Bokt 18 en 19

Bokt 18 en 19 liggen in het landelijke gebied Bokt in noord-Woensel. Tot 1972 was dit de gemeente Son en Breugel. Beide panden staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Bokt 18 is na 1862 niet ingrijpend veranderd. Bokt 19 daarentegen heeft in 1928 een nieuw woongedeelte gekregen.

Uit onze notulen:

19 juli 2017

Via een Raads-Informatie-Brief (RIB) heeft B&W meegedeeld, dat het pand zal worden verkocht, waarbij het beding wordt opgenomen, dat de boerderij dient te worden gerestaureerd. Als Falconcrest de grond en de boerderij niet kan kopen, zal er op de particuliere markt worden gezocht naar een koper. Het restauratiebeding blijf gehandhaafd. Opgemerkt wordt, dat B&W de verkoopprijs wel zouden moeten laten afhangen van de kosten van restauratie, omdat het hier achterstallig onderhoud betreft van eigendom van de gemeente.

25 mei 2016

Bokt 18 staat op instorten. Wij willen dat de gemeente het pand herstelt.

22 oktober 2014

De raadsvragen over het verbouwde boerderijtje op Bokt zijn beantwoord. Volgens B & W treft de gemeente geen enkele blaam.

10 september 2014

Na de bouwvakvakantie gaat de aannemer aan de slag met het dak van Bokt 18. Volgens Roeland Geelen is de restauratie van Bokt 19 volgens de regels verlopen. In overleg met Geelen en De Bie zal laatstgenoemde het dossier lichten om na te gaan of inderdaad  aan alle voorschriften is voldaan. Op één na hebben de bewoners van Bokt geen bezwaar tegen Falcon Crest. Alle protesten lijken het werk van één enkele bewoner te zijn. De raadsvragen over Bokt 19 zijn nog niet beantwoord.

23 juli 2014

De beide boerderijen op Bokt (nummer 18 Falconcrest en nummer 19 particulier) hebben voor veel commotie gezorgd. Het stuk in het ED over nummer 19 is veel becommentarieerd. Deels door de financieel gedreven personen, die zich afvragen waar wij ons mee bemoeien of die van oordeel zijn dat we dan zelf zo’n boerderij moeten opkopen. De andere helft van de reacties is overwegend positief. De noodkap op nummer 18 is nog steeds niet geplaatst.

11 juni 2014

De ‘restauratie’ van Bokt 19 is bijna gereed. Er is weinig over van het monument dat er stond. Binnenkort zou de gemeente volgens de huidige regels moeten nagaan in hoeverre de eigenaar zich heeft gehouden aan de afgegeven vergunningen. Vermoedelijk zal dan blijken, dat de gemeente daar niet in zal slagen. Het monument is er niet meer en het gebouw kan dan van de monumentenlijst worden gehaald.

20 april 2014

Naar aanleiding van een besluit van de projectgroep Monumenten is er deze week een persoonlijk mailtje gestuurd naar wethouder Schreurs over het uitblijven van maatregelen ten aanzien van Bokt 18. Antwoord werd snel ontvangen. Een aannemer zou zijn ingeschakeld en die zou direct zijn gaan kijken.

19 maart 2014

Bokt 19: “prachtige” nieuwe boerderij…
Bokt 18: Volgens een belofte van wethouder Schreurs zal de gemeente nog dit jaar zorgen voor een noodvoorziening om het gebouw waterdicht te maken. Wij vragen na hoe het ermee staat.

13 november 2013

De gemeente zal de ‘verbouwing’ van  Bokt 19 (er staan nog twee muren) pas beoordelen na afloop van  het restauratieproject. De gemeente wil geen derden laten onderzoeken of Bokt 18 (Falcon Crest) zou kunnen worden herbestemd. Gemeld wordt, dat zij dit al heeft gedaan en zelf kundig is om dit af te werken. Het pand staat tegenwoordig leeg en de kap is gedeeltelijk ingestort, Falcon Crest opereert vanuit een gebouw daarachter.

2 oktober 2013

Wij hebben nog geen antwoord ontvangen op ons voorstel aan de gemeente om de monumentenstatus van Bokt 19 op te heffen.

17 juli 2013

Wij zullen de gemeenteraad erop attent maken, dat inmiddels van een van de ‘gemeentelijke monumenten’ nog zo weinig over is (twee stukken muur) dat het in feite van de lijst kan worden afgevoerd.

12 december 2012

De gemeente had gehoopt haar pand te verkopen aan de valkenier, maar de buurt is daar tegen. Van het andere pand is inmiddels niet veel meer over dan de muren. De bovenste baksteenlagen daarvan (met muizentanding) mag van de gemeente worden afgebroken en het restant daarna met een paar lagen stenen worden verhoogd, waardoor de muren uiteindelijk hoger worden. Voor het ‘restaureren’ van het pand krijgt de eigenaar subsidie van provincie en gemeente. Inmiddels is gebleken dat de aannemer met een ander bouwplan werkte dan door de gemeente was goedgekeurd. Toen de aannemer dat vernam heeft hij zich teruggetrokken.

7 november 2012

Als antwoord op onze brief hebben wij van de gemeente een bewust nietszeggend schrijven ontvangen. Bokt 19 zal door de eigenaar moeten worden gerenoveerd (gerestaureerd?) en Bokt 18 is gemeentelijk eigendom en zal worden verkocht met restauratieplicht.

19 september 2012

Over de hopeloze toestand van de monumenten Bokt 18 en 19 (waarvan er één gemeente-eigendom is) wordt een brief opgesteld aan B & W en de Raad. Een afschrift  gaat naar alle media.

18 januari 2012

De desastreuze toestand van 2 boerderijen op Bokt zal worden doorgesproken met Marc van Abbe, die daarover vervolgens het Eindhovens Dagblad zal benaderen.

21 juli 2010

Het achterste deel van het pand Bokt 19 is (met opzet?) ingestort. Een aanpalende stal is inmiddels ook ingestort. Dat laatste zou zeker niet met opzet zijn gebeurd. In deze omgeving zijn al meer panden ingestort. We houden in de gaten wat er met de boerderijen in Bokt gaat gebeuren. Allerlei monumenten verdwijnen dus langzamerhand. Dat is mogelijk omdat de gemeente niet handhaaft.

Project: Bokt 18 en 19
Adres: 
Bokt 18 en 19, Eindhoven
Bouwjaar: 
Bokt 18: 1862 met een 17e-/18e-eeuwse kern, Bokt 19: 1876
Probleem: Bokt 18: Een deel van het monument is ingestort na het verwijderen van de dakpannen.
Bokt 19: De nieuwe eigenaar wilde het monument volledig verbouwen, waarbij alle gevels en het dak zouden worden vernieuwd.
Doel: Bokt 18: Het gehele pand dient gerestaureerd te worden. Bokt 19: zorgen dat het pand van de monumentenlijst afgehaald wordt.
Voorlopig resultaat: Bokt 18: Er is op ons verzoek een noodkap op de boerderij geplaatst. De eigenaar (de gemeente Eindhoven) eist in zijn verkoopplan van Falconcrest dat de boerderij gerestaureerd moet worden.
Bokt 19: Het project is verloren; de boerderij is zonder vergunning illegaal stukje bij beetje gesloopt en vernieuwd.