Het is onduidelijk wat er gebeurt. De gemeente (Ronald Reynen) geeft vragende inwoners de indruk dat in de plannen met hun belangen rekening wordt gehouden, maar het is niet duidelijk wat de gemeente van plan is, noch wat ze doet. Wel schijnen er twee projectleiders te zijn aangesteld. Werkgroep de Bergen zal contact opnermen met de gemeente.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen schijnt Holland Art Gallery enkele panden aan de Bergstraat te hebben gekocht. Zoals bekend wil de Gallery een hotel vestigen op het binnenterrein. Dat moet passen in de gemeentelijke visie, maar gezien de al gedane toezeggingen zal de gemeente geen problemen maken als het zover is en de grond aan HAG verkopen. Op 16 juli om 18.30 uur worden de buurtbewoners over het Luciferterrein geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in de Witte Dame. De buurtbewoners willen op het terrein groen en speelfaciliteiten.

In de Bergen is de gemeente druk doende het beleid in te vullen, maar tegen de wensen van de bewoners in. Wel is er een plan waar de ondernemers zich achter hebben geschaard. Daar werkt de gemeente mee. De projectgroep hoort allerlei geruchten, maar kan geen initiatieven nemen als er geen zekerheid is. Het Van der Schootterrein zou al zijn verkocht. Besloten wordt de werkgroepen Ruimtelijke kwaliteit en De Bergen en Groen samen overleg zullen plegen over de te volgen koers.

Er wordt meegedeeld dat er nog steeds geen bestemmingsplan voor de Bergen is. Inmiddels is veel te doen met betrekking tot diverse gebieden, zoals het Spijndhof, het Van der Schootterrein en het oude politiebureau, dat op de nominatie staat om afgebroken te worden.

Het Bergenrapport is gereed.

Op het Wilhelminaplein dreigt de bewoning te verdwijnen door
het aankoopbeleid t.b.v. de horeca. Wij vragen de gemeente nogmaals alle plannen in het Bergengebied – incl. die op het plein – voorlopig in de koelkast te zetten. Het is echter de vraag in hoeverre het de gemeente mogelijk is aangevraagde vergunningen  te weigeren.

Er wordt verslag gedaan van het overleg met de gemeente. De bewoners willen de open plekken behouden als groen en speelgelegenheid voor de kinderen. De gemeente heeft toezeggingen gedaan aan geïnteresseerde bouwers. Vermoed wordt dat de plannen van de gemeente al vastliggen. De Henri van Abbestichting staat achter de bewoners en heeft een brief aan wethouder M. Fiers gestuurd. Wij zullen het punt ook ter sprake brengen bij een gesprek met de directeur van DSOB (20 november).

Tijdens de laatste vergadering over de Bergen waren drie mensen aanwezig, waaronder de Henri van Abbestichting. Er is gesproken over wonen, groen en parkeren. Het binnenterrein lijkt door de DSOB te zijn toegezegd aan Holland Art Galery. Toch is dat terrein belangrijk voor de buurt, die het overigens onderling niet eens is over de gewenste ontwikkelingen. Het vertrouwen in de gemeente is klein. Het buurtcomité van het Wilhelminaplein is het oneens met de gemeentelijke plannen voor het parkeren daar. Moet de Henri van Abbestichting blijven opkomen voor de belangen van de Bergen nu de belanghebbenden veelal lijken af te haken? Ja, daar staan wij voor.

HvA-brief mbt Ontwikkelingsvisie de Bergen gaat naar Dir. DSOB.

De ontwikkelingsvisie voor het Bergengebied is vrijgegeven voor de inspraak.