Beeldkwaliteitsplan versus privé-ontwikkelingen en bestemmingsplan: We zullen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Den Elzent een notitie opstellen. De bedoeling is om wat er mis is, in een statement voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Buurvrouw Leavers heeft met een aantal buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen door de buurman van een garage, die tot vlak bij de voorgevel zal staan. Wij hebben desgevraagd schriftelijk onze mening op dit plan gegeven. De onderbreking in de bouwblokken zal door deze nieuwbouw visueel voor een groot deel verdwijnen, terwijl dit juist een van de argumenten is om de Helmerslaan aan te merken als gemeentelijk monument. Wij hebben de brief aan betrokkene en aan de buurman verzonden, opmerkende dat wij hier geen partij zijn en dus niet zullen deelnemen aan een evt. mediation-gesprek.

Wij hebben aandacht gevraagd voor een aantal verbouwingen en afbraak van (delen van)
panden in dit beschermd stadsgezicht. Er is door de gemeentewege toegezegd, dat zij de
gang van zaken eens onder de loep zal houden.

Ondanks de beschermde status van de Elzent, is het betrekkelijk eenvoudig daar panden te
slopen en nieuwbouw op te trekken. Wat betekent die bescherming nu eigenlijk in de praktijk?
Hierover moet worden gesproken met de Commissie Ruimtelijke kwaliteit.

Er bestaan zorgen over de Alberdink Thijmlaan en het beschermde stadsgezicht Den Elzent,
die pand voor pand wordt verknoeid. Wat valt hier nog tegen te doen?

Er wordt een brief gezonden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (met afschrift aan de
Raad en B & W) met het verzoek om in gebieden met een beschermd stadsgezicht geen
toestemming meer te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Aan de al bestaande
beschermde gebieden zou ‘t Hool nog moeten worden toegevoegd.

Het project Schrijversbuurt (Elzentproject) lijkt hopeloos, maar wordt nog niet afgevoerd.

De procedure over de bouwvergunning aan de Alberdingk Thijmlaan loopt nog. Tijdens de hoorzitting bleek duidelijk dat niemand gelukkig is met het ontwerp. Ook de architecten niet, die in hun mogelijkheden werden beperkt door gemeentelijke bepalingen. Wij wachten nu op de beslissing.

Het beroep tegen het bouwplan aan de Alb. Thijmlaan loopt. De wettelijke termijn om te beslissen, heeft de gemeente verdaagd tot 7 december. Als de gemeente dan nog niet heeft gereageerd, moeten wij haar in gebreke stellen. De secretaris zal een afschrift van de verdagingsbeslissing doormailen aan onze juristen.