Steun de stichting

kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560

De Henri van Abbe Stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
We werken uitsluitend met mensen die met hun inzet, deskundigheid of geld onze doelen willen steunen.
Als u wilt helpen of eens onze algemene deelnemersvergadering wil bezoeken, dan bent u van harte welkom.
Onze vergaderingen vinden acht maal per jaar in Eindhoven plaats.
NB: U wordt wel verzocht zich van te voren aan te melden via een e-mail naar info@vanabbestichting.nl.

Wij stellen uw financiële ondersteuning ook zeer op prijs:
U kunt doneren op rekeningnummer NL75 INGB 066 3212 405 t.a.v. Henri van Abbe Stichting, Eindhoven.
Voor schenkingen en legateringen kunt u contact op te nemen met onze penningmeester, die ook op de hoogte is van de fiscale gevolgen.

De Henri van Abbe Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een culturele status. U kunt het bedrag dat u in enig jaar aan de stichting geschonken hebt, verhoogd met 25%, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting van het lopende jaar.
Op de website van de belastingdienst wordt onze stichting als volgt vermeld:
HENRI VAN ABBE STICHTING, begindatum 1-1-2008, RSIN-nummer 811802589, cultuur begindatum 1-1-2014.

Met uw bijdrage kunnen we ons sterk maken voor al het te behouden erfgoed dat Eindhoven nog bezit!

Hartelijk dank!