Voor het glaspoortmonument zijn voorlopig twee ontwerpen geselecteerd. Een definitieve
keuze moet nog worden gemaakt. De vergadering gaat ermee akkoord, dat de groep die zich
nu met het monument bezighoudt, ook de uiteindelijke keuze maakt.
De financiering moet geregeld worden door Lucas, dat hiervoor een aanvrage kan indienen
bij o.m. de cultuurpot voor Strijp S. Wel moet er eerst een begroting worden opgesteld.

Er is een bijeenkomst geweest over het Glaspoortmonument, maar er is nog geen definitieve keuze gemaakt. Lucas moet de kar gaan trekken i.v.m. de financiering van het project.
Aan J. Roijmans is een brief gestuurd om de namen van de beide bushalten nabij de Glaspoort die nu Halte Glaslaan heten te veranderen in Halte Glaspoort.

Er is nog geen antwoord van de gemeente op het rapport over het historieproject, dat in november 2013 aan de gemeente is toegezonden.
Het project Glaspooort loopt. De leraar van SintLucas is enthousiast en dat zijn ook de studenten die inmiddels gebrieft zijn. Er wordt een aantal ontwerpen gemaakt, waaruit straks wordt gekozen. John Körmeling komt een dag kijken als het concept klaar is.

Over het stootblok wordt nog gesproken en dat geldt ook voor het monument ‘Glaspoort’.

De resultaten van het onderzoek naar de historie van Strijp S is door de projectgroep naar de gemeente gestuurd, maar daar is nog geen reactie op gekomen. Voorgesteld wordt om te beginnen met het herstel en Jos Rooijmans te vragen het stootblok te plaatsen. Dat zou nu nog eigendom zijn van AP Bouw.

John Körmeling zal op verzoek van SintLucas met ons samenwerken aan het Glaspoortmonument. Ook het E.D heeft inmiddels al belangstelling getoond.
Wij zijn uitgenodigd om een bezoek aan het E.D. brengen.

Met SintLucas is contact opgenomen over het plan een monument te ontwerpen ter herinnering aan de Glaspoort.

Het oorlogsmonument is verplaatst naar de oude plek, maar is wel een kwartslag gedraaid. Het is de bedoeling het daar te laten staan.

Er wordt medegedeeld dat de ondernemersvereniging Strijp S graag samen met ons wil optrekken om te denken over de monumenten op dat terrein.
De brief van onze stichting met betrekking tot de historische objecten en het te realiseren Chinees paviljoen op Strijp S is nog niet beantwoord door de gemeente.
Er is een prijsvraag uitgeschreven om de oude Glaspoort te markeren of terug te brengen.
Probleem van Park Strijp Beheer zijn de nodige financiën. Het is verstandig om ook B&W goed op de hoogte te houden.
Op het terrein van Strijp R is een stootblok aangetroffen, dat daar schijnbaar doelloos ligt. We zullen contact opnemen met Jos Rooijmans om dit stootblok te verplaatsen naar Strijp S.

Voor de historie wordt allereerst gedacht aan een herinnering aan de Glaspoort en de poort aan de Beukenlaan. Mogelijk kan hier een prijsvraag voor worden uitgeschreven. Verder is er het punt van de stootblokken en de nog bestaande industriële bestrating (laten liggen). Probleem zou zijn dat er onvoldoende geld is om onze ideeën te verwezenlijken, maar wij menen dat de PPS hier geld voor beschikbaar zou moeten stellen. Ook is met J. Rooymans gesproken over de plaats voor het oorlogsmonument, het Chinees Paviljoen en het Le Poème Electronique van Le Corbusier. Het oorlogsmonument zou bijna op de oude plek komen. De Torenallee krijgt geen aansluiting op de Mathildelaan.