Aanvullende reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020

Aanvullende reactie op voorontwerpbestemmingsplan Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020

Land ‘s-Heeren, de eigenaar van de Ark aan de Trudostraat, wil met ons praten. De Ark is geen monument.

Het pand van de Ark aan de Trudostraat is gekraakt maar lijkt voorlopig in goede handen. Wij zijn blij als het behouden blijft.

De ingediende plannen zijn van tafel. Nieuwe plannen zullen weer worden ingediend. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit houdt zich actief met de beoordeling van de plannen bezig. Daarin wordt meer samenhang met de overige bebouwing aan en op het plein geëist. Een kiosk zou weer terug moeten komen. De wijkvereniging Strijp binnen de Ring is ook intensief bezig met de herinrichting en de beoordeling van eventuele plannen.

Van Aken heeft nieuwbouwplannen voor het plein. Mogelijk zal hier artikel 19 weer uit de kast gehaald worden. We zullen de zaak scherp in de gaten houden!

De Ark moet in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat hier na sloop een hoogbouw verrijst, die de kerk visueel de grond in drukt.

Gevraagd werd door de HvA of het wijkgebouw “De Ark” de moeite waard is om te worden beschermd. Dit gebouw stamt in opzet uit 1907, is uitgebreid in 1927 en verbouwd in de wederopbouwtijd (ca. 1960). Het gebouw op zich is niet erg bijzonder, maar vooral de bouwhoogte en de ruimte rond het gebouw in samenhang met de kerk en de oude pastorie
zijn bijzonder. Dit is een voorbeeld van een lokatie die op de cultuurhistorische waardenkaart moet staan. De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal dit verder uitwerken in het kader van het voorstel ‘referentiekader Openbare Ruimte’, dat besproken wordt met wethouder Fiers.