De gemeente is intern verdeeld over de aanpak. Er zijn elf panden die kunnen worden verkocht. De sector Vastgoed (mevr. Coolen) wil die zo snel mogelijk verkopen, maar Stedenbouw wil eerst een visie ontwikkelen voor het gebied. Dat laatste willen wij ook. Het gemeentebestuur moet de knoop doorhakken. Na de vakantie is er een nieuw gesprek met de verschillende geïnteresseerde partijen. Een groep Eindhovenaren die een school aan de Tongelresestraat wil verbouwen tot een seniorenhuisvesting, is ook in het NRE-terrein geïnteresseerd. Probleem is dat die groep geen geld heeft. Hier ligt een mogelijkheid voor de Stichting Stadsherstel. Die moet immers proberen verschillende partijen samen te brengen. De suggestie wordt gedaan het gebied voorlopig te beplanten met bomen. Het kan nog jaren duren voordat met het herstel en de bouw kan worden begonnen.

Bij een gesprek tussen een delegatie van ons met de wethouder en enkele ambtenaren is gebleken, dat zij bereid is ons in staat te stellen twee panden (Peelcentrale en verdeelstation) op te knappen, maar wij willen dat eerst een totale visie voor het gebied wordt ontwikkeld, zodat er een samenhangend plan kan worden gemaakt. Daar voelen de wethouder en haar ambtenaren niets voor. Vermoedelijk zijn inmiddels ook aan andere partijen al panden toegezegd. Inmiddels is bekend dat een deel van het ambtenarenapparaat in het NRE-gebouw aan het kanaal zal worden gehuisvest. De beeldvorming van de gemeente t.a.v de Henri van Abbe Stichting is niet positief, dat is wel gebleken. De buurt staat bij de gemeentelijke plannen buiten spel. Afgezien van ‘onze’ twee panden waar Stadsherstel straks mogelijk aandacht aan kan geven, moeten wij een visie voor het hele terrein ontwikkelen met een aantal uitgangspunten.
Er wordt door onze Stichting voorgesteld om enkele studenten van de TU/e als studieobject voorstellen te laten doen voor het NRE-terrein. Dat kost niets.

De Henri van Abbe Stichting heeft een gesprek gehad bij de gemeente. Daar was men verbaasd dat wij willen meedenken over de toekomst van het terrein. De politiek heeft wel interesse, maar ambtelijk is er geen enkele visie op de toekomstige ontwikkelingen van het gebied, waarop nog een tiental gebouwen staat. Wel wordt geprobeerd de panden aan de Nachtegaallaan (incl. magazijn en toonzaal) te verkopen. Daarvoor zijn enkele belangstellenden. De gemeente zou ons twee panden (de Peelcentrale en het verdeelhuis) willen overdragen om te ontwikkelen. Wij willen liever naar het geheel kijken en geen plukjes los verkopen. Daarom willen wij contact opnemen met de belangstellenden. De gesprekspartners hebben beloofd, dat er binnen vier weken een dossier naar B & W gaat over de vraag hoe wij kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling. Wij willen over dat dossier al kunnen meepraten. Wij willen medeverantwoordelijk zijn, maar willen dan wel procedurele duidelijkheid en weten hoe de lijnen lopen. Wij streven naar een totaalvisie en zo mogelijk redding van de panden. De electriciteitscentrale staat op instorten.

Opgemerkt wordt, dat de problematiek van de sluiting en herbestemming van kerken op dit moment voorrang heeft boven de werkzaamheden voor de projectgroep NRE.
In overleg met wethouders Schreurs en Fiers wordt besloten om in de Henri van Abbe Stichting een “projectgroep NRE” samen te stellen, die als een van de onderdelen van de Stichting gaat functioneren. Als argument wordt door de gemeente aangedragen, dat er geen geld voor restauraties beschikbaar is, zodat het integreren van de restauratie en de projectontwikkeling de voorkeur heeft. Voor de stichting Stadsherstel i.o. kan participatie een win-winsituatie betekenen. Benodigde disciplines in de projectgroep moeten zijn: monumenten en historie, financiën en projectontwikkeling. De Henri van Abbe Stichting zal voor deze concrete klus een onderzoek moeten doen naar de monumentale waarden van de gebouwen en tevens een gedegen financiële exploitatie en een goed onderbouwd masterplan moeten maken. Vervolgens dient te worden nagegaan wie in dit project als investeerder kan/wil optreden. Henk Scholten is gepolst en is bereid de leiding van deze projectgroep op zich te nemen. Financieel mag onze stichting geen enkel risico lopen. Externe partijen als Wooninc., Archipel Zorggroep, VolkerWessels en Heijmans zijn al (deels?) bij dit project betrokken door de gemeente.

Het terrein is nog steeds gemeentelijk eigendom. In een overleg werd opnieuw vastgesteld, dat het terrein eerst zal worden herontwikkeld, en daarna wordt er een monumentenstatus aan een of meer gebouwen gegeven. De omgekeerde wereld dus.

Wellicht is het mogelijk om Marco Aartsen (een mogelijke ontwikkelaar) in onze vergadering uit te nodigen om zo meer informatie te geven en te krijgen.

We kregen alsnog een uitnodiging om aan de hoorzitting voor bezwaarschriften deel te nemen. Vervolgens kregen we vandaag een brief, waarin stond, dat alles op een misverstand zou berusten. De hoorzitting gaat niet door.

Het terrein is nog steeds gemeentelijk eigendom. Door de gemeente werd een sloopvergunning aangevraagd voor de Peelcentrale. We hebben hierop direct gereageerd door telefonisch informatie te vragen. Direct bleek, dat de sector grond/vastgoed, die het terrein exploiteert, niet op de hoogte was van afspraken die in het verleden waren gemaakt met de Van Abbe Stichting. Daarop hebben we direct een brief aan B&W geschreven waarin we protesteerden tegen de gang van zaken. Mede door onze actie (evenals die van Eindhoven in Beeld) is de vergunning ingetrokken. Aanvankelijk was ons dat per mail medegedeeld door M. Fiers, maar inmiddels hebben wij  ook een brief ontvangen, die het intrekken bevestigt.

Tijdens ons gesprek met wethouder Schreurs bleek dat zij niet op de hoogte was  van het ‘monumentenbeleid’ dat de gemeente op het NRE-terrein voert. Zij is nu door ons voorgelicht. Er wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven. De randvoorwaarden moeten daar dan in staan. Zo dus ook de gebouwen die belangrijk zijn.

Eigenaar van het terrein en de gebouwen is momenteel de gemeente Eindhoven. Op dit moment (en al jaren lang) is een project gaande waarin plannen worden uitgewerkt. Volgens recente mededeling heeft de gemeente nog steeds geen concrete plannen. We zullen met een projectleider van de gemeente gaan praten over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkeling.