Strijp-S en Strijp-T moeten als een eenheid worden bezien. Onze werkgroep moet zich met beide bezighouden. Strijp-T gaat hard. Er is nog geen bestemmingsplan.

Woningcorporatie Trudo richt zich op het Veemgebouw als mogelijk bouwproject met een ‘doos’ erop. Over ‘bouwdozen-architectuur’ is al een HvA-brief naar wethouder Fiers en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit gestuurd.

Er is opnieuw contact (7 HvA-leden) gelegd met Jack Hock, directeur van Strijp S / Trudo. Algemeen van mening dat er meer informatie tijdig moet worden verstrekt. Een schets van de transformatie van het Veemgebouw is verstrekt.

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen HvA en Trudo. Gesproken is over onder andere het “Strijps Bultje” waar een nieuwe tunnelbak zou worden aangelegd ter plaatse van de Marconilaan en de Beukenlaan. De nieuwe directeur Strijp S van Trudo Jack Hock nodigt ons uit om verder te praten over o.a. de Driehoek (Trudo, en gemeente) en overige problematiek voor het mega-project Strijp-S.

Er is een afspraak met Trudo-directeur Thom Aussems gemaakt. Onderwerp van gesprek zal moeten zijn de manier hoe de Driehoek (Trudo, Woonbedrijf en gemeente) in de uitvoering moet worden ingevuld. Dan kan misschien ook gepraat worden over de plannen voor het Nat-Lab, waar een extra verdieping op zou worden gebouwd.

Er vindt een presentatie plaats op Strijp-S waarbij minister Plasterk aanwezig zal zijn. Een aantal bestuursleden heeft een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Onze projectgroep heeft een gesprek gehad met projectleider H. Scholte. Wij hebben zorgen over de ontoegankelijkheid van het terrein Strijp-S en ook over de vraag of Trudo zal kunnen voldoen aan de financiële eisen die aan haar zullen worden gesteld bij de ontwikkeling van de Driehoek, waaronder de Hoge Rug.

Er wordt een brief gestuurd naar de gemeente om de Techniekvestigingen van Fontys en ROC hier mogelijk te maken.

J. Coenen is in opdracht van Trudo bezig met de uitwerking van zijn plannen voor de Hoge Rug. Onlangs heeft hij daar een presentatie van verzorgd. Hij wil onder meer de leidingenstraat benutten en de geschiedenis van het gebied verdiepen. Van gemeentewege was de interesse voor de presentatie gering. De hoop van Coenen op discussie levert nog weinig op. De Henri van Abbe Stichting wil meedenken. Vragen, die gesteld worden zijn: Hoe moet zo’n groot gebied functioneren? Is daar over nagedacht? En wie is verantwoordelijk voor de totale visie, wie heeft de totale regie? Het lijkt erop, dat de gemeente de regie al lang uit handen heeft gegeven aan de projectontwikkelaars. Er zal een gesprek worden georganiseerd met Trudodirecteur Aussems en met de directeur DSOB (20 november).

Vanuit Strijp-S worden namen van Philipsmensen voorgedragen om straten naar te vernoemen. De Henri van Abbestichting heeft een cd ontvangen met de resultaten van een bouw- en een cultuurhistorisch onderzoek op Strijp R, die in opdracht van de woningbouwvereniging zijn gemaakt.

De projectgroep Strijp-S zal Strijp-S bezoeken. Ieder die mee wil gaan is welkom. Besloten wordt eerst de powerpointpresentatie te laten vertonen, die ook te zien is geweest bij 55+ Educatief, zodat we beter zijn voorbereid. Vanuit de projectgroep Strijp-S is een verzoek gedaan om mee te denken over straatnamen in het gebied. De namen die de projectgroep zelf eerder aan de gemeentelijke straatnamencommissie voorlegde, vindt ze inmiddels minder geschikt. Zij denkt nu aan namen van bekende Philipsmensen. Niet alle namen zijn geschikt  Een Van Riemsdijklaan naast een (al bestaande) Freddy van Riemsdijkweg, of een Ottenlaan naast een (al bestaande) Otterstraat kan tot nare en zelfs fatale vergissingen leiden. Moeten wij iets doen aan het behoud van het ketelhuis op Strijp T (andere zijde Strijps Bultje)?