Actualiseren erfgoedwaardenbestand – Monumentenschouw

Onder de term ‘Monumentenschouw’ verstaan wij het rondwandelen door de stad met medewerkers van de gemeente en andere geïnteresseerden, waarbij we stil staan bij een aantal objecten die naar onze mening geen of te weinig monumentale bescherming genieten.

Uit onze notulen:

31 januari 2018

De sigarenfabriek van Schröder aan de Vestdijk. Enerzijds wordt dit gebouw nog steeds met sloop bedreigd, staat immers op de ‘slooplijst’, zoals de hele straatwand tot de Tongelresestraat. Maar naar verluidt wordt op het ogenblik door de gemeente ook een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw.

7 juni 2017

Op de Vestdijk in Stratum, huisnummer 141, staan twee panden in de stijl van de Amsterdamse
School die nog steeds op de slooplijst staan. Achter die panden bevindt zich nog een
oude sigarenfabriek van Schröder. Wethouder Schreurs heeft enige maanden geleden per
mail laten weten dat zij het pand wil beschermen.

26 april 2017

B. Hüsken corrigeert op termijn de Monumentenlijst, waarin een aantal onjuistheden staan.

15 maart 2017

Er is geen bescherming voor oude panden in de binnenstad. De dikwijls ver buiten Eindhoven
gevestigde holdings die panden in eigendom hebben of huren, interesseren zich niet
voor de stad, maar zijn alleen uit op eigenbelang op korte termijn. Hierover wordt gesproken
met H. Wensing, stafmedewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de gemeente.

28 september 2016

Er is een periodiek overleg geweest tussen de gemeente en erfgoedinstellingen. Met H.
Wensing van de gemeente zijn afspraken gemaakt over het feit dat veel panden bescherming
behoeven, maar niet kunnen wachten op een herziening van de bestemmingsplannen.
Als wij adressen aanleveren, kan hij voorbereidingsbesluiten maken voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen,
waardoor de bescherming direct ingaat.

17 augustus 2016

Wethouder Schreurs reageerde snel op een mailtje van M. van Abbe om de sigarenfabriek
van Schröder aan de Vestdijk op de monumentenlijst te plaatsen. Zij vraagt om nadere informatie
over het gebouw. Ze zal onze vraag in september tijdens hun overleg (B&W, raad)
aan de orde stellen.

6 juli 2016

De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. Tijdens de wandeling is o.m. aandacht gevraagd
voor onbeschermde, maar wel beeldbepalende gebouwen. Een nieuwe vondst was
de achter een betrekkelijk nieuwe gevel verscholen sigarenfabriek van Schröder aan de
Vestdijk. Het gebouw zal worden voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke lijst. Dat
is belangrijk, omdat het blok waar het toe behoort nog steeds op de gemeentelijke slooplijst
staat.
Uit de gang van zaken rond het Koetshuis is weer eens gebleken, hoe belangrijk de beschrijvingen van de monumenten kunnen zijn. Nu bleek die onvoldoende om de panden te beschermen. Het mag toch niet zo zijn dat in een koetshuis elementen als ruiven en voederbakken mogen worden weggetimmerd of op een andere manier aan het oog mogen worden onttrokken? Wij moeten hierover contact opnemen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

6 juli 2016

De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. Tijdens de wandeling is o.m. aandacht gevraagd
voor onbeschermde, maar wel beeldbepalende gebouwen. Een nieuwe vondst was
de achter een betrekkelijk nieuwe gevel verscholen sigarenfabriek van Schröder aan de
Vestdijk. Het gebouw zal worden voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke lijst. Dat
is belangrijk, omdat het blok waar het toe behoort nog steeds op de gemeentelijke slooplijst
staat.

13 april 2016

De monumentenschouw heeft plaatsgevonden. De wethouder kwam op het laatste ogenblik
nog naar het bordes van het stadhuis om zich te verontschuldigen. Wel waren er twee ambtenaren
aanwezig, terwijl twee anderen zich wegens ziekte lieten verontschuldigen. Ook liepen
twee raadsleden mee en twee commissieleden. De wethouder suggereerde een nieuwe
schouw in Woensel, wellicht in het najaar??.
Schreurs wekte ook de indruk dat weer panden kunnen worden voorgedragen voor de lijst.
Hierover moet ze echter nog overleg hebben met haar ambtenaren. Vanuit de raad werd
gevraagd het Karregat op de lijst te plaatsen.
Het is nodig de beschrijvingen van de monumentenlijst aan te passen, zodat duidelijk wordt
wat wel en wat niet beschermd wordt. Tevens is het zaak na te gaan in hoeverre de gebieden
die beschermd stadgezicht zijn, inderdaad beschermd worden. Niet altijd voldoet het
voor bescherming noodzakelijke bestemmingsplan aan de eisen.

2 maart 2016

De werkgroep heeft gesproken over de monumentenschouw, die nu op korte termijn zal worden
georganiseerd voor ambtenaren en politiek. Hierin zal ook Markt 23 (airconditioningsinstallatie)
worden opgenomen.

20 januari 2016

Het is moeilijk om de monumentenschouw te organiseren, omdat door de ambtenaren niet
wordt gereageerd. Besloten wordt om nog eens met T. van Lokven, W. Canninga en R. Geelen
te gaan praten. Eventueel wordt de schouw gedaan met raadsleden.

2 december 2015

De monumentenschouw gaat door. Er zullen de wethouder drie data worden voorgelegd,
want aangenomen mag worden dat zij van de partij is.

21 oktober 2015

Er is voor de eigen projectgroep een proef-monumentenschouw geweest. De schouw kan nu
iets grootschaliger worden uigevoerd. Er zal een afspraak worden gemaakt met de wethouder,
die dan de ambtenaren kan “aanwijzen” die kunnen meelopen.

9 september 2015

Enkele leden van de projectgroep maken een proefwandeling voor de monumentenschouw.
Daarna moet dan de officiële wandeling volgen, waarvoor o.m. M.A. Schreurs, S. Beekman,
R. Geelen en Tr. van Lokven zullen worden uitgenodigd. Ook kunnen raadsleden genodigd
worden.

22 juli 2015

De eerste monumentenschouw zal in september plaatsvinden. Wel is het nodig gebleken
enkele misverstanden bij de gemeente op te ruimen: wij organiseren, maar doen dat in
overleg met de gemeente. Dat zal M. van Abbe de wethouder laten weten.

10 juni 2015

Ons voorstel voor een door onze stichting georganiseerde monumentenschouw is door de wethouder goed ontvangen. Voorgesteld wordt dit jaar eerst een beperkte proefschouw te doen. Voor de organisatie wordt via een brief contact gelegd met S. Beekman, R. Geelen en T. van Lokven met afschrift aan de wethouder. Als de proef met een beperkte groep slaagt worden in het najaar voor de schouw meer deelnemers (organisaties en burgers) uitgenodigd.

29 april 2015

De gemeente Eindhoven wenst geen nieuwe onroerende zaken aan de monumentenlijst toe
te voegen. Dit betekent dat sommige panden, in de binnenstad, die binnen de reikwijdte van
de doelstelling van de stichting liggen, onvoldoende worden beschermd. De monumentenwerkgroep
beraadt zich op de manier waarop we de lijst weer flexibel kunnen maken. Eindhovenaren
betrekken door hun voorkeur te peilen? Een monumentenschouw door onze
stichting met Raadsleden en B&W?

26 augustus 2008

Het rapport over het actualiseren van het monumentenbestand is gereed. Achteraf is nog verzocht een drietal panden die afgevoerd zouden kunnen worden, alsnog te handhaven, waaronder Wilhelminaplein 9.

19 mei 2008

Het project is volledig afgerond. Onlangs stond in het Eindhovens Dagblad gemeld dat weer drie panden aan de Markt in het centrum van de stad de monumentenstatus hadden gekregen. Ook dit was een resultaat van de opschoningsactie, De panden waren aangedragen door de HvA Stichting.

9 april 2008

Er wordt gemeld dat dit project bijna volledig is afgerond. Er zal nog een bezoek gebracht worden aan 4 panden, om de beschrijving van het interieur te kunnen geven. Voor enkele panden is een gaaf interieur een criterium om aan de gemeentelijke lijst van monumenten te worden toegevoegd.

20 november 2007

Het ligt in de bedoeling in de toekomst vijftien monumenten van de gemeentelijke lijst af te voeren, waaronder panden in het Villapark (beschermd stadsgezicht) en het Wilhelminaplein. Tegen die tijd zijn in het Villapark andere instrumenten beschikbaar om de panden te beschermen. De panden aan het Wilhelminaplein kunnen beter op de lijst blijven staan,  omdat anders het gevaar bestaat dat de gevelwand ernstig wordt aangetast.

28 augustus 2007

De Henri van Abbestichting hoopt met dit gemeentelijke project eind oktober gereed te zijn. Op het ogenblik is de lijst gevorderd tot het NRE-terrein, dat dank zij het gemeente gemakkelijk toegankelijk is voor onderzoek. Inmiddels zijn al enkele panden van de monumentenlijst afgevoerd, m.n. aan de Parklaan.

5 juni 2007

Zowel het Rijk als de Gemeente wil komen tot een herselectie van monumenten. Met name enkele panden aan de Parklaan zouden van de rijkslijst worden afgevoerd. Het lijkt zinnig die dan direct op de gemeentelijke lijst te plaatsen. Over de gemeentelijke panden houdt de Henri van Abbestichting contact met DSOB. Er moeten nog een veertigtal panden worden beschreven die mogelijk op de lijst kunnen worden geplaatst.

17 april 2007

De Henri van Abbestichting heeft de gemeente een brief gestuurd over de verwaarlozing van de monumenten. De gemeente moet niet zitten te slapen en de stad niet aan projectontwikkelaars overlaten. De Stichting biedt hulp aan. Wethouder Fiers was enthousiast over de brief. De voorzitter zal een kopie sturen aan dir. DSOB/Krzeszewski.

27 februari 2007

DSOB vraagt onze medewerking bij het kuisen van de monumentenlijst. Hij stuurt ons een lijst en zal voorstellen doen; wij kunnen dan reageren. Als de Henri van Abbestichting die taak voor de gemeente uitvoert, moeten wij daarvoor schadeloos gesteld worden.

Project: Actualiseren erfgoedwaardenbestand – Monumentenschouw
Adres: diverse adressen, Eindhoven
Bouwjaar:
diverse bouwjaren
Probleem:
De gemeentelijke monumentenlijst wordt sinds een aantal jaren niet meer geactualiseerd. De lijst zit ‘op slot’, omdat er te weinig monumenten-ambtenaren zijn en de politieke wil ontbreekt. Inmiddels is er een fte bijgekomen op de afdeling monumentenzaken en zou de lijst weer opengesteld moeten kunnen worden. De politieke wil lijkt te kantelen. Het financiële tekort van de gemeente blijft zorgelijk.
Doel: het informeren van politici (B&W en de gemeenteraad) en anderen over de vele potentiële monumenten en het benadrukken van het belang van een uitbreiding van de afdeling monumenten, het opnieuw openstellen van de gemeentelijke monumentenlijst.
Voorlopig resultaat: We hebben een Monumentenschouw georganiseerd en gelopen met mensen van de gemeenteraad, de fracties, ambtenaren (monumentenzaken) en de pers. Per 4 september 2017 is er een fte bijgekomen op de afdeling monumentenzaken. Een ambtenaar van de afdeling monumentenzaken heeft nu aangegeven dat hij het tijd vindt om in overleg met ons de monumentenlijst te actualiseren.