De gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden vervangen omdat de zittingsperiode
(van de meeste leden) allang is bereikt. Tijdens een gesprek met de voorzitter
hebben wij duidelijk gemaakt dat in de commissie meer locale kennis nodig is. De commissievoorzitter
was het daar niet mee eens. Er komt een nieuwe commissie van zes leden met
een nieuwe voorzitter.

Samen met de Stichting Wederopbouw zal onze Stichting reageren op de gemeentelijke
plannen voor het welstandbeleid en de burgerparticipatie. Wij zijn er voorstander van dat de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit niet wordt gesplitst. Wel moet die een andere
samenstelling krijgen en met name meer deskundigheid op het gebied van monumenten en
kennis van Eindhoven.

Ten aanzien van de plannen met betrekking tot de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Welstand is het wachten op de visie van de gemeenteraad.

Er is gesproken met A. Spijkers. De nieuwe verordening moet mede worden gezien in het licht van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Bij de gemeentelijke plannen staat bezuiniging voorop. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt niet opgeheven. Het is de vraag of wij niet moeten pleiten voor een splitsing in weer twee commissies, die dan samen kunnen vergaderen, maar wel elk een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun terrein. De monumentenzorg is nu ondervertegenwoordigd. Een ander probleem is, dat de leden van heinde en ver komen en geen betrokkenheid met Eindhoven hebben en daardoor ook achtergrondkennis missen. De projectgroep Monumentale gebouwen en complexen zal het probleem bekijken.

Nu de nieuwe gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van start is gegaan, moet onze projectgroep de activiteiten gaan volgen en daar zonodig op reageren. De leden doen daarom een voorstel om de oude taakstelling te wijzigen. Dat voorstel wordt door het bestuur aangenomen. Voor het functioneren van de werkgroep is wel noodzakelijk dat de leden dezelfde informatie krijgen als de leden van de gemeentelijke commissie. Het lijkt het beste om hiervoor contact op te nemen met de gemeentesecretaris.

Het ligt in de bedoeling dat de GMC en de Welstandscommissie begin september worden opgeheven. Dan zou de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moeten gaan functioneren, maar het is de vraag of die datum wordt gehaald. De voorzitter is nog niet bekend, terwijl de sollicitatiegesprekken van de secretarissen van de twee commissies met de belangstellenden voor het lidmaatschap nog lopen. De sollicitanten reageren op een oproep in de gemeentelijke advertentiepagina in het blad Groot-Eindhoven.

Door de wijziging in samenstelling van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ontstaat de noodzaak om de nieuwe leden een brief te sturen waarin wordt verduidelijkt waar de HvA voor staat, hoe wij ons positioneren. Daarbij zal onze bezorgdheid worden geuit over de benodigde capaciteit binnen het gemeentelijk apparaat en de verwachte (geringe) invloed en inspraak die de afzonderlijke leden hebben.
HvA heeft in een brief d.d. 22 april jl. in het kader van de Voorjaarsnota aan de raad en B&W gevraagd om naast het  inzetten van voldoende ambtelijke capaciteit (met het oog op de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit) ook een duidelijk referentiekader op te (laten) stellen voor toekomstige plannen met betrekking tot de ‘Openbare ruimte’. Jan Luiten maakt zich bezorgd over de herinrichtingsplannen, die in de binnenstad op stapel staan. Daarvoor bestaat momenteel slechts een globaal beeldkwaliteitsplan. Solange Beekman heeft zich ingezet om genoemd referentiekader op te (laten) stellen, maar is van haar taak ontheven. Ze houdt zich echter nog wel bezig met diverse projecten in de binnenstad. Jan Luiten stelt voor om samen met het DB te bezien of er een brief naar het college moet worden gestuurd (niet alleen naar de betrokken wethouder) waarin opnieuw de noodzaak van zo’n referentiekader wordt benadrukt en ook verzocht wordt om de uitvoering van dat kader te bevorderen.

Op 6 juni 2008 wordt in de gemeenteraad een voorstel besproken mbt de samenvoeging tot de commissie ruimtelijke kwaliteit van de commissie monumenten, welstand en openbare ruimte. Onze Stichting heeft in een brief aan de gemeente een voorkeur uitgesproken voor de naam van de toekomstige functie van voorzitter van deze nieuwe commissie die na 6 juni wordt benoemd. Dit moet iemand zijn, die een visionair is en richting kan geven aan de commissie. De nieuwe commissie zou de bevoegdheden van de supervisoren, die zeer nauw betrokken zijn bij de grote projecten (Strijp-S, Philipsboulevard etc.) zeer nauw in de gaten moeten houden. De expertise is in de nieuwe commissie redelijk gevuld met 9 disciplines (dmv advertenties in de krant). Voor de ambtelijke ondersteuning van het onderdeel openbare ruimte is echter nog niemand in beeld en wordt voorlopig extern ingevuld, incl. de inhuur van expertise bij de TU/e ivm opstelling van een referentiekader openbare ruimte, en de monumentenafdeling is onderbezet met de geplande 1,8 fte’s. Per 1 september a.s. zou de commissie in de nieuwe samenstelling zijn werk moeten aanvangen.

Enkele bestuursleden zijn druk in de weer geweest met de gemeente over de plannen voor de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit- cultuurhistorie en openbare ruimte. De plannen worden nu vertaald in een raadsvoorstel. De commissie bestaat uit negen leden. Er is dus door de gemeente al meteen bezuinigd op het aantal leden! Er wordt nog gezocht naar een voorzitter. Aan de TU in Enschede is een bijzonder hoogleraar aangesteld voor een leerstoel Openbare Ruimte. In Eindhoven is sprake van de aanstelling van een medewerker aan de TU die zich met de totale kwaliteit van de openbare ruimte gaat bezighouden.

Aan de nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt verder gewerkt. Gevreesd moet worden dat het aantal vaste leden van de nieuwe commissie kleiner zal zijn dan die van de huidge Monumentencommissie en de Welstandscommissie samen.