Onderhoudsarmoede

College Burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad van Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB  Eindhoven

Eindhoven 3 februari 2023
Betreft: onderhoudsarmoede

Geachte dames en heren,

Wij vragen uw aandacht voor de fysieke toestand van een tweetal gebouwen in Eindhoven.

Bokt 18 in Woensel en Vestdijk 145-149 in Stratum zijn gemeentelijke monumenten.

 

Achtergronden:

In 2020 schreven wij u over Bokt 18 het volgende:

De boerderij op Bokt 18 in Woensel is al in 1994 aangewezen als gemeentelijk monument. Deze boerderij “ondersteunt het landelijke karakter van Bokt” aldus de redengevende omschrijving.
Diverse boerderijen op Bokt werd in de afgelopen twintig jaar door een aantal villa-achtige gebouwen vervangen. Zo werd de achtergevel van een gemeentelijk monument per ongeluk omver geduwd. Dat was reden om daarvoor bouwvergunningen te verlenen. Bokt 18 is enkele jaren geleden voorzien van een nooddak, omdat die gedeeltelijk was ingestort. De kans op vandalisme was toen levensgroot.
Nu het dierenpark “Falconcrest” wordt verplaatst naar de Eindhovenseweg wordt het tijd, om de boerderij op Bokt 18 te restaureren en verpaupering en vandalisme geen kans te geven.

Wij hebben vernomen dat de boerderij (of wat er nog van over is) zal worden verkocht. Daarbij wordt dan de eis gesteld, dat de toekomstige koper het bouwwerk dient te restaureren/renoveren. Deze eis lijkt ons onredelijk, omdat onze stichting al meer dan tien jaar pleit voor herstel van de schade die is opgetreden door achterstallig onderhoud door de eigenaar (de gemeente).

Om te voorkomen dat hier opnieuw een villa-achtig pand wordt gebouwd in plaats van de bestaande maar vervallen boerderij, verzoeken wij u om alles in het werk te stellen om de boerderij met de bestaande materialen te herstellen.

Wij zijn graag bereid om samen met de gemeentelijke deskundige een bezoek aan het pand te brengen om de situatie te kunnen beoordelen en mogelijk advies te geven over herstel of restauratie.

 

Het dak van de voormalige sigarenfabriek Blomhof aan de Vestdijk 141 in Stratum is na reclames onzerzijds provisorisch gedicht.

Mevrouw T. van Lokven mailde ons in februari 2021 hierover:

Betreft oud dak sigarenfabriek, bovenverdieping was al niet in gebruik vanwege slechte staat dak (houten balklaag, bekleed met houten delen -mastiek en grindballast waarop groenaangroei. (dak is niet begaanbaar). Houten draagbalk in buitengevel is doorgerot en vanwege gewicht dak en sneeuwballast afgelopen nacht afgebroken en deels losgekomen. Balk is deels blijven hangen op schoorsteen en draagt dakconstructie voor een gedeelte. Voor morgenvroeg(maandag) eerste werk zijn stutmaterialen besteld – gaan dak veilig stellen door naastliggende balken met stempels te ondersteunen, waarna een bouwzeil wordt aangebracht om regen-en smeltwater op te vangen en af te voeren. Hierna wordt losgekomen balk veilig gesteld door te onderstempelen. Onderliggende ruimten lopen nog geen gevaar (wel waterschade), houten vloerdelen worden door stalen HWA* profielen op stalen kolommen naar betonnen begane vloer ondersteund.

Ook in dit geval verzoeken wij u dit gebouw deugdelijk te herstellen, dus niet met noodmaterialen. Hiermee wordt voorkomen dat het gebouw opnieuw schade zal oplopen ten gevolge van regen en vorst. De voormalige sigarenfabriek Blomhof is onderdeel van het monumentale complex aan de Vestdijk 145-149 en verdient naar onze mening een grote onderhoudsbeurt.

 

 

De Henri van Abbe Stichting heeft u al sinds 2010 gevraagd maatregelen tegen verval te nemen en de boerderij en de voormalige sigarenfabriek te renoveren. Wij vragen u nu om het onderhoud en herstel zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.
Wij zenden u deze brief als bewaker van het erfgoed in Eindhoven. Wij zijn en blijven bezorgd om het monumentale erfgoed en zijn zodoende altijd in de weer om de stad levendig en aangenaam te houden.

Met vriendelijke groeten,
namens de Henri van Abbe Stichting

 

drs. W.S. Seuren
Voorzitter

 

drs. M.T. Hermanussen, secretaris

 

*(hemelwaterafvoer JH)

 

 

 

Rondvraag CDA – Bescherming Middeleeuws erfgoed binnenstad 17 januari 2023

Rondvraag CDA – Meningsvorming 17 januari 2023
Bescherming Middeleeuws erfgoed binnenstad
Geacht college,
Inleiding
Recent zijn tweemaal middeleeuwse restanten in onze binnenstad ontdekt. Allereerst werd in oktober 2022 bovenin het pand Rechtestraat een vakwerkmuur met houten balken ontdekt. Een deel van deze muur bestaat uit zogenaamd vitselstek: gevlochten twijgjes, verstevigd met leem, welke mogelijk uit de 15e of 16e eeuw blijkt stammen.1
Daarnaast werd in december 2022 het nieuws bekend dat in een bakstenen muur tussen de panden van het Stratumseind een houten constructie is aangetroffen, die nóg ouder is. Het exacte bouwjaar is moeilijk vast te stellen, maar er wordt vanuit gegaan dat het uit omstreeks 1350 stamt.
Al weten we dat de stad Eindhoven minimaal uit 1232 stamt, zijn resten van voor de tachtigjarige oorlog zeer zeldzaam.2 Bij de grote stadsbrand in 1486, 1554 en daarna tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn namelijk veel gebouwen verloren gegaan.3 Daarnaast heeft vernieuwingsdrift in de 20ste en 21ste eeuw veel resterend erfgoed uit deze periode verwoest.
Aangezien in beide gevallen het ging om toeval vondsten tijdens een verbouwing, waarbij de eigenaren welwillend waren om onderzoek te laten verrichten, komt de vragen over bescherming in het nu en in de toekomst op. In beide gevallen is de monumentbeschrijving summier van deze gemeentelijke monumenten. Daarnaast is Stratumseind in geen enkele vorm beschermd, en dus ook de muur niet. Vandaar deze volgende vragen:
1. Is er toezicht op de verbouwing van oudere (monumentale) panden in de binnenstad? En wat voor vorm is dat? 2. Indien niet, is het college bereid dit standaard op te nemen in de vergunningsprocedure voor de verbouwing van panden in de binnenstad? 3. Na ontdekking en datering, komt de vraag op over toekomstige bescherming. Aangezien de nieuwe vondsten niet zijn opgenomen in de zeer summiere monumentbeschrijving van de gemeentelijke monumenten, zijn deze niet beschermd. Hoe wil de gemeente deze twee unieke vondsten op korte termijn beschermen? 4. Wil het college de monumentbeschrijving van andere panden in de binnenstad kritisch tegen het licht houden? Zeker als er reeds voor deze panden extra bouwhistorische informatie bekend is, om zo ons erfgoed beter te beschermen? 5. Wil het college met de Van Abbe Stichting in gesprek gaan om lacunes in de beschrijving en bescherming van monumentale panden in binnenstad op korte termijn aan te passen?

Namens de fractie CDA,
Niels Groot, raadslid

 

1 Eindhovens dagblad 28-10-2022
2 https://studio040.nl/nieuws/artikel/middeleeuwse-muur-ontdekt-op-stratum
3 https://www.brabantserfgoed.nl/page/14581/de-eindhovense-stadsbranden-van-1486-en-1554

Het onderzoek dat MAB naar 50 gebouwen uit de wederopbouwperiode

In oktober heb ik jullie al geïnformeerd (zie onder) over de presentatie
> door onderzoeksbureau MAB op woensdag 18 januari om 14u tot 16u (locatie
> NRE-gebouw, Nachtegaallaan 15)
> Het onderzoek dat MAB naar 50 gebouwen uit de wederopbouwperiode heeft
> uitgevoerd staat dan centraal. Zie onderstaande mail voor een verdere
> toelichting.
>
> CeesJan Frank van MAB zal de presentatie verzorgen. Na afloop van de
> presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
> Het zou erg fijn zijn als we een mooie opkomst hebben (hoe meer
> aanwezigen, hoe beter). Laat me even weten hoeveel personen per stichting
> aansluiten.
>
> Zoals in onderstaande mail toegezegd worden volgende week de
> concept-onderzoeksresultaten aan jullie toegestuurd. Aangezien ik afwezig
> ben, zal mijn collega Hans Roothaert (in cc) dat document aan jullie
> toesturen. Dit zal een WeTransfer link zijn, dus download deze tijdig.
> Het toe te sturen document zal bestaan uit een inleiding met toelichting
> op onderzoeksmethodiek en vergelijking tussen de categorieën. Daarna
> volgen 50 beoordelings- en scoreformulieren.
>
> Aangezien mijn vakantie al snel van start gaat, wil ik jullie via deze weg
> en alvast een zalig kerstfeest en een goede jaarwisseling. En wederom dank
> voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
>
> Groeten,
> Remon

Brief van Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone gemeente Eindhoven m.b.t. TAC-gebouw en Gagelstraat

Brief van Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone gemeente Eindhoven m.b.t. TAC-gebouw en Gagelstraat

TAC 2.0

TAC 2.0

TAC vernieuwbouwt