F. Spijkers vraagt aandacht voor de bestrating van de binnenstad. Op onze brief m.b.t. de steentjes en het groen hebben we nog geen duidelijk antwoord ontvangen.

Twee leden hebben op 20 februari het overleg met gemeente en Winy Maas bijgewoond en zijn niet ontevreden over de uitkomsten. De visie van Winy Maas blijkt wel degelijk te combineren met het herkenbaar houden van de cultuurhistorie. Uitgangspunt blijft de historische structuur met de bestaande bebouwing als plint (de Eindhoven-laag), daarachter wordt soms fors de hoogte in gegaan.

Er is een nieuw gesprek gepland met Winy Maas over de ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad. Daarin zal ook aandacht worden geschonken aan de cultuurhistorie. Twee leden van de werkgroep zijn aanwezig geweest bij het overleg over de bestrating van de binnenstad. Het zou zijn toe te juichen als de begrenzing van de oude stad (dat is de stad zoals Van Deventer die in 1560 tekent) op een of ander manier kan wordt aangegeven. Het deel ten zuiden van de Dommel tot de Geldropseweg hoort formeel niet bij de oude binnenstad. De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.

Klankbordgroep Boeiende Binnenstad heeft de proefstroken voor de nieuwe bestrating bekeken. Wij pleiten in elk geval voor duidelijk kleuronderscheid tussen middenloper en zijlopers. Wij zullen de gemeente van onze visie op de hoogte brengen.

Bij het laatste gesprek met Winy Maas bleek dat bij de discussie over de binnenstad onvoldoende rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie. A. Spijkers heeft daarom een aanvullende notitie opgesteld bij onze eerdere visie op de binnenstad en geeft daar een uiteenzetting van. De geschiedenis van de stad moet herkenbaar worden gehouden en leesbaar worden gemaakt in het stadsbeeld. Dat dit nu niet gebeurt, blijkt onder meer uit de plannen voor de Vestdijk. De programmaleider ruimtelijke kwaliteit bleek niet op de hoogte te zijn van eerdere besluiten hierover van de gemeenteraad. Onze notitie zal worden toegestuurd aan de Raad. Ook moet hierover worden gesproken met de wethouder die voor de binnenstad verantwoordelijk is en met Winy Maas. Van de notitie zal een samenvatting worden gemaakt voor de pers en voor onze website.
Op de Demer en op de Markt zijn proefstroken te zien van de nieuwe bestrating voor de binnenstad.

Er is gesproken met Winny Maas, wiens opdracht voor wat betreft het Stadhuisplein ophoudt bij het stadhuis. Maas heeft een toelichting gegeven op zijn ideeën en vooral gesproken over de plinten in de binnenstad. Later volgt nog zijn visie op het groen en de infrastructuur.

De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit heeft een uitnodiging voor een gesprek met Winny Maas op 26 september.