Aanvullende reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020

Aanvullende reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020

De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft er geen probleem mee om Tongelresestraat 353 te slopen en te vervangen door een gebouw met twee lagen onder een kap, terwijl dit oude winkel-woonhuis van schildersbedrijf Kuyten een mooi voorbeeld is van de oude bebouwing aan de radialen. Wat willen we nu met de radialen? De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit ziet dit geval als een uitzondering, maar heeft enige tijd geleden wel een nota naar de gemeente gezonden, waarin aandacht gevraagd wordt voor het met zorg omgaan met de radialen. Het is wel nodig de nota over de radialen te actualiseren t.a.v. de panden en daar wordt ook al door een groepje leden aan gewerkt.

Brief aan de gemeente, afdeling vergunningen, m.b.t. ontwerp-omgevingsvergunning Tongelresestraat 434

Brief aan de gemeente, afdeling vergunningen, m.b.t. ontwerp-omgevingsvergunning Tongelresestraat 434

Tongelresestraat 434 betreft een eenvoudig pandje dat typerend is voor de lintbebouwing. Wij zijn tegen de sloop en zullen bij de gemeente een zienswijze indienen.

Door R. Aarts en twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt aan de radialen op de cultuurhistorische waardenkaart.  Belangrijke panden op de Tongelresestraat zijn aangegeven en er is een beschrijving gemaakt waaraan ontwikkelingen zouden moeten voldoen. Het is de bedoeling dat ook de overige radialen op deze manier beschreven. De Stichting Wederopbouw behandelt de rondweg.

De gemeente heeft ons, maar ook de Stichting Wederopbouw Erfgoed, benaderd i.v.m. haar wens om de cultuurhistorische waardenkaart aan te vullen, omdat die nu te globaal is om als toetsingskader voor de ontwikkelingen te dienen. De beschrijving van gebieden en structuren is onvoldoende. De speciale werkgroep, mogelijk uitgebreid met een lid van de werkgroep Monumenten, gaat zich hiermee bezighouden en zal in elk geval aandacht schenken aan de radialen.

De panden Tongelresestraat 498-500 zijn karakteristiek voor de radiaal en zouden behouden
moeten blijven. De werkgroep heeft hierover een brief naar de gemeente gestuurd.

Wij hebben de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd om meer aandacht te schenken aan de radialen.

Er komt een presentatie voor de gemeenteraad over de radialen.