Brief aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit m.b.t. verzoek om openbaring vergaderdata

Brief aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit m.b.t. verzoek om openbaring vergaderdata

Er is een bezoek gebracht aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Nadat op een verzoek om een uitnodiging voor een bijeenkomst over Mariënhage niet werd gereageerd, hebben enkele leden het initiatief genomen om de bijeenkomst bij te wonen. Zij werden toegelaten, maar leken niet erg welkom. Zij konden ten slotte een deel van de zitting bijwonen, maar moesten vertrekken toen een brief over Mariënhage aan bod kwam. Het is niet aannemelijk dat zij voor een volgende bijenkomst zullen worden uitgenodigd. Het plan bestaat ook naar die volgende bijeenkomsten te gaan.

Brief aan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit m.b.t. functioneren van deze commissie

Brief aan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit m.b.t. functioneren van deze commissie

Wij menen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kunst in de openbare ruimte en dus ook voor de medaillons op de muur aan de PSV-laan. De gemeente heeft een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar zijn taak is beperkt. Hij heeft geen tijd om de stad in te gaan. Als er meer moet gebeuren zou dat de taak van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn, meent de gemeente. Afgezien van de vraag of dat inderdaad haar taak is, heeft die daarvoor echter noch de kennis, noch de nodige bevoegdheden. De werkgroep zal hierover met de C.R.K. contact opnemen. Hoe pakken andere steden dit probleem aan? De gemeente vindt de muur aan de PSV-laan te onderhoudsgevoelig. Er moet over dit probleem worden gepraat met wethouder Steenbakkers.

Het kennismakingsgesprek met de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft plaatsgevonden
en verliep in goede sfeer. Het gebruikelijke halfjaarlijkse gesprek met de commissie
zal worden voortgezet. Er is gesproken over de onmogelijkheid nieuwe monumenten voor te
dragen (de commissie was verrast over het slot op de lijst en wil vernemen wat de reden
hiervan is), De commissie was ook verrast te horen over de binnenstadsvisie; zij was daar
niet bij betrokken. Verder is het gebrek aan bescherming voor de binnenstad aangestipt.

Om plotselinge sloop of andere aantastingen van onbeschermde panden in de binnenstad te
voorkomen, zou heel het gebied een dubbelbestemming of de aanduiding “karakteristiek en
culturele waarde (CW)” moeten krijgen. Dit zal tijdens de gesprekken met de gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de orde worden gesteld.

Er komt op korte termijn een kennismakingsgesprek met de nieuwe Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Hoe kunnen wij het best met haar samenwerken? Tenminste moet het halfjaarlijks
gesprek worden gehandhaafd. Er kunnen bij de bijeenkomst een aantal punten worden aangestipt,
die later uitvoeriger besproken zouden moeten worden. Onze commissie heeft eerst
nog een vooroverleg.