Er is nog geen onderzoek ingesteld naar de cultuurhistorische waarden in het Bergengebied.

De directeur van DSOB dacht dat wij inmiddels het Bergengebied hadden geïnventariseerd. Dat zouden wij echter niet doen, maar een in te huren projectbureau. Wij zijn echter bereid die taak tegen betaling alsnog op ons te nemen. Het is dan wel zaak van te voren goede afspraken te maken, om te voorkomen dat onze ideeën later alsnog terzijde worden geschoven. De stemming in het Bergengebied is intussen redelijk negatief. De mensen hebben het idee dat er niets gebeurt en willen antwoord op hun vragen. De Henri van Abbestichting zal informeren of het projectbureau al werkt en laat de voorzitter de uitslag horen. De voorzitter neemt contact op met de directeur van DSOB.

Vanuit de Henri van Abbestichting wordt gemeld dat een ontwikkelingsvisie voor de Bergen is gepresenteerd in de Witte Dame. De gemeente laat een extern bureau een cultuurhistorisch onderzoek uitvoeren.

De Henri van Abbestichting bezoekt de bijeenkomsten over de toekomst van de Bergen. De  ontwikkelingen lopen anders dan de gemeente had gewenst. Zo zijn bewoners en zakenlieden tegen de plannen om het gebied deels autovrij te maken. Een onafhankelijk bureau gaat het gebied cultuurhistorisch inventariseren. Het Van der Schootterrein is in feite door de gemeente al aan Holland Art Gallery gegund, maar dat moet wachten tot na het overleg van gemeente en bewoners. De bewoners van het Wilhelminaplein willen de auto’s daar ondergronds. De panden van Vestide (o.m. nrs. 10 en 12) worden geveild.

De Gemeente werkt voor het Bergengebied aan een ontwikkelingsvisie; de bewonersorganisaties en onze stichting werken daaraan mee. Tijdens de eerste vergadering bleek dat er meer tijd nodig is dan de gemeente had gehoopt. Alle bestaande plannen in het gebied zijn voorlopig bevroren.

De Van Abbestichting neemt zitting in de commissie die zich gaat bezighouden met de ontwikkelingsvisie van het Bergengebied.

De gemeente ontwerpt een ontwikkelingsvisie.
Tijdens de ontmoeting tussen enkele bestuursleden en de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld, zoals de Bergen. Onze inbreng hierbij wordt zeker gewaardeerd. Verwacht wordt, dat wij een serieuze gesprekspartner zijn. Voor het Bergenkwartier betekent dat dat we ons nu serieus moeten gaan bezighouden met het verzamelen van informatie. Het is een goede zaak dat wij een inbreng hebben bij de vele plannen. Wel blijft het zaak dat onze Stichting zich positiefkritisch en onafhankelijk blijft opstellen.

Een voorbeeld van geslaagde inspraak biedt de renovatie van de Willemstraat, waar alle wensen van de straat konden worden gehonoreerd. Er zijn ook voorbeelden van hoe het niet moet. Op het Van der Schootterrein wordt het oppassen. De buurt krijgt daar inspraak, maar door een mededeling van een ambtenaar kan bij de ontwikkelaar die zich heeft gemeld al de suggestie zijn gewekt, dat zijn plan na enige aanpassing kan worden uitgevoerd. In werkelijkheid echter, is daarover in dit stadium nog niets te zeggen. Het plan van een andere bouwer voor 14 studio’s op een achterterrein in het Bergengebied dreigt in eerste instantie zonder inspraak van de buurt op de rails te worden gezet.

De wethouder staat positief tegenover het idee om het Bergengebied in bescherming te nemen. De bescherming van het Bergengebied vertrekt vanuit het nulpunt. De wethouder ziet een voorbereidingsbesluit als voorlopige bescherming nog niet zitten. Wij hebben de nadruk gelegd op noodzaak van burgerparticipatie. Er is nog niet gesproken over het Van der Schootterrein. (Op 6 juni zal over de Bergen een vergadering worden gehouden, waar enkele leden van onze stichting naar toe zullen gaan.)

Er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor het gebied van De Bergen. Om te voorkomen dat er voor het gereedkomen daarvan ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, zal de voorzitter de gemeente vragen een voorbereidingsbesluit te nemen. Zo’n
besluit is een jaar geldig en kan daarna nog met een jaar worden verlengd.