt de openbare ruimte.

DSOB heeft een stuk opgesteld dat het midden houdt tussen een discussiestuk en een raadsvoorstel. De Henri van Abbestichting kan helpen een raadsvoorstel te formuleren. Het raadsvoorstel moet korter dan de huidige nota, maar wel kunnen bijlagen worden toegevoegd. De EMC en Welstand kunnen in één organisatie samengaan. Zij kunnen elk een afzonderlijke kamer vormen, met eigen verantwoordelijkheden. De specifieke deskundigheid van de twee moet wel bewaard blijven. In de nota kan ook worden gedacht aan een stadsarchitect die een bredere visie kan hebben dan de ambtelijke projectleiders die nu de suprematie hebben, vanwege het halen van kwantitatieve taakstellingen. De nota Stadsherstel is globaal in de notitie van DSOB verwerkt.

In verband met de besluitvorming in de raad over de ruimtelijke kwaliteit in de stad wordt voorgesteld aan dit onderwerp een symposium te wijden.
De Henri van Abbestichting is het oneens met de nieuwe inrichting van het plein voor het oude Kantongerechtsgebouw en met het plantsoen achter het stadhuis met de nieuwe brug die de voorbijganger het eerder zo geprezen uitzicht vanaf de Wal op de Dommel volledig ontneemt. Er is daarover een brief geschreven aan B&W.
De Henri van Abbestichting heeft ook bemiddeld bij de bepaling van de plaats voor de nieuwe kiosk op het Trudoplein, die niet aan de straat behoort te liggen, maar op het plein moet staan.

De projectgroep Ruimtelijke kwaliteit heeft een gesprek gehad bij DSOB/S. Beekman adhv de HvA-nota ‘Bouwstenen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Eindhoven’. Voor de grote vakantie wil de dienst een voorstel gereed hebben voor B & W over Welstand/Monumenten en openbare ruimte en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen en de wijze waarop er integraal (maw in samenhang tussen de drie invalshoeken) geadviseerd moet worden. De Stichting zal hierbij een inbreng hebben. Ook de TUE en Design Academy kunnen bij de opstelling van het nog ontbrekende referentiekader ‘Openbare Ruimte’ worden betrokken in het kader van het GSB-convenant. De projectgroep zal suggesties doen.

De gedachten over de invloed van Welstand op de openbare ruimte zijn onderwerp van gesprek tussen ons en de gemeente.

Er zijn verschillende gremia die zich bezighouden met de schoonheid van de stad. Hierbij kan allereerst worden gedacht aan de GMC en aan de Welstandscommissie, maar de schoonheid van de stad omvat meer dan het interessegebied van deze twee commissies. Iemand van onze stichting had gehoord dat bij de gemeente ook een commissie StadBeeld bestaat. Bij navraag bleek echter dat StadBeeld een werkgroep is van de Dienst MO, die zich alleen met beeldende kunst heeft bezig gehouden en op het ogenblik slapend is. Er is gesproken met het wakkere lid W. Berkvens, die het een goed idee lijkt om samen met de dienst DSO eens over de schoonheid van de stad na te denken. Er is een afspraak gemaakt met wethouder Fiers om over het idee te praten. Graag willen we weten of we namens de Stichting kunnen spreken. Onze Stichting richt zich op de visuele kwaliteit van de stad en de voorzitter prijst daarom het initiatief. De Philipsboulevard, Strijp-S en Catharinaplein hebben alles met schoonheid van de stad van doen en hierbij zijn bepaald kanttekeningen te plaatsen over hoe het niet moet. De aandacht wordt erop gevestigd, dat ook wethouder Mittendorf verantwoordelijk is voor een deel van de gewenste schoonheid en dat zij eigenlijk bij de plannen zou moeten worden betrokken. Verder is het is een goede zaak als wij bij gemeentelijke plannen mee kunnen praten. Tijdens het formeren van het nieuwe college heeft onze voorzitter aan formateur Meindersma een brief gestuurd, waarin hij er op heeft aangedrongen bij gemeentelijke plannen van meet af aan inspraak te geven. ‘Burgerparticipatie’ is daardoor opgenomen in het convenant en de raadsgriffier heeft ons bedankt voor onze inbreng.