Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt, dat het nog onduidelijk is hoe de kadernota zal uitpakken voor het monumentenbeleid. In verband met de kadernota wordt nu allereerst nagegaan wat de wettelijke taken zijn. De positie van Wim Beelen (gemeente Eindhoven, afdeling Monumentenzaken) lijkt voorlopig nog veilig.
Er is een brief uit naar B & W en de gemeenteraad waarin wij onze zorgen uitspreken over de gevolgen van de kadernota voor de ruimtelijke kwaliteit en welstand. De brief komt in oktober op de agenda.

De kadernota is door de gemeenteraad aangenomen, maar met een groot aantal amendementen en moties. Van veel moties is nog onduidelijk of B & W die overnemen. Het werd door de raad belangrijk geacht dat de gemeente ook in de toekomst op het gebied van de monumentenzorg over eigen deskundigheid kan beschikken. Mogelijk blijft Wim Beelen daarom toch in dienst.
Er bestaat een lijst van tachtig gemeentepanden die voor verkoop in aanmerking komen. De gemeente wil geen beeldbepalende gebouwen verkopen; daartoe behoren volgens haar het politiebureau op de Grote Berg en het oude kantoor van de NRE. Maar het is onduidelijk welke andere panden beeldbepalend worden geacht. Wij willen daar graag met de gemeente over praten. Einde augustus heeft een delegatie van ons onder meer hierover een gesprek met wethouder Schreurs.
Intussen rijst de vraag of wij niet via het E.D. moeten wijzen op de risico’s die de gemeente loopt door het aannemen van de nota. Daarbij moet dan wel worden gekozen voor een positieve insteek. Nu al worden bouwvergunningen door de belanghebbenden ingetrokken, omdat zij straks meer vrijheid hopen te hebben.

Uit de kadernota blijkt dat de gemeente fors wil bezuinigen. In feite wordt het gemeentelijk monumentenbeleid geschrapt. Alleen wettelijk verplichte taken t.a.v. rijksmonumenten worden straks nog vervuld. Bij de aangevraagde bouwvergunningen zal alleen worden gekeken naar het veiligheidsaspect. Externe ‘gecertificeerde’ bureaus kunnen worden ingehuurd om het uitgevoerde werk achteraf te toetsen, ook aan de bestemmingsplannen. De kadernota slaat ons de wapens uit de hand en geeft projectontwikkelaars voor een belangrijk deel vrij spel. De Henri van Abbe Stichting zal inspreken in de komende raadsvergadering. Na een discussie kan worden geconstateerd dat de inspraak een goede zaak is, maar dat de raad de nota ongetwijfeld zal aannemen, ongeacht de rampzalige consequenties (ook financieel) op langere termijn. Er staat druk op de ketel. Deze maand besluit de raad, waarna gewerkt kan worden aan de begroting voor de periode 2013-2016.

De vraag wordt gesteld hoe het staat met ‘Welstand’. De huidige toestand blijkt voorlopig te worden gehandhaafd. Wel wil de gemeente de commissie in de toekomst verkleinen. Het is de vraag of die dan nog voldoet aan de wettelijke eisen. Moeten we weer terug naar een monumentencommissie?

Met betrekking tot de opheffing van ‘welstand’ wordt gemeld dat Frans Gijsbers (voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) ons hierover een brandbrief heeft gestuurd. Oud-bestuurslid Frans Klarenbeek heeft een goed gemotiveerde brief aan de gemeente gemaakt, waarin wij onze bezwaren tegen de voorgenomen opheffing uiteenzetten. Geadviseerd wordt dat de voorzitter per mail of telefonisch contact zou kunnen opnemen met de fractievoorzitters van de Raad om een gesprek te krijgen.
De Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed zal zelf een brief naar het College/Raad zenden. Daarin zal het Wederopbouwerfgoed centraal staan. Ook aan de Raad zal een afzonderlijke brief met argumenten worden gezonden. Argumenten:
-De Raad zal door de opheffing van de “welstand” een deel van zijn eigen bevoegdheden opgeven en verliest daarmee zijn invloed op dit onderdeel van het bouwen.
-Er heeft nooit een evaluatie plaats gevonden van de proef “welstandsvrij bouwen”.
-De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is nooit goed geëvalueerd.
-Privatisering van de openbare ruimte kan en mag niet. De openbare ruimte is een verantwoordelijheid van de overheid.
Detaillering in gebouwen (bijvoorbeeld in beschermde stadsgezichten) zoals de horizontale geleding in vensters in de De-Bazel-architectuur, kunnen straks zonder bezwaren worden verwijderd en vervangen door kunststof vensters. Detaillering is iets waar de “welstand” naar zou dienen te kijken. Helaas voor de wethouder; wij zijn in grootte de 5e stad van het land, en geen dorp als Boekel!