Er is een inventarisatie gemaakt van historische objecten op Strijp-S, die teruggeplaatst zouden moeten worden om daar het verleden van het gebied weer zichtbaar te maken. Trefpunt Groen gaat op Strijp-T het groen inventariseren.

Onze brieven aan de raad en B & W over de plaats van het Chinees paviljoen hebben geen resultaat gehad. De raad heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en het antwoord van B & W hebben wij onlangs uit de krant moeten vernemen. B & W houden vast aan Strijp-S. Mogelijk kunnen wij nog in actie komen als voor de uitvoering van het plan een bestemmingsplanwijziging nodig is of een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Het paviljoen wordt aan de gemeente geschonken, maar alle bijkomende kosten, zoals voor het bouwrijp maken van de grond komen ten laste van de gemeente.
Trudo zal de komende vijf jaar geen nieuwe projecten aanpakken. Wel wordt de leidingstraat nog afgemaakt en wordt gewerkt aan de drie eerste verdiepingen en mogelijk de begane grond van het Veemgebouw.
Er worden plannen gemaakt voor de toekomstige parkeermogelijkheden op Strijp S. (Mobility S).
B & W moeten nog besluiten nemen t.a.v. de wegbewijzering en het reclamebeleid.
Het is zaak de plannen voor het waardevolle gebouw Q op Strijp T in de gaten te houden.

De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft informatie vergaard en een concept-brief opgesteld betreffende de voorgenomen bouw van een Chinees Paviljoen op Strijp-S. Brief werd inmiddels uitgedaan aan het College van B&W; een reactie werd nog niet ontvangen.
Het is zaak om de verbouw/nieuwbouw van de opleidingschool SintLucas Eindhoven annex aan het NatLab tijdig, goed en kritisch te volgen. Op 15 mei jl. hebben enkele leden van de projectgroep een gesprek gevoerd met Hans van Lokven van SintLucas. Deze heeft toen toegezegd ons tijdig te informeren, deze  toezegging werd door ons schriftelijk bevestigd. Van Lokven zal opnieuw benaderd worden hierover.
Jack Hock (Trudo) heeft ons verzocht om een vervolg-overleg met hem te beleggen.
De projectgroep heeft een lijst opgesteld van historische elementen die op Strijp-S zouden moeten worden teruggebracht. Deze lijst werd inmiddels besproken met ParkStrijpBeheer en Trudo en met Jos Roijmans. We zullen een tekening gaan maken aan de hand van een plattegrond van Strijp-S waarop de historische relicten door ons zullen worden ingetekend.
Het Ketelhuis wordt binnenkort verbouwd.

Het ligt in de bedoeling op Strijp-S een Chinees theehuisje te bouwen. Dat past daar echter niet, is onze mening. Onze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal een brief aan de gemeente schrijven en een of meer alternatieven suggereren, bv. het Clausplein.
Er zijn aan Strijp S-Beheer suggesties gedaan over het plaatsen van enkele beelden. Allereerst moet worden gedacht aan het monument voor de gevallenen, dat blijkens het opschrift alleen op de op de fusilladeplaats kan komen te staan. Er komen op Strijp-S ook twee stootblokken terug. Een delegatie uit ons bestuur heeft inmiddels gesproken met alle raadsfracties, behalve met die van Groen Links en de VVD, die nog volgen.

Met Jack Hock is gesproken over de verbouwing van het Veemgebouw en de luchtbrug naar het gebouw Anton. Dit heeft niets aan de – naar inmiddels bleek – al oude plannen kunnen veranderen. Voor het terugbrengen van historische relicten op Strijp-S is voorlopig geen geld beschikbaar, noch bij Trudo noch bij Park Strijp S Beheer.

Volgende week vindt een gesprek plaats met Trudo i.v.m. de bijstelling van de plannen.

Wij hebben nog geen antwoord ontvangen van Trudo op onze brief over de bruggen op Strijp S. Er is nog een brief in de pen over andere zaken.

Er is een brief aan Trudo gezonden met het verzoek om het plan om de bruggen tussen de gebouwen te slopen te heroverwegen. Daarop is nog geen antwoord gekomen.
Trudo verbouwt de Hoge Rug, maar heeft nieuwe bouwplannen voorlopig ter zijde gelegd.
Weinig jongeren op Strijp-S weten wie Gerard en Anton Philips waren en de meesten hebben ook geen idee van de geschiedenis van het terrein. Dat er spoorlijnen over het terrein liepen, wisten ook de mensen van Trudo niet meer.

Met Jack Hock is gesproken over het terugplaatsen van monumenten in het gebied. Ook Adriaan Geuze is hierover benaderd.
De loopbruggen verdwijnen op één na, die wordt hersteld. Wij zullen ervoor pleiten dat er toch een visuele verbinding tussen de gebouwen wordt gehandhaafd. Hierover zal een brief worden gestuurd aan de gemeente. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zal hierover een brief schrijven aan Trudo. Hiervan zal een kopie worden gestuurd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en aan B & W. De Rijksdienst heeft geen probleem met de sloop. Van het Veemgebouw worden de twee later opgetrokken verdiepingen verwijderd, waarna er drie nieuwe op gezet zullen worden.
De leidingenstraat tussen Striijp-S en Strijp-T wordt gehandhaafd. We zullen hierover spreken met Jos Roymans.

Trudo heeft op Strijp-S cortenstalen letters geplaatst als wegwijzers. Adriaan Geuze is hier boos over. Er wordt nog over gesproken.