Sandra Jansen-Poelman is projectleider voor de voortgang bij de ontwikkeling van het Van der Meulen-Ansemsterrein, maar het is onduidelijk wat haar bevoegdheden zijn. Aan ons is gevraagd mee te denken over de ontwikkelingen. De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal zich hiermee belasten en daarbij ook andere groepen (w.o. Monumenten) inschakelen.

De ontwikkeling van het Van der Meulen-Ansemsterrein zal weer worden hervat. De oude plannen zijn van tafel. Vanuit de gemeente wordt Sandra Janssen-Poelman hier de kartrekker.

Naar aanleiding van ons verzoek om de lucifersfabriek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, heeft de Raad aan het college van B&W naar haar standpunt gevraagd.

De stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is in gesprek met de gemeente om enkele tientallen gebouwen aan te wijzen als belangrijk wederopbouw-
erfgoed dat op de monumentenlijst geplaatst moet worden. Zij zal adviseren om de Verpleegstersflat op die lijst te krijgen.

We hebben een aanvraag gedaan voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de Zustersflat aan de Vestdijk. Antwoord inmiddels ontvangen. Alleen het College kan nog panden aandragen als monument, derhalve zal niet aan ons verzoek worden voldaan. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is niet de afkorting “KA” vermeld. Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Schreurs toegezegd, dat de bestemming alsnog gewijzigd zal worden in “karakteristiek”, zodat het pand een zekere bescherming heeft en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zich over een eventuele sloop zal moeten uitspreken. De vermelding op de kaart kan niet meer worden aangepast om technische redenen. We zullen erop toezien, dat de status op papier zal worden aangepast.

Wethouder Schreurs liet blijken, dat het pand Vestdijk 25, (de verpleegstersflat) mogelijk gespaard kan worden in mogelijke nieuwbouwplannen. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed zal dan een nieuwe monumentenaanvraag moeten indienen. Gevraagd wordt, of de Van Abbestichting deze aktie wil ondersteunen.

De gemeente zal worden geadviseerd een beschrijving te laten maken van de lucifersfabriek aan de Vestdijk.

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven probeert te reconstrueren hoe het besluit om de verpleegstersflat te slopen tot stand is gekomen en zal bekijken of de argumenten nog gelden. De Stichting heeft in het verleden een verzoek ingediend om de lucifersfabriek op de monumentenlijst te plaatsen. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft binnenkort een gesprek met een kleinzoon van Van der Meulen. Misschien kan hij iets bereiken.

Op verzoek van de Stichting Wederopbouw wordt getracht na te gaan hoe de procedure is geweest rond het besluit om de verpleegstersflat te slopen. Inmiddels is correspondentie betreffende dit pand bij mevrouw Silverentand gehaald. Deze laat zien dat de sloopvergunning is afgegeven. Niet duidelijk is, hoe lang deze geldig blijft.

Oude en nieuwe deel (fabriek en verpleegstersflat) moeten gezamenlijk worden behandeld. Dit gebeurt in overleg met de Stichting Wederopbouw. Een van onze bestuursleden zal (openbaarheid) alle stukken die in de raad en door B&W zijn behandeld in de afgelopen jaren, opvragen en doorspitten om te zien wat er nu werkelijk met wie is afgesproken.