Er vindt een gesprek plaats met wethouder Mittendorff mbt inventarisatie museale objecten en hun locaties/crypten.

De projectgroep Catharinakerk praat over plannen voor een religieus museum. Er wordt op gewezen, dat als echt aan een museum wordt gedacht, er niet alleen moet worden gezorgd voor kwalitatief zeer goede stukken, maar ook aan zaken als klimatologische omstandigheden, verlichting, beveiliging enz. Het idee van de werkgroep om een expositie in te richten over de religieuze geschiedenis van Eindhoven, kan eenvoudiger te verwezenlijken zijn. De groep moet zich goed realiseren wat ze precies wil en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook bij een eenvoudiger opzet is het van belang niet te licht te denken over de beveiliging. Op het ogenblik wordt een haalbaarheidonderzoek ingesteld. In principe zijn Museum Kempenland, de paters Augustijnen, Eikenburg en het Catharinagilde-Stad bereid mee te werken.

Er bestaat de vrees dat de kerkbanken uit de Sint-Catharinakerk gesloopt gaan worden. Daar zal de stichting voor gaan liggen.

Door middel van grondboringen is de plaats vastgesteld waar vroeger de toren van de St.-Catharinakerk stond. De Henri van Abbestichting ontdekte verschil tussen het nieuwe en het oude voegwerk van de torens en heeft dat doorgegeven aan F. Spijkers/DSOB en H. Staals.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een permanente expositie van archeologische vondsten en religieuze kunst. Nico Arts en Peter Thoben zijn bereid tot medewerking. De Henri van Abbestichting maakt deel uit van de voorbereidingsgroep.

Museum Kempenland wil meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek.

Er zal een haalbaarheidsonderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid om in de St.-Catharinakerk een permanente expositie in te richten. Hierbij wordt gedacht aan zowel archeologische vondsten als kerkschatten. De gemeente levert misschien een projectleider. Van het kerkbestuur en ook van de Van Abbestichting wordt een inbreng verwacht.
Naar aanleiding van een vraag over de archeofagen op het Catharinaplein wordt geantwoord dat die zijn ontworpen door Jo Coenen. Het blijkt dat de muurresten niet integraal zijn opgenomen, maar dat daar stukken zijn uitgehakt om de boel passend te maken.

Een deel van de restanten van de oude kerk zal zichtbaar blijven door enkele kijkspleten. DSOB werkt mee aan de conservering van de oude kelder, zodat die later nog kan worden gebruikt. Het schijnt niet nodig te zijn gaten te boren in de vloer. Het kerkbestuur beraadt zich nog over de technische, financiële en veiligheidsaspecten van het plan om in de kerk onder meer kunstschatten uit te stallen. Hierover wordt ook gesproken met andere instellingen.

Op het kerkplein komt voldoende manoeuvreerruimte voor auto’s. De pastoriekelder blijft bestaan, maar het dak wordt eraf gehaald omdat er 20 cm van de muren af moet en er worden gaten geboord in de vloer. De ruimte zal worden volgestort met zand. Volgens de gemeente blijft het toch mogelijk de kelder in de toekomst te gebruiken. Op het kerkplein komen kijksleuven, waardoor een deel van de opgegraven funderingen zichtbaar blijft. Als in de kerk vloerverwarming wordt aangelegd, krijgt Nico Arts gelegenheid enig onderzoek te doen. Het kerkbestuur wil een permanente tentoonstelling inrichten van archeologische vondsten en andere kostbaarheden.

Het overleg met de gemeente over het Catharinaplein is in goede sfeer verlopen. DSOB heeft voorgesteld een afrit te maken naar de Kerkstraat, maar dan moet wel een deel van de keermuur worden gesloopt. De GMC heeft dit voorstel inmiddels verworpen. Vanmiddag volgt nieuw overleg met de gemeente. De gemeente lijkt nog niet te hebben begrepen dat de kelder niet hoger reikt dan het maaiveld. De gemeente lijkt evenmin te begrijpen, dat auto’s die voorrijden met de rechterzijde voor de kerk dienen te parkeren.

Binnen de Van Abbestichting wordt gesproken over het idee voor een permanente expositie over de kerkelijke geschiedenis in de Catharinakerk. Daar kunnen dan zowel archeologische vondsten als kerkschatten worden getoond. Voor de expositie zou onder meer gebruik kunnen worden gemaakt van de nog aanwezige pastoriekelder. De pastorie werd gebouwd in 1905, maar de kelder is mogelijk deels van latere datum.
De gemeente heeft het plan het plein te verhogen, waardoor de trappen voor de kerk vervallen. Ook wil de gemeente de pastoriekelder verwijderen. Op het plein zou een kijksleuf moeten komen waardoor permanent archeologische resten zichtbaar zijn. Ook zouden met licht de omtrekken van de oude kerk in het plaveisel zichtbaar moeten worden gemaakt. Dit laatste idee is echter door de GMC afgekeurd. Tenslotte is er een plan voor een informatiebord.
Het kerkbestuur en de taxicentrale zijn niet bij het opstellen van het gemeentelijke plan betrokken. Beide zijn ongelukkig, omdat het kerkplein straks niet meer kan functioneren voor zijn eigenlijke doel: de vlotte aan- en afvoer van kerkgangers, vooral bij huwelijken en begrafenissen. De gemeente stelde aanvankelijk dat niets meer aan de gemaakte plannen kon worden veranderd. Er heeft achteraf echter toch een bespreking met de gemeente plaatsgevonden, waarbij de Van Abbestichting ook aanwezig was. De gemeente wil nu tot een compromis komen, omdat het werk voor 1 januari gereed zou moeten zijn i.v.m. een te verwerven subsidie van € 350.000,-.
De gemeente heeft eerder toezeggingen gedaan voor overleg waaraan zij zich niet heeft gehouden. Zij geeft dat toe en heeft daar haar excuses voor aangeboden. Maar dat lost niets op. De Van Abbestichting zal Krzeszewski laten weten dat zij zonodig de bestuursrechter zal inschakelen om de uitvoering van de plannen tegen te houden. Daarbij zal dan ook worden gevraagd om een zg. ‘voorlopig getuigenverhoor’.
Het kerkbestuur heeft duidelijke ideeën over haar wensen. Dat geldt ook voor de taxicentrale. Er moet een schets komen hoe het plein er uit zou moeten gaan zien om goed te kunnen functioneren. Er moet ook een plan van eisen voor het plein worden opgesteld.
De Van Abbestichting maakt een notitie over een mogelijk museum onder het Catharinaplein (incl. de pastoriekelder) en mogelijk ook onder de kerk. Dit is actueel nu de gemeentelijke plannen zijn veranderd.