Modern welstandsbeleid Vredeoord

Schutterbosch is welstandsvrij. De bewoners zijn het niet eens met het bestaande beeldkwaliteitsplan.
Hoe denkt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hierover? Het is voor Woonbedrijf
mogelijk om op een strook langs de autoweg drie lagen hoog te bouwen.

Er is een gesprek geweest met Ronald Rijnen over het experimentele welstandsbeleid en de
functie van onze rapporten daarbij. Zoals het er nu naar uitziet, hebben onze rapporten over
de Geestenberg en Hanevoet geen enkele status. Die zouden ze kunnen krijgen als de burgerij
alsnog belangstelling toont om te experimenteren met het nieuwe beleid, maar die belangstelling
lijkt gering te zijn. Als het experiment niet doorgaat, blijft het beleid zoals het was.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre bewoners willen meewerken aan het experiment met het
nieuwe welstandsbeleid en al evenmin wat onze rol kan zijn naar de bewoners. Er komt een
gesprek met Ronald Rijnen.

Het eerder aangekondigde gesprek met wethouder Seuren heeft plaatsgevonden. Gesproken
is over de rol van onze SWOT-analyses (sterkte-zwakte-analyse) bij het toekomstige
welstandbeleid in de zeven gebieden waar geëxperimenteerd zal worden. R. Rijnen moet
ons bij de ontwikkelingen betrekken. Wij wachten zijn uitnodiging af. Het maken van de beschrijvingen
vraagt veel capaciteit en dient daarom zinvol te zijn.

De werkgroep heeft vooral aandacht geschonken aan de modernisering van het welstandbeleid
(met onder meer vrij en niet-vrij en burgerparticipatie). Er zijn beschrijvingen van de kwaliteiten
van Hanevoet en Geestenberg. Die zouden er ook moeten komen voor de andere
wijken, maar het is nog de vraag welke status dergelijke beschrijving krijgen in het gemeentelijk
beleid. Hierover zal worden gesproken met wethouder Seuren.

Het voorstel voor het welstandsbeleid is opnieuw in de commissie geweest. In vijf wijken zal
worden geëxperimenteerd. Hiervoor zijn o.i. SWOT-analyses (SWOT staat voor Strengths,
Weaknesses, Opportunities & Threats) nodig. Wij sturen hierover een brief aan de raad en
aan B & W, samen met twee door ons opgestelde analyses (van Hanevoet en Geestenberg)
als voorbeeld. Het is de vraag welke status onze SWOT-beschrijvingen zullen krijgen. Ook
de bewoners van de betreffende wijken kunnen profijt van onze beschrijvingen hebben. De
beschrijvingen zullen daarom op onze site worden gezet.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de discussie over het
welstandbeleid. Mede als gevolg daarvan is het voorstel aangehouden. Er komt een nieuw
voorstel aan de commissie, waarin onze bezwaren en die van de Stichting Wederopbouwerfgoed
worden meegenomen. Langzaam schuift het plan zo iets op in onze richting.

Er blijft nog onduidelijkheid bestaan over de plannen van de gemeente ten aanzien van het
toezicht op welstand. Welke gebieden worden vrij en welke niet? Wat is straks de invloed
van de bewoners? Wij zullen opnieuw inspreken als de welstandsnota wordt besproken in de
commissie. Dat wordt dan ook door de Stichting Wederopbouw gedaan.

De groep wil de twee gemaakte beschrijvingen van de wijken Geestesbergen en Hanevoet
aan de raad te presenteren en bij een positieve ontvangst voorstellen ook andere wijken op
deze wijze te (laten) beschrijven.