Het gebouw waarin café Velosoof is gevestigd is verbouwd, maar zonder inbreng van ons.
Het resultaat is goed, maar het zou toch goed zijn als wij steeds tijdig kunnen meepraten.
M. Willemsen zal in de toekomst eventuele bouwers hiervan vooraf op de hoogte brengen.
Wij hebben nog geen antwoord op onze brief over de gewenste dubbelbestemming van de
gebouwen op het NRE-terrein.

De projectgroep organiseert binnenkort voor leden en aangeslotenen een excursie op het
NRE-terrein.

De gemeente wil nu toch een bestemmingsplan opstellen. Het is daarom zaak de oude
projectgroep weer in het leven te roepen. Die kan dan samen met de groep Ruimtelijke
Kwaliteit de gang van zaken beoordelen.

J. Hüsken geeft uitleg van de wijze waarop de panden aan het NRE-terrein door Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon worden beoordeeld. M.b.v. een beamer projecteert hij tekeningen van de panden waarvan de waarde van de delen door kleuren zijn aangegeven. De opdrachtgever wordt ook duidelijk gemaakt waarom zij tot een bepaalde beoordeling zijn gekomen. Na de boordeling kan een gesprek plaatsvinden met de architect en/of ontwikkelaar over eventuele aanpassingen.

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon heeft een onderzoek ingesteld naar de monumentele waarden van enkele gebouwen op het NRE-terrein en praat daarover met gemeente en eigenaars/architecten die willen verbouwen. Dat wil niet zeggen dat onze Stichttng het met de uiteindelijke resultaten eens moet zijn.

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon bekijkt de waarde van het NRE-gebouw aan de Nachtegaallaan (met toonzaal en magazijn). Er is overleg met een architect. Er zal op korte termijn met het Bureau bekeken worden hoe de advisering tot stand is gekomen en er zullen eventueel adviezen gegeven worden.
De gemeente heeft een saneringsplan voor het NRE-terrein. Dit wordt volgend jaar openbaar.
Wij bemoeien ons niet met de nieuwbouw op het NRE-terrein, maar beperken ons tot de monumenten.

De projectgroep van de buurt is opgestapt uit het overleg met de gemeente. Wij blijven nog met de gemeente praten. De buurtgroep wil nog steeds contact met ons om de monumentale status van de gebouwen te waarborgen. Wij hebben hierover contact met Willum Cornelissen. De bodemvervuiling is geen zaak die ons lijkt aan te gaan.

Het is niet duidelijk wat de bevoegdheden van mevrouw Willemsen zijn.  Het zou goed zijn dat B & W helderheid verschaffen.
Na onderzoek is gebleken dat de bodemverontreiniging op het NRE-terrein geen probleem is, zolang er niet in de bodem wordt gegraven. Het schoonmaken van de grond zal gefaseerd gebeuren.
Er wordt hard gewerkt om de gereserveerde ruimten aan de Nachtegaallaan gereed te maken als nieuwe ArcheoHotspot.

Blijkens recente krantenberichten staat een aantal panden opnieuw te koop. Daaronder ook de Peelcentrale, die eerder aan de Nicolaas Clopperstichting was “aangeboden”. Dit alles heeft te maken met het feit, dat er zich tot dit moment geen geschikte kopers bij de gemeente hadden aangemeld.

De plannen voor de dagelijkse exploitatie van een brouwerij en jazzcafé schijnen voorlopig van de baan te zijn. De studie die de Henri van Abbe Stichting voor de Nicolaas Clopperstichting heeft gemaakt, kan een voorbeeld zijn voor andere panden en is in handen van het College. De projectgroep moest onlangs weer uit de krant vernemen over de nieuwe gemeentelijke plannen. De externe communicatie is dus nog steeds een probleem.