18 Septemberplein

De Henri van Abbestichting is tegen het megalomane plan van architect Fuksas om het 18 Septemberplein vol te bouwen. Naar onze mening komt hierdoor de monumentwaardige aanblik van bestaande panden, zoals de Bijenkorf van architect Ponti en C&A (wederopbouwarchitectuur) in gevaar. De uitbouw van de Piazza met zijn cortenstalen pijlers heeft bij onze stichting, evenals bij veel andere Eindhovenaren tot veel negative kritiek geleid. Die uitbouw verstoort bovendien het vrije uitzicht over het plein en onze gedachte van een Philipsboulevard.
We zijn tegen het aanleggen van een fietsenkelder op het plein. We willen dat het plein onderdeel wordt van de reeds genoemde Philipsboulevard. (zie ook project Philipsboulevard)
We hebben de gemeente voorgesteld om de Boschdijktunnel langer ondergronds door te laten lopen (voorbij het 18 Septemberplein, tot in de Emmasingel), waardoor de boulevard zonder obstakels kan worden voortgezet.

Uit onze notulen:

12 januari 2011

Het 18 Septemberplein is verder aangetast door het plotseling verschijnen van ‘de druppel’. Dat schijnt te zijn gebeurd op verzoek van Trudo. De Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit schijnt geen bezwaar te hebben gehad. Wij worden hier zo langzamerhand moedeloos van.

13 januari 2010

Realisatie is nagenoeg voltooid. Project wordt voorlopig afgevoerd.

18 november 2009

Op het 18 Septemberplein wordt door de gemeente een boompje geplant om er een groen tintje aan te geven. Deze schaamstruik zal alles zijn wat er over is van ons boulevard-idee.

11 maart 2009

Binnenkort volgt een uitspraak door de voorzieningenrechter over de Blob. Vraag is, of op het moment van de uitspraak alle informatie bij de rechter aanwezig was.

7 januari 2009

De bestuursrechter gaat op 6 februari de zaak rond de blob nog eens bekijken. Gezien de door de gemeente toegepaste juridische constructies, is er alle hoop op een voor ons gunstige uitspraak.

26 augustus 2008

De procedure bij de rechtbank tegen de blob op het 18 Septemberplein loopt nog. Waarschijnlijk wordt het bezwaarschrift toegewezen. Het is zeer de vraag of er daarna nog een nieuwe poging zal worden gedaan het project te realiseren. Er bestaat een goede kans dat projectontwikkelaar Heijmans ervan afziet.

8 juli 2008

B&W lijken uit angst voor de projectontwikkelaar het Blob-project te steunen. Wij blijven tegen en Trudo eveneens.

19 mei 2008

We hebben een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de gang van zaken bij de activiteiten op het 18 Septemberplein. Communicatie over een mondelinge toelichting op een hoorzitting was onduidelijk met als gevolg dat alleen het bouwconcern Heijmans is verschenen. Vervolgens is een ambtelijk antwoord gegeven aan de bezwaarmakers. Daarmee dekt de gemeente zich juridisch volledig in (geschreven door de adjunct-gemeentesecretaris?). Feitelijk hebben wij als bezwaarmaker wel gelijk, maar door gebruik (misbruik) te maken van een artikel 19-constructie hebben we geen poot om op te staan.

9 april 2008

Er zou een hoorzitting komen over de bezwaren tegen de blob (alias de ‘Drol’ van Corrie de Leeuw). Er was vooraf niet bekendgemaakt wat het standpunt van de gemeente is. We zijn er daarom niet heengegaan. Ook woningbouwvereniging Trudo heeft geen reactie ontvangen op de door hen gegeven bezwaren. De hoorzitting heeft uiteindelijk dus niet plaats gevonden.

20 november 2007

Wij waren te laat om een zienswijze in te dienen tegen de plaats van het blobgebouw. Trudo was wel op tijd.

28 augustus 2007

De Henri van Abbestichting heeft met T. Aussems/Trudo afgesproken dat wij samen zullen strijden tegen de ‘blob’ in het algemeen en de situering daarvan in het bijzonder. Desnoods tot de Raad van State. We sluiten ons dus aan bij het bezwaar van Trudo tegen de ‘Grote blob’ die op het 18-septemberplein de rooilijn niet volgt en de blik op rijksmonument Lichttoren ontneemt.

11 maart 2007

Brief is gestuurd naar dir. DSOB mbt Herontwikkelingsplan rond de Admirant/18 Septemberplein.

27 februari 2007

We sluiten ons aan bij het bezwaar van Trudo tegen de ‘grote blob’ die op het 18 Septemberplein de rooilijn niet volgt en de blik op rijksmonument De Lichttoren ontneemt.

12 december 2006

Het 18 Septemberplein is verloren.

31 oktober 2006

De gemeenteraad wil het 18 septemberplein op de komende raadsvergadering agenderen. De voorzitter heeft naar aanleiding hiervan een brief gestuurd waarin hij onze visie verwoordt. Deze brief zal nog wat worden aangepast – o.m. ten aanzien van zijn opmerkingen over de beelden – en daarna door de vice-voorzitter worden getekend en verzonden. Naar aanleiding van de brief ontstaat er discussie. In feite had de raad geen grip op de ontwikkelingen, omdat Fuksas de vrije hand had gekregen. Dat had ze niet mogen doen. Wat is onze rol geweest bij de hele gang van zaken? Hebben wij fouten gemaakt? Wat is er met onze inspraak gebeurd?

19 september 2006

Als de gemeenteraad het plan niet afblaast, gaat de aanleg van de ondergrondse fietsenkelder door. Het lijkt erop dat de gemeente de fiets uit het straatbeeld wil verbannen. Er is gesproken met de Design Academy die aandacht wil gaan geven aan het thema ‘De fiets in de stad’.
Tijdens de ontmoeting van enkele bestuursleden van de Van Abbestichting aan de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld, zoals het 18 Septemberplein. Voor het 18 Septemberplein (met fietsenkelder) heeft hij vooralsnog weinig belangstelling. Het is een goede zaak dat wij een inbreng hebben bij de vele plannen. Wel blijft het zaak dat onze Stichting zich positiefkritisch en onafhankelijk blijft opstellen.

6 juni 2006

Een commissie heeft een kennismakingsbezoek met wethouder Fiers afgelegd, dat een half uur langer heeft geduurd dan aanvankelijk was gepland. Het gesprek was vooral oriënterend. De fietsenkelder op het 18 Septemberplein is door het raadsbesluit onbespreekbaar. Er komen bomen op het plein, maar minder dan wij graag zouden zien. Er wordt bekeken hoe de bomen kunnen worden geplant.

6 mei 2006

De middenstanders op het plein hebben toestemming gekregen een pand te ontwikkelen op de kop van de Hermanus Boexstraat. Dat betekent dat de daar beoogde ‘drol’ niet kan worden gelegd en dat daarmee ook de
tweede aan de andere zijde van het plein onzeker wordt. Zoals het er nu uitziet, gaat de fietsenkelder wel door. Gedacht wordt ook aan het ‘Nijmeegse model’, gratis bewaakte fietsenstallingen.

6 januari 2006

Aangenomen wordt dat politiek belangrijke beslissingen over de verkiezingen worden heen getild. De voorzitter maakt een afspraak met Geuze om overleg te plegen.
Enkele leden van de Van Abbestichting zullen na het oriënterend bezoek aan wethouder Schreurs de uitgangspunten voor ons beleid ten aanzien van het 18 Septemberplein op papier zetten.

Project: 18 Septemberplein
Adres: 18 Septemberplein, Eindhoven
Bouwjaar: 1955 (in dat jaar werd de oude spoorweg op deze plek opgeruimd)
Probleem: nieuwbouw Piazza, geplande fietsenkelder, belemmering idee Philipsboulevard
Doel: aanleg Philipsboulevard zonder fietsenkelder, maar met veel bomen en kunstobjecten
Resultaat: Ondanks overleg met de stadsarcheoloog, Bureau West 8 (Adriaan Geuze) en DSOB (stadsontwikkeling) zijn de nieuwbouw en de herinrichting van het plein doorgevoerd en is ons idee van de Philipsboulevard helaas afgeketst.