Het concept van de brief over Kwaliteitsborging en Welstandsbeleid wordt goedgekeurd. Wel
is er enige discussie over de adressering. Besloten wordt de brief te verzenden aan
B & W en de gemeenteraad, met een afschrift aan de raadsleden persoonlijk (via hun mailadresen).

Wij hebben geen bezwaar tegen ‘welstandsvrij’, maar dan wel onder strikte voorwaarden.
Het gemeentelijk plan is verder belangrijk genoeg om hierover in onze voltallige vergadering
te overleggen. De projectgroep bereid daarom een voorstel voor, dat voor de volgende
vergadering kan worden geagendeerd.

Onze brief over ‘welstandsvrij tenzij’ moet nog in de Raad komen.

De beschrijving die de Stichting Wederopbouwerfgoed heeft gemaakt van de wijk Doorn­akkers is gereed en naar de Gemeente gestuurd. Dit rapport is van belang tegen de achtergrond van de discussie over welstandsvrij bouwen.

De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Van Dorst, die onder meer verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling (op strategisch niveau en niet verder dan een jaar of vijf vooruit). Ook was zij aanwezig bij een bijeenkomst op het Stadhuis over het nieuwe welstandbeleid. Er is nog veel onduidelijkheid over dit beleid. Wat zijn in de nieuwe regeling bijvoorbeeld ‘belanghebbenden’ en is er geen gevaar voor rechtsongelijkheid tussen de verschillende gebieden?
Samen met BNA en de Stichting Wederopbouw Erfgoed zijn de wijken Geestenberg en Hanevoet bezocht.

Er is dringend behoefte aan een commissie die voor Eindhoven welstandscriteria opstelt. Momenteel is daar een bijzondere raadscommissie mee bezig. Inbreng vanuit onze stichting is ons inziens zeer wenselijk.

De brief die wij geschreven hebben aan de Raad en B&W m.b.t. de welstandsproblematiek is nog steeds niet beantwoord. Zodra wij een reactie ontvangen zal onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit reageren. Ook in diverse stadsgesprekken is het welstandsbeleid ter sprake gekomen.
De voorzitter zegt toe om te bepleiten dat wij als stichting mee mogen praten en denken in de raadscommissie Welstand. Deze commissie is momenteel bezig een voorstel voor de wethouder voor te bereiden.
De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal zich intensief bezig houden met de bekende welstandskaart (waarop de welstandsvrije gebieden zichtbaar zijn) en de voorschriften die daarvoor thans bekend zijn. Ook de wijken na 1965 (zoals Hanevoet en Geestenberg) zal de projectgroep scherp in de gaten houden. Daarvoor is het nodig om nu al een aantal duidelijke kenmerken van die wijken, woningen, infrastructuur en groenvoorziening op papier te zetten.

De projectgroep is niet tegen het afschaffen van welstandstoezicht, maar dan moet wel een aantal zaken goed worden geregeld. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de wensen die een buurt kan hebben. Wij gaan niet met een buurt in gesprek; dat is een zaak voor de gemeente. Ook inzake de zogenaamde excessenregeling is nog veel onduidelijk. Het zal ook zaak zijn bestemmingsplannen goed te evalueren. Daarin zijn overigens niet alle zaken te regelen. Voor bescherming van de Rondweg zijn nog geen criteria vastgesteld. Onze reactie op de Welstandsnota moet niet object- , maar omgevingsgericht zijn, dus niet alleen gericht op architectuur. Wij kunnen de raadscommissie Ruimte laten weten dat wij akkoord zijn, mits … Die mitsen moeten wij dan wel goed formuleren. Een concept wordt gemaakt.

Er is nog geen duidelijkheid over het toekomstige welstandsbeleid. De werkgroep zal een overleg plannen met mevrouw B. Kerssemakers van de afdeling Ruimtelijk Beleid van de gemeente.

Wethouder Fiers zal uiteenzetten wat haar plannen zijn met de regelgeving op het gebied van de  ruimtelijke kwaliteit. Besloten wordt dat dit zal gebeuren in een besloten gezelschap van de leden van onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit.