De gemeente blijft zich inzetten om de panden stuk voor stuk te verkopen. Een integrale visie op het terrein ontbreekt nog steeds, de toekomstige eigenaren zullen dat langzaam aan ook gaan inzien en dat toch wel gaan eisen. We moeten ons niet begeven in de discussie met de werkgroep Picuskade; waar mogelijk kunnen wij hen helpen, maar wij beperken ons tot de bijzondere gebouwen op NRE-terrein. De context waarbinnen de ontwikkelingen zich afspelen (zoals nieuwbouw/slagschaduw/grondvervuiling/bouwplannen) zullen we wel nauwlettend blijven volgen.
Per 1 december a.s. zal het gebouw-3 op het NRE terrein in gebruik worden genomen door de combinatie Archeologie en Eindhoven in Beeld (het Erfgoedhuis). Het traliewerk zal dan dus verwijderd moeten zijn.

Uit de krant blijkt dat er veel gebeurt. Naar verluidt wordt binnenkort de klankbordgroep weer bijeen geroepen. Onze NRE-projectgroep moet zich bezighouden met alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigenlijke NRE-terrein. Een integrale visie voor dat deel is o.i. onontbeerlijk. De omliggende gebieden (Mariënhage, Picusterrein, Daf-museum, Kanaaldijk-Zuid) hebben minder prioriteit, maar zijn ook belangrijk.

Voor de Peelcentrale is een “bidbook” gemaakt. Wethouder Schreurs is van mening dat deze opzet en vorm door alle betrokkenen zou moeten worden nagevolgd. De Peelcentrale wordt op dit moment met behulp van een verleende subsidie wind- en waterdicht gemaakt. Op 9 september zal een informatiebijeenkomst worden belegd door de gemeente waar opnieuw alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. De werkgroep “NRE-Picuskade” houdt op 28 augustus een bijeenkomst.

De Stichting Eindhoven in beeld kan voorlopig worden gehuisvest in het voormalige gebouw van de Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat, maar zal over enkele maanden, samen met de Archeologische dienst naar het NRE-terrein verhuizen.

Het bestemmingsplan voor het NRE-terrein moet volgens de gemeente een proeftuin worden, met vroege inspraakmogelijkheden. Hoewel in februari werd meegedeeld dat er geen behoefte zou zijn aan een klankbordgroep, is de Van Abbe Stichting nu tóch uitgenodigd voor deelname in een klankbordgroep. Wellicht is dit een reactie op onze brief over de maanden van stilte en non-informatie.
De werkgroep Picuskade-Villapark is ook uitgenodigd voor die meeting, maar beraadt zich nog over het al dan niet verschijnen. Die werkgroep wil alles op alles zetten om alle plannen op het terrein (ook de nieuwbouw op het Picusterrein) tegen te houden. Als dat een vertraging betekent voor het herstel van de oude gebouwen op het NRE-terrein, zal dat dramatische gevolgen hebben voor de bouwkundige kwaliteiten van die gebouwen.

Onze contacten met de gemeente zijn op het ogenblik in een impasse. De buurt is alert en wil zo nodig via de bestuursrechter de ontwikkelingen blokkeren.

Terwijl de gemeente inventariseert met wie zij wil praten over de toekomstige ontwikkeling op het terrein, wordt druk doorgewerkt aan de oude nieuwbouwplannen van Diederendirrix aan de Kanaalzijde.

De gemeente inventariseert de belangstelling en plannen van eindgebruikers. Wethouder Schreurs omarmt het plan voor een brouwerij in het grote centraal gelegen gasfabriek uit 1899. De Nicolaas Clopperstichting heeft belangstelling voor de Peelcentrale en het ernaast gelegen ontvangst- en distributiegebouw van mijngas. Intussen blijft de Van Abbe Stichting hameren op een integraal plan.
De interieurs van de verschillende gebouwen zijn nog niet onderzocht en beschreven. Waardevolle onderdelen zijn dus nog niet algemeen bekend.

Tijdens een bijeenkomst met geïnteresseerden hebben mevr. Willemsen en Corné Horsten uitleg gegeven. De gemeente wil de panden verkopen, maar heeft nog geen enkele visie hoe het geheel er moet gaan uitzien. Ook over de ontsluiting is in feite nog niet nagedacht. Er komt een klankbordgroep voor de gebruikers. Ook onze Stichting zal daarin zitting nemen.

Marianne Willemsen is de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijke voor het NRE-terrein. Er is een nieuwe bijeenkomst gepland met haar en met de buurt.
Wij hebben nog geen antwoord gekregen op de brief die wij hebben verstuurd.