De DELA lijkt geen interesse te hebben om met ons te praten over haar plannen voor de
Paterskerk. Het is voor ons zaak de ontwikkelingen te volgen, niet alleen vanuit het oogpunt
van de monumenten, maar ook wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling en het groen.

Besloten wordt dat de werkgroep religieus erfgoed samen met vertegenwoordigers van andere
werkgroepen een studiegroep zullen vormen die gaat kijken naar de problemen die er
spelen rond religieuze bouwwerken en andere religieuze objecten. Gedacht wordt aan Marienhage,
Catharinakerk, Steentjeskerk, kapel Kloosterdreef, pastorie en patronaatsgebouw
Hoogstraat en Eikenburg.

Er is een brief uitgegaan over Marienhage, waarin waardering wordt uitgesproken voor de
plannen, maar ook suggesties worden gedaan, o.m. over het behoud van de inventaris van
de kerk. Er zal in een kleinere groep verder worden gepraat, waarbij ook Groen inbreng zal
hebben. Overleg met Dela en de architecten is zeer gewenst. Daarna zal de visie opnieuw
worden voorgelegd aan de voltallige vergadering.

Enkele leden van de werkgroep hebben kennis kunnen nemen van de plannen van de Dela
met het complex Mariënhage. De kerk wordt ‘ceremoniehuis’, in de kapel komt horeca, verder
wordt voor het complex gedacht aan een hotelfunctie. Er komt geen terras aan de Dommel.
Het hoogaltaar uit de kerk wordt wel gespaard, maar krijgt elders in het complex een
plaats. Het ensemble van het Eindhovense beeldhouwatelier van Custers (altaren kruisweg,
biechtstoelen, preekstoel) lijkt zo verloren te gaan. De werkgroep heeft besloten reeds nu
met een reactie te komen en die te vergelijken met die van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Daarin zal ook op het belang van het werk van Custers worden gewezen. De reactie zal
worden gegeven na overleg met de werkgroepen Groen, Monumenten en Archeologie.

P. van den Baar zal contact opnemen met S. Jansen en de architect om hen uit te nodigen
voor een explicatie van de plannen van de DELA met de gebouwen aan de Kanaalstraat,
Hun verhaal zal dan worden gehouden na afloop van de reguliere vergadering.

Wij moeten met de Dela gaan praten over de Paterskerk. Er is in de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit als drie keer over de kerk gesproken. De werkgroep monumenten zal dit gesprek
proberen te arrangeren.

Bij de Studentenkapel blijkt een club actief geweest die geïnteresseerd is in religieuze ruimtes als stiltecentrum.