Door R. Aarts en twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt aan de radialen op de cultuurhistorische waardenkaart.  Belangrijke panden op de Tongelresestraat zijn aangegeven en er is een beschrijving gemaakt waaraan ontwikkelingen zouden moeten voldoen. Het is de bedoeling dat ook de overige radialen op deze manier beschreven. De Stichting Wederopbouw behandelt de rondweg.

Er wordt contact opgenomen met de gemeente, i.v.m. geruchten dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de pandjes aan de Tongelresestraat 498-500 wil laten slopen.

Over de pandjes aan de Tongelresestraat is geen nieuws te melden. De onzekerheid duurt
voort. Hierover moet worden gesproken met de gemeentesecretaris.

Wij blijven voorstander voor het handhaven van de huidige rooilijn.
Wij zullen de Nicolaas Clopperstichting vragen of die de panden kan overnemen. De
gemeente bestudeert de verschillende mogelijkheden nog, maar zal ons berichten voordat
een definitief besluit wordt genomen.

De gemeente overlegt met de projectontwikkelaar die plannen heeft met de panden Tongelresestraat
498-500. Het is de bedoeling dat hij daarvan afziet.

De panden Tongelresestraat 498-500 zijn karakteristiek voor de radiaal en zouden behouden
moeten blijven. De werkgroep heeft hierover een brief naar de gemeente gestuurd.