Er bestaat onduidelijkheid over de situatie met betrekking tot de bouwtekeningen die wij ter inzage kunnen krijgen. J. Hüsken zal L. Bertels om uitleg vragen.

Het idee is gerezen om eigenaars van monumentenpanden en karakteristieke gebouwen uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst (met hapje en drankje). Deze mensen zijn dikwijls niet gelukkig met de status van hun eigendom. Op de bijeenkomst zouden ze moeten horen hoe belangrijk monumenten voor de stad zijn en dat zij trots op hun bezit mogen zijn. Ook zouden ze informatie moeten krijgen over onder meer subsidiemogelijkheden. De bijeenkomst zou moeten worden georganiseerd door de gemeente.
De gemeente wil het erfgoedhuis verkopen. Omdat onrust ontstaat onder de bewoners van het pand (Eindhoven in Beeld archeologie en de vrijwilligers archeologie AVKP) is door o.a. Tonnie van de Rijdt, Ria Berkvens en Nico Arts een nota opgesteld die aan B en W en de Raad zal worden aangeboden. Daarin de vraag: welke intenties heeft de gemeente met het Eindhovense erfgoed en is die bereid daar ook geld aan uit te geven en faciliteiten aan te bieden. Wij zullen deze nota steeds aanhalen en bespreken, als wij met raadsfracties en met de wethouders praten.
Er is wat verwarring over de bouwvergunning voor het oude pand Hoogstraat 351. Een eerdere vergunning waarover wij onze mening hadden gegeven was vervallen en wij kregen de aanvraag voor een nieuwe vergunning niet te zien, omdat die ongeveer gelijk was aan de eerste. Onze mening over onderdelen van die vergunning is ook nu weer door de afdeling monumenten van de gemeente aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit doorgegeven.

De zaal van het Mannenkoor (v/h Mijnheer Van Dijck) is door de eigenaar zonder vergunning met figuren beschilderd. De zaak dreigt door de gemeente gelegaliseerd te worden. Een beloning voor een overtreding! Het gevaar dreigt dat monumenteneigenaars in de toekomst in de verwachting dat de gemeente wel zal legaliseren, vaker zonder vergunning veranderingen aan hun pand zullen aanbrengen. Daarnaast zijn er eigenaars die dat nog steeds uit onwetendheid doen. Beide moet worden voorkomen. Wij zullen de gemeente verzoeken te handhaven en bij overtredingen boetes op te leggen en tevens om alle monumenteneigenaars er nog eens op te wijzen dat zij voor elke veranderingen eerst een vergunning moeten aanvragen.

Er is gesproken met de gemeente (R. Aarts en L. Bertels) over de pilot met de bouwvergunningen. De bouwplannen moeten door Laura Bertels geanonimiseerd worden voordat zij die verstuurt en dat kost veel tijd. Zij zal daarom onbelangrijke plannen niet meer doorsturen, maar ons dat dan wel melden. Wij kunnen die dan alsnog opvragen. Ook worden wij voortaan geïnformeerd wat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit CRK) met onze inbreng doet.

Afspraak met de gemeente. Er is afgesproken het reguliere overleg te staken. Als er problemen zijn sturen wij een mailtje en krijgen dan binnen 48 uur antwoord.

De vergaderingen van de projectgroep Monumenten hebben een aantal maanden niet plaatsgevonden, omdat we bij de gemeente geen gesprekspartner meer hadden. We gaan nu met Roeland Geelen en de opvolgster van Wim Beelen overleggen, hoe we aan deze gesprekken een vervolg kunnen geven.