Brainport Industries Campus

Uit onze notulen:

24 april 2019

De werkgroep Groen is positief over het overleg over het BIC. Er staat veel te gebeuren. De Internationale School wil uitbreiden en hetzelfde geldt voor PSV. We zullen scherp moeten
opletten dat dit niet ten koste van de natuur gaat.

29 augustus 2018

Wij willen dat het overleg over Brainportpark wordt uitgebreid en dat niet alleen wordt ge-sproken over het BIC-gebied, maar ook over de rest van het gebied tussen de Boschdijk en het Beatrixkanaal.

6 juni 2018

Er wordt druk vergaderd over het landschap op Brainportpark, BIC 1 en BIC 2, met name over de verrijking met groen en de aanleg van industrie.

25 april 2018

De compensatieafspraken die de laatste anderhalf jaar zijn gemaakt voor Brainport Park komen nu in uitvoering.

20 december 2017

De klankbordgroep van het BIC is bijeen geweest voor overleg met de gemeente. Voor het eerst was ook de coöperatie daarbij aanwezig.

15 november 2017

Er worden enkele nieuwe wegen aangelegd op en rond het BIC. Hiervoor moeten bomen sneuvelen, die gecompenseerd moeten worden. De gemeente zal hiervoor een stuk grond aankopen. Wellicht kan weer een nieuw gebied worden ontwikkeld, waar de Gedenkbomenstichting zich kan bezig houden.

11 oktober 2017

De werkgroep probeert wat meer structuur te krijgen in de organisatie van de klankbordgroep op de BIC.
Er bestaat een plan voor de aanleg van nieuwe weg ter hoogte van de Spottersweg die de verbinding tussen de A58 en het vliegveld en het BIC moet verbeteren.

30 augustus 2017

Het overleg met Brainport Park moet worden verbeterd.
Op Brainport Park I is bijna heel het gebied van 60 hectare uitgegeven; binnenkort start de uitgifte van terreinen op BHIC II. Als het aan ons ligt, wordt daar nog een tijd mee gewacht omdat we wachten op compensatie van groen.
Er wordt gezocht naar een tijdelijke parkeervoorziening voor het vliegveld i.v.m. het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in aanbouw. Wij willen niet dat daar natuur voor wordt opgeofferd.

7 juni 2017

De Oirschotsedijk wordt na de aanleg van nieuwe wegen afgesloten voor het autoverkeer.
De overige plannen voor Brainport kunnen daarna worden uitgewerkt.
Aan de Oirschotsedijk zijn tien boompjes geplant.
Er wordt een onderdoorgang gemaakt onder de A2 bij de Mispelhoefstraat. Volgens het plan
loopt de weg juist door een beukenbos. De weg moet daarom worden omgelegd of er moet
nieuw bos worden aangelegd.

26 april 2017

Het werk aan het BIC is gestart. In de tweede fase zullen er geen bomen in Brainportpark
worden gekapt. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.

1 februari 2017

Wij zijn akkoord met het bestemmingsplan voor het BIC. Het werk zal binnenkort starten.

21 december 2016

De gemeente wil nog steeds de Eindhovensedijk afsluiten voor het autoverkeer.

28 september 2016

N. Stoevelaar en T. Meulensteen zitten namens ons in de klankbordgroep voor het BIC-gebied.

6 juli 2016

De Raad van State moet nog een uitspraak doen over het bestemmingsplan voor het BIC.
Er komt voor het gebied van het BIC een klankbordgroep. De samenstelling ervan is tot onze
tevredenheid aangepast.
Ten aanzien van de aan te leggen verbindingsweg tussen de autoweg en het BIC en het
daardoor bedreigde groen sluiten wij ons aan bij de visie van Trefpunt Groen.

25 mei 2016

Er is met de wethouder Seuren gesproken over onder meer de compensatie van de bomen
en de gewenst klankbordgroep voor het BIC.

13 april 2016

Wij hebben ons aangesloten bij andere bezwaarmakers tegen de plannen van het BIC. Wij
willen een klankbordgroep/belangengroepering die los staat van Brainport Park. Dit is ook
duidelijk gemaakt aan wethouder Depla.

2 maart 2016

Wij willen nog steeds een klankbordgroep voor alle belanghebbenden, incl. de bewoners uit
de omliggende wijken en onze stichting.
Wij hebben ons aangesloten bij een groep uit het bedrijfsleven die bij de Raad van State in
beroep is gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

20 januari 2016

De eisen van Trefpunt Groen voor een 50 meter brede groenstrook langs de Ekkersrijt als
compensatie voor het aantasten van de Ecologische hoofdstructuur in het B.I.C.-park is door
de raad gehonoreerd, evenals de wens voor een faunapassage daar. Gekapte bomen worden
gecompenseerd langs de Ekkersrijt. Wij sturen een brief aan Trefpunt Groen om bij
B & W aan te dringen op een spoedige samenstelling van een klankbordgroep voor het
B.I.C.-park. Onze stichting zal daar ook zitting in nemen.

2 december 2015

Het beoogde industrieterrein in het BIC-Park ligt deels in de Ecologische Hoofdstructuur.
bijna het laatste landelijke gebied in Eindhoven, een oud landschap. Trefpunt Groen heeft
hiermee geen problemen als er compensatie komt. Een strook van 30 meter langs het beekje
de Ekkersrijt moet tot 50 meter worden uitgebreid. Dit moet dan in het bestemmingsplan
worden vastgelegd. De coöperatie Brainportpark die de plannen in het gebied gaat verwezenlijken
krijgt van de gemeente verregaande bevoegdheden. Die coöperatie bestaat nu
behalve uit de industrie o.m. uit de internationale school. Wij zijn als lid niet welkom en dat
zou ook niet wenselijk zijn. Er komt ook een klankbordgroep, waarvan wij mogelijk wel deel
kunnen uitmaken. Wij vinden het belangrijk dat ook bewoners en omwonenden (w.o. Drents
Dorp en Acht deel kunnen nemen. Het is straks onduidelijk wat de coöperatie voor plannen
gaat uitbroeden. Het is van groot belang dat de activiteiten straks openbaar zijn.

21 oktober 2015

Wij hebben samen met twee deelnemers van Trefpunt Groen een zienswijze ingediend ten
aanzien van de plannen voor het B.I.C. (wij kregen daar aanvankelijk één week de tijd
voor!).Wij blijven bij ons standpunt dat de E.H.S. (ecologische hoofd structuur) dient te worden
gerespecteerd en nemen geen genoegen met compensaties. Wij hebben bericht van
ontvangst gekregen.
Er is sprake van een nieuw ‘Brainportpark’ dat onder meer het terrein van de Grote Beek, de
Wielwaal en het BIC zou moeten omvatten. Wij hebben geen zicht op wat er op de Wielewaal
gebeurt. Er verschijnen daar steeds meer hekken. De eigenaar wil het gebied op termijn
(in delen?) verkopen.

9 september 2015

Het plan is dat het Brainport Innovation Campus (BIC) buiten de Ecologische hoofdstructuur
(EHS) bouwt, maar een klein stukje ook daarbinnen. Daarvoor wordt dan gecompenseerd in
Woensel-Noord. B & W willen daarom de begrenzing van de EHS wijzigen. Er is een voorlichtingsbijeenkomst
geweest, maar daarvoor waren het Trefpunt, noch wij uitgenodigd. Trefpunt
Groen en ook wij zijn tegen de wijziging van de EHS. Die EHS is er niet voor niets. Wij
kunnen voor 23 september een zienswijze indienen, maar trefpunt Groen kan daarna, indien
gewenst, niet in beroep gaan. Wij kunnen dat wel en zullen dat dan ook in overleg met Trefpunt
Groen doen. De politiek moet over deze zaak nog eens goed nadenken. Het BIC kan
ook elders worden gebouwd. Meer naar het noorden is ruimte genoeg.

22 juli 2015

BIC (Brainport Industries Campus) betreft inmiddels niet alleen de ontwikkeling van het
industriegebied, maar ook van een groter gebied met Wielewaal, sportvelden, fruittuin enz.
tot de grens van Oirschot toe. In deze zg. Groene Corridor is al veel gekapt, soms in het
kader van de Boswet met provinciale vergunning, zonder dat de gemeente hier kennis van
had

Project: Brainport Industries Campus
Adres: landelijk Strijp, Eindhoven 
Bouwjaar:
2018
Probleem:
Het groen in dit gebied staat zwaar onder druk door de aanleg van verkeersstructuren en industrie.
Doel: Het compenseren van het groen elders, zoals in het gebied De Groene Gorridor, tussen het centrum van Eindhoven en het centrum van Oirschot.
Voorlopig resultaat: Er zijn afspraken gemaakt voor het compenseren van het groen, onder andere in het gebied De Groene Corridor.