Complex Strijp-S

Veel gebouwen in Strijp-S hebben een belangrijke industrieel-architectonische waarde en een monumentaal karakter. Ongeveer een derde deel van het totale oppervlak van Strijp-S zal worden behouden. Voor deze fabrieksgebouwen zal een nieuwe bestemming worden gezocht. Dat geldt zeker voor de Hoge Rug, die een gedeelde woon-werkbestemming krijgt.
Het Klokgebouw is zo markant voor het gebied dat het ook behouden blijft. Wel zal het binnen de gevels aangepast moeten worden om plaats te kunnen bieden aan woningen. Het Veemgebouw blijft behouden als parkeergarage. Het laatste gebouw dat behouden blijft, is het Ceramisch Lab. Gedacht wordt aan een bestemming als horecagelegenheid of toegang tot een ondergrondse supermarkt. (vrij naar www.eindhoven.nl)
Tijdens de Monumenten Selectie Procedure is een aantal grote panden op het complex Strijp-S op de Rijksmonumentenlijst terecht gekomen. Op dit moment is er goed overleg met alle betrokken partijen.

Zie ook het project “Oude NatLab-gebouw”

Uit onze notulen:

24 april 2019

Op Strijp wordt veel gebouwd. Er zijn vier vergunningen afgegeven, maar de kwaliteit wordt minder.

19 december 2018

De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Wij hebben geen problemen meer met de loopbrug van Haasje-over.
De verbinding tussen Strijp-S en Strijp-T moet worden verbeterd. Het zou mooi zijn als het Bultje kon worden verlengd.
Er is op verzoek van Goevaers met anderen gebrainstormd over het Glaslab. Dat moet een belangrijk gebouw worden aan de andere zijde van Strijp-T.

14 november 2018

Samen met enkele ambtenaren is een fietstocht over Strijp S en T gemaakt om de verkeerssituatie te ervaren. Wij zullen daar een nota over schrijven.
“Haasje over” wordt noch door de werkgroep Strijp S/T, noch door de werkgroep monumenten als een bedreiging voor de monumenten ervaren.

10 oktober 2018

Er wordt met de gemeente een afspraak gemaakt voor een gesprek over de verkeersafwikkeling.
Op Strijp S zijn drie plannen vergevorderd: de Tuintoren van Trudo, Haasje-Over en twee panden in de spoorzone.

18 juli 2018

Op Strijp-S zijn weer bouwvergunningen verleend voor 3 nieuw te bouwen volumes.

6 juni 2018

Er worden op het terrein nog vier nieuwe gebouwen gezet en er wordt oplossing gezocht voor het parkeren.
Het is onduidelijk of het Chinese paviljoen nog doorgaat.
De verkeerssituatie rond het Bultje en de toegang naar Strijp T is gevaarljk. Er moet voor het hele Strijp-STR een goed verkeerscirculatieplan komen. De dominantie van de gemeentelijk afdeling Verkeer is hinderlijk.

14 maart 2018

Van A. Beernink vernamen wij, dat er plannen zijn het Strijps Bultje te verlagen om een betere verbinding tussen Strijp- S en T te krijgen. Verder zouden er twee doorgangen onder de spoorlijn moeten komen. Een eventueel vergroot Gloeilampplantsoen tussen Strijp T en Strijp S zou een verbinding moeten krijgen.
Wij zijn tegen een hoogbouw tussen Glaspoort en spoorlijn.
Het laatste stukje van de glasfabriek ligt binnen de rooilijn van de Torenallee.

20 december 2017

Wij zijn te laat betrokken bij de hoogbouw van Meijer. De toren wordt hoger dan St. Lucas. Met die van SDK en Trudo komen er in totaal vier hoge gebouwen, aflopend naar de Kastanjelaan. Ook hier zijn we voorlopig gematigd positief.

15 november 2017

Wij hebben onze zienswijze gegeven op het bestemmingsplan van Strijp S. Er is overleg geweest met Strijp Park Beheer. Het oude deel van gebouw SX wordt als ‘karakteristiek’ opgenomen. Het blijkt niet mogelijk om in dit bestemmingsplan relaties te leggen met Strijp T en Strijp R. Op Strijp S lopen drie voorstellen voor woontorens, waarvan twee aan het spoor. Over de derde toren bij het NatLab (Meijer) is nog niet eerder gesproken en staat nu op de verbeelding van het bestemmingsplan. De grond werd al in 2016 verkocht. Hier verrijst gebouw F met 220 woningen. St. Trudo gaat drie gebouwen optrekken, waaronder een toren in het groen bij de samenkomst van Kastanjelaan en Iepenlaan.

11 oktober 2017

Er is een bouwaanvraag ingediend voor drie bouwprojecten, direct naast het spoor. Het bestemmingsplan is inmiddels gepresenteerd. Bij het laatste overleg bleek Toon de Koning niet te spreken over onze opmerkingen over het plan voor toren Nico.
Trudo heeft plannen toegelicht voor de bouw van woningen boven de skatehal. Deze bouw heeft consequenties voor het Ketelhuisplein. Trudo wil ook een ‘groene’ toren bouwen, maar de locatie daarvan is nog niet duidelijk. Dat groen slaat op de aankleding met natuurlijk groen.

30 augustus 2017

Er is een bouwaanvraag ingediend voor 3 bouwprojecten, direct langs het spoor.

30 augustus 2017

Voor Strijp-S is een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

19 juli 2017

De werkgroep Strijp S heeft een zienswijze ingediend. Daarin staat onder andere: de driehoek Veemgebouw, Klokgebouw en Hoge Rug moet beeldbepalend blijven. Het begrip “karakteristiek” is niet uitgewerkt. Door verdichting van de bebouwing zal er maar weinig ruimte overblijven voor evenementen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

7 juni 2017

Wij kregen het bestemmingsplan Strijp S ter beoordeling in de voorfase, maar met slechts een week om te reageren.
We hebben een voorlopige reactie gestuurd. Het plan komt 11 juli in de raad.
Er is een uitnodiging gekomen van Strijp Park Beheer over de bouwplannen. Daarvoor is
o.m. ook TGE uitgenodigd.

15 maart 2017

Volgens J. Roijmans ziet het geplande gebouw Nico er anders uit dan het krantenartikel
suggereert. Hij zal uitleg geven. Is het gebouw niet te hoog gezien de nabije ligging van het
vliegveld?
Er bestaat een plan voor de herbouw van de portiersloge.

1 februari 2017

Het stootblok is op komst.

1 februari 2017

De werkgroep wil discussiëren over de vele plannen voor hoogbouw in de stad o.m. n.a.v.
het nieuwe plan voor de 100 meter hoge “Nico” op Strijp S. Wat zijn de consequenties van al
deze plannen?

21 december 2016

In de eerste helft van februari komt het stootblok gereed!

28 september 2016

Op zaterdag 22 oktober wordt het Glaspoortmonument onthuld. Samenkomst in het Centre
Court Café (Torenallee 3) op Strijp S om 10 uur.
Het monument voor de glaspoort wordt binnenkort geplaatst.

17 augustus 2016

Het Glaspoortmonument wordt op 22 oktober a.s. onthuld op een grasveldje op de hoek van
de PSV-laan en de Glaslaan.
Het Stootblokproject zal in een van de komende maanden worden afgerond.

6 juli 2016

Van twee oude stootblokken wordt een nieuwe samengesteld, die met een paar meter rails
geplaatst zal worden op de hoek van de Torenallee bij het Veemgebouw, ongeveer op de
plaats waar vroeger ook een stootblok stond.
Het Glaspoortproject loopt uitstekend, inclusief de samenwerking met de gemeente. Het monument
wordt geplaatst op de PSV-laan, bij de bushalte die inmiddels al Glaspoort heet.

25 mei 2016

De Glaspoort aan de PSV-laan vordert en wordt voor de bouwvergunning als straatmeubilair
beschouwd.
Er wordt gewerkt aan het stootblok, dat zal worden samengesteld uit delen van twee oude
blokken.

13 april 2016

Voorgesteld wordt om tegels te leggen op Strijp S. Gedacht wordt aan bv. een uitleg bij het
stootblok en bij het monument Glaspoort. Hierover is overleg nodig met J. Rooijmans.
Het stootblok krijgt met een stuk rails een plaats in de middenberm van de Torenallee
nabij het Veemgebouw. Voor de uitvoering is een gemeentelijke projectleider benoemd.
Tijdens de Designweek zal het Glaspoort-monument worden onthuld/geopend. Dit komt aan
de PSV-laan.
Trudo verplaatst zijn kantoor naar het Klokgebouw.

2 maart 2016

Goevaers geeft ons een stootblok geschonken en zal ook voor plaatsing zorgen. J. Rooymans
moet bekijken waar het Glaspoort-monument geplaatst kan worden. Opening zal in de
Dutch Designweek plaats vinden.
Trudo wil in de Hoge Rug de bestemming kantoren en industrie wijzigen in woningen. Het is
de bedoeling dat achter de Hoge Rug een woontoren wordt opgetrokken.

20 januari 2016

Er is gesproken met Van Aken over het Chinees Paviljoen. De bouwplaats ligt al vast . Alleen
kan nog worden gesproken over het uiterlijk. Achter de architectuur blijkt een hele filosofie
schuil te gaan, die het gebouw boeiend maakt, maar aan de toeschouwer wel verteld moet
worden. Het ontwerp komt uit China. Van Aken vertaalt dat in feite alleen om het te laten
beantwoorden aan de wettelijke eisen.

2 december 2015

De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit neemt contact op met Van Aken Architecten over het
Chinees paviljoen op Strijp S. Naar aanleiding van de gerezen kritiek zullen wij meedenken
over een oplossing.
Het project Glaspoort vordert. Er zijn bedragen toegezegd, de gemeente werkt mee en een
gesprek met Philips was positief. Het zou mooi zijn ook de gewone Eindhovenaar in te kunnen
schakelen voor een bijdrage.

21 oktober 2015

We hebben bereikt dat de bushalte aan de Glaslaan binnenkort Glaspooort zal gaan heten.

9 september 2015

Er zijn twee ontwerpen voor de “glaspoort”, waarvan één erg kostbaar is. Lucas gaat trekken
aan de realisatie van de uiteindelijke keuze.
Het Veemgebouw opent op 15 oktober.

22 juli 2015

Voor het glaspoortmonument zijn voorlopig twee ontwerpen geselecteerd. Een definitieve
keuze moet nog worden gemaakt. De vergadering gaat ermee akkoord, dat de groep die zich
nu met het monument bezighoudt, ook de uiteindelijke keuze maakt.
De financiering moet geregeld worden door Lucas, dat hiervoor een aanvrage kan indienen
bij o.m. de cultuurpot voor Strijp S. Wel moet er eerst een begroting worden opgesteld.

10 juni 2015

Er is een bijeenkomst geweest over het Glaspoortmonument, maar er is nog geen definitieve keuze gemaakt. Lucas moet de kar gaan trekken i.v.m. de financiering van het project.
Aan J. Roijmans is een brief gestuurd om de namen van de beide bushalten nabij de Glaspoort die nu Halte Glaslaan heten te veranderen in Halte Glaspoort.

28 januari 2015

Er is nog geen antwoord van de gemeente op het rapport over het historieproject, dat in november 2013 aan de gemeente is toegezonden.
Het project Glaspooort loopt. De leraar van SintLucas is enthousiast en dat zijn ook de studenten die inmiddels gebrieft zijn. Er wordt een aantal ontwerpen gemaakt, waaruit straks wordt gekozen. John Körmeling komt een dag kijken als het concept klaar is.

22 oktober 2014

Over het stootblok wordt nog gesproken en dat geldt ook voor het monument ‘Glaspoort’.

10 september 2014

De resultaten van het onderzoek naar de historie van Strijp S is door de projectgroep naar de gemeente gestuurd, maar daar is nog geen reactie op gekomen. Voorgesteld wordt om te beginnen met het herstel en Jos Rooijmans te vragen het stootblok te plaatsen. Dat zou nu nog eigendom zijn van AP Bouw.

23 juli 2014

John Körmeling zal op verzoek van SintLucas met ons samenwerken aan het Glaspoortmonument. Ook het E.D heeft inmiddels al belangstelling getoond.
Wij zijn uitgenodigd om een bezoek aan het E.D. brengen.

11 juni 2014

Met SintLucas is contact opgenomen over het plan een monument te ontwerpen ter herinnering aan de Glaspoort.

20 april 2014

Het oorlogsmonument is verplaatst naar de oude plek, maar is wel een kwartslag gedraaid. Het is de bedoeling het daar te laten staan.

19 maart 2014

Er wordt medegedeeld dat de ondernemersvereniging Strijp S graag samen met ons wil optrekken om te denken over de monumenten op dat terrein.
De brief van onze stichting met betrekking tot de historische objecten en het te realiseren Chinees paviljoen op Strijp S is nog niet beantwoord door de gemeente.
Er is een prijsvraag uitgeschreven om de oude Glaspoort te markeren of terug te brengen.
Probleem van Park Strijp Beheer zijn de nodige financiën. Het is verstandig om ook B&W goed op de hoogte te houden.
Op het terrein van Strijp R is een stootblok aangetroffen, dat daar schijnbaar doelloos ligt. We zullen contact opnemen met Jos Rooijmans om dit stootblok te verplaatsen naar Strijp S.

29 januari 2014

Voor de historie wordt allereerst gedacht aan een herinnering aan de Glaspoort en de poort aan de Beukenlaan. Mogelijk kan hier een prijsvraag voor worden uitgeschreven. Verder is er het punt van de stootblokken en de nog bestaande industriële bestrating (laten liggen). Probleem zou zijn dat er onvoldoende geld is om onze ideeën te verwezenlijken, maar wij menen dat de PPS hier geld voor beschikbaar zou moeten stellen. Ook is met J. Rooymans gesproken over de plaats voor het oorlogsmonument, het Chinees Paviljoen en het Le Poème Electronique van Le Corbusier. Het oorlogsmonument zou bijna op de oude plek komen. De Torenallee krijgt geen aansluiting op de Mathildelaan.

13 november 2013

Er is een inventarisatie gemaakt van historische objecten op Strijp-S, die teruggeplaatst zouden moeten worden om daar het verleden van het gebied weer zichtbaar te maken. Trefpunt Groen gaat op Strijp-T het groen inventariseren.

2 oktober 2013

Onze brieven aan de raad en B & W over de plaats van het Chinees paviljoen hebben geen resultaat gehad. De raad heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en het antwoord van B & W hebben wij onlangs uit de krant moeten vernemen. B & W houden vast aan Strijp-S. Mogelijk kunnen wij nog in actie komen als voor de uitvoering van het plan een bestemmingsplanwijziging nodig is of een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Het paviljoen wordt aan de gemeente geschonken, maar alle bijkomende kosten, zoals voor het bouwrijp maken van de grond komen ten laste van de gemeente.
Trudo zal de komende vijf jaar geen nieuwe projecten aanpakken. Wel wordt de leidingstraat nog afgemaakt en wordt gewerkt aan de drie eerste verdiepingen en mogelijk de begane grond van het Veemgebouw.
Er worden plannen gemaakt voor de toekomstige parkeermogelijkheden op Strijp S. (Mobility S).
B & W moeten nog besluiten nemen t.a.v. de wegbewijzering en het reclamebeleid.
Het is zaak de plannen voor het waardevolle gebouw Q op Strijp T in de gaten te houden.

21 augustus 2013

De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft informatie vergaard en een concept-brief opgesteld betreffende de voorgenomen bouw van een Chinees Paviljoen op Strijp-S. Brief werd inmiddels uitgedaan aan het College van B&W; een reactie werd nog niet ontvangen.
Het is zaak om de verbouw/nieuwbouw van de opleidingschool SintLucas Eindhoven annex aan het NatLab tijdig, goed en kritisch te volgen. Op 15 mei jl. hebben enkele leden van de projectgroep een gesprek gevoerd met Hans van Lokven van SintLucas. Deze heeft toen toegezegd ons tijdig te informeren, deze  toezegging werd door ons schriftelijk bevestigd. Van Lokven zal opnieuw benaderd worden hierover.
Jack Hock (Trudo) heeft ons verzocht om een vervolg-overleg met hem te beleggen.
De projectgroep heeft een lijst opgesteld van historische elementen die op Strijp-S zouden moeten worden teruggebracht. Deze lijst werd inmiddels besproken met ParkStrijpBeheer en Trudo en met Jos Roijmans. We zullen een tekening gaan maken aan de hand van een plattegrond van Strijp-S waarop de historische relicten door ons zullen worden ingetekend.
Het Ketelhuis wordt binnenkort verbouwd.

17 juli 2013

Het ligt in de bedoeling op Strijp-S een Chinees theehuisje te bouwen. Dat past daar echter niet, is onze mening. Onze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal een brief aan de gemeente schrijven en een of meer alternatieven suggereren, bv. het Clausplein.
Er zijn aan Strijp S-Beheer suggesties gedaan over het plaatsen van enkele beelden. Allereerst moet worden gedacht aan het monument voor de gevallenen, dat blijkens het opschrift alleen op de op de fusilladeplaats kan komen te staan. Er komen op Strijp-S ook twee stootblokken terug. Een delegatie uit ons bestuur heeft inmiddels gesproken met alle raadsfracties, behalve met die van Groen Links en de VVD, die nog volgen.

24 april 2013

Met Jack Hock is gesproken over de verbouwing van het Veemgebouw en de luchtbrug naar het gebouw Anton. Dit heeft niets aan de – naar inmiddels bleek – al oude plannen kunnen veranderen. Voor het terugbrengen van historische relicten op Strijp-S is voorlopig geen geld beschikbaar, noch bij Trudo noch bij Park Strijp S Beheer.

13 maart 2013

Volgende week vindt een gesprek plaats met Trudo i.v.m. de bijstelling van de plannen.

23 januari 2013

Wij hebben nog geen antwoord ontvangen van Trudo op onze brief over de bruggen op Strijp S. Er is nog een brief in de pen over andere zaken.

12 december 2012

Er is een brief aan Trudo gezonden met het verzoek om het plan om de bruggen tussen de gebouwen te slopen te heroverwegen. Daarop is nog geen antwoord gekomen.
Trudo verbouwt de Hoge Rug, maar heeft nieuwe bouwplannen voorlopig ter zijde gelegd.
Weinig jongeren op Strijp-S weten wie Gerard en Anton Philips waren en de meesten hebben ook geen idee van de geschiedenis van het terrein. Dat er spoorlijnen over het terrein liepen, wisten ook de mensen van Trudo niet meer.

7 november 2012

Met Jack Hock is gesproken over het terugplaatsen van monumenten in het gebied. Ook Adriaan Geuze is hierover benaderd.
De loopbruggen verdwijnen op één na, die wordt hersteld. Wij zullen ervoor pleiten dat er toch een visuele verbinding tussen de gebouwen wordt gehandhaafd. Hierover zal een brief worden gestuurd aan de gemeente. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zal hierover een brief schrijven aan Trudo. Hiervan zal een kopie worden gestuurd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en aan B & W. De Rijksdienst heeft geen probleem met de sloop. Van het Veemgebouw worden de twee later opgetrokken verdiepingen verwijderd, waarna er drie nieuwe op gezet zullen worden.
De leidingenstraat tussen Striijp-S en Strijp-T wordt gehandhaafd. We zullen hierover spreken met Jos Roymans.

19 september 2012

Trudo heeft op Strijp-S cortenstalen letters geplaatst als wegwijzers. Adriaan Geuze is hier boos over. Er wordt nog over gesproken.

6 juni 2012

Er zal een inventarisatie worden gemaakt van ornamenten, beelden enz. die weer kunnen  worden teruggeplaatst. Hierover zal worden gesproken met Adriaan Geuze.

18 april 2012

Een onderzoek heeft uitgewezen dat onder studenten van Fontys en TU/e veel belangstelling bestaat voor het wonen op Strijp-S. Van de geschiedenis van het terrein hebben zij echter geen kaas gegeten.
Philips zal in de toekomst nadrukkelijker aanwezig zijn. Er komt weer een “Glaspoort”.

18 januari 2012

Coenen en Adriaan Geuze hebben ingestemd met het slopen van de verbindingen tussen het SAN-gebouw en het Veemgebouw. Dat zal ten koste van de bestaande monumentale architectuur gaan.
De Henri van Abbe Stichting maakt zich zorgen over het uiterlijk dat Strijp-S gaat krijgen. Veel nieuwbouw, maar de aanwezigheid van Philips wordt hier gemist. Dit kan worden opgelost door bijvoorbeeld het Poème Electronique, het standbeeld van Frits Philips en het oorlogsmonument te verplaatsen naar de ingang van het terrein.

2 november 2011

Wij zijn tevreden over de uitvoering van het plan het gebied te vergroenen. Het is nodig informatie te vergaren over de werkzaamheden bij de Hoge Rug. Het plan wordt gelanceerd de volgende keer bijeen te komen op Strijp-S.

29 juni 2011

Overleg met de gemeente heeft de volgende info opgeleverd: -Remy Wartels van de gemeente zal de regie van de ontwikkelingen op Strijp-S voeren na het vertrek van Herman van Herwaarden. De hoop is dan, dat de gemeente zich zeer actief zal bezig houden met de toekomstige ontwikkelingen.
Voor groen op Strijp-S wordt nu gezorgd door aanvoer van een aantal platanen.

21 februari 2011

Er wordt door ons geklaagd over het welstandtoezicht op Strijp-S. Er is sprake van het stucen van een deel van de betonwand van de Hoge Rug. Ook blijkt de machinekamer zonder vergunning ‘tijdelijk’ te worden verbouwd, waarbij wanden worden gesloopt.

21 juli 2010

Er bestaan plannen voor de bouw van woningen in de omgeving van het Natlab. De voorzitter zal contact opnemen met de heer Van Herwaarden van de gemeente.

26 mei 2010

De Raad lijkt weinig interesse te tonen voor het gebeuren op Strijp-S. KWS beperkt er zich hoofdzakelijk tot bouwrijp maken van gronden. Niemand lijkt initiatieven te nemen voor de ontwikkelingen die aanvankelijk beoogd waren. Onze werkgroep wil het voortouw nemen om te komen tot meer actie in het gebied.

18 november 2009

Twee jaar geleden zijn er plannen gemaakt voor het Veemgebouw. Die kunnen niet worden uitgevoerd, omdat onlangs bleek dat de gemeente het bestemmingsplan nog niet heeft aangepast. Het is de vraag of er meer van dergelijke verrassingen te verwachten zijn.

30 september 2009

Op Strijp S is een chronisch gebrek aan groen. H. Scholte heeft een groenplan gemaakt, dat nu wordt getoetst. Binnenkort heeft de projectgroep een gesprek met hem.

14 mei 2009

Strijp-S en Strijp-T moeten als een eenheid worden bezien. Onze werkgroep moet zich met beide bezighouden. Strijp-T gaat hard. Er is nog geen bestemmingsplan.

11 maart 2009

Woningcorporatie Trudo richt zich op het Veemgebouw als mogelijk bouwproject met een ‘doos’ erop. Over ‘bouwdozen-architectuur’ is al een HvA-brief naar wethouder Fiers en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit gestuurd.

18 november 2008

Er is opnieuw contact (7 HvA-leden) gelegd met Jack Hock, directeur van Strijp S / Trudo. Algemeen van mening dat er meer informatie tijdig moet worden verstrekt. Een schets van de transformatie van het Veemgebouw is verstrekt.

19 mei 2008

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen HvA en Trudo. Gesproken is over onder andere het “Strijps Bultje” waar een nieuwe tunnelbak zou worden aangelegd ter plaatse van de Marconilaan en de Beukenlaan. De nieuwe directeur Strijp S van Trudo Jack Hock nodigt ons uit om verder te praten over o.a. de Driehoek (Trudo, en gemeente) en overige problematiek voor het mega-project Strijp-S.

9 april 2008

Er is een afspraak met Trudo-directeur Thom Aussems gemaakt. Onderwerp van gesprek zal moeten zijn de manier hoe de Driehoek (Trudo, Woonbedrijf en gemeente) in de uitvoering moet worden ingevuld. Dan kan misschien ook gepraat worden over de plannen voor het Nat-Lab, waar een extra verdieping op zou worden gebouwd.

20 november 2007

Er vindt een presentatie plaats op Strijp-S waarbij minister Plasterk aanwezig zal zijn. Een aantal bestuursleden heeft een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Onze projectgroep heeft een gesprek gehad met projectleider H. Scholte. Wij hebben zorgen over de ontoegankelijkheid van het terrein Strijp-S en ook over de vraag of Trudo zal kunnen voldoen aan de financiële eisen die aan haar zullen worden gesteld bij de ontwikkeling van de Driehoek, waaronder de Hoge Rug.

17 oktober 2007

Er wordt een brief gestuurd naar de gemeente om de Techniekvestigingen van Fontys en ROC hier mogelijk te maken.

17 juli 2007

J. Coenen is in opdracht van Trudo bezig met de uitwerking van zijn plannen voor de Hoge Rug. Onlangs heeft hij daar een presentatie van verzorgd. Hij wil onder meer de leidingenstraat benutten en de geschiedenis van het gebied verdiepen. Van gemeentewege was de interesse voor de presentatie gering. De hoop van Coenen op discussie levert nog weinig op. De Henri van Abbe Stichting wil meedenken. Vragen, die gesteld worden zijn: Hoe moet zo’n groot gebied functioneren? Is daar over nagedacht? En wie is verantwoordelijk voor de totale visie, wie heeft de totale regie? Het lijkt erop, dat de gemeente de regie al lang uit handen heeft gegeven aan de projectontwikkelaars. Er zal een gesprek worden georganiseerd met Trudodirecteur Aussems en met de directeur DSOB (20 november).

5 juni 2007

Vanuit Strijp-S worden namen van Philipsmensen voorgedragen om straten naar te vernoemen. De Henri van Abbestichting heeft een cd ontvangen met de resultaten van een bouw- en een cultuurhistorisch onderzoek op Strijp R, die in opdracht van de woningbouwvereniging zijn gemaakt.

17 april 2007

De projectgroep Strijp-S zal Strijp-S bezoeken. Ieder die mee wil gaan is welkom. Besloten wordt eerst de powerpointpresentatie te laten vertonen, die ook te zien is geweest bij 55+ Educatief, zodat we beter zijn voorbereid. Vanuit de projectgroep Strijp-S is een verzoek gedaan om mee te denken over straatnamen in het gebied. De namen die de projectgroep zelf eerder aan de gemeentelijke straatnamencommissie voorlegde, vindt ze inmiddels minder geschikt. Zij denkt nu aan namen van bekende Philipsmensen. Niet alle namen zijn geschikt  Een Van Riemsdijklaan naast een (al bestaande) Freddy van Riemsdijkweg, of een Ottenlaan naast een (al bestaande) Otterstraat kan tot nare en zelfs fatale vergissingen leiden. Moeten wij iets doen aan het behoud van het ketelhuis op Strijp T (andere zijde Strijps Bultje)?

27 februari 2007

Over Strijp-S er is contact met de nieuwe directeur.

19 januari 2007

Projectgroep Strijp-S van de Henri van Abbestichting gaat zich hierop richten. Voor wie niet meer weet wat er op Strijp-S gebeurde, is er de beknopte geschiedenis van het gebied door A. Otten in het fotoboek van Norbert van Onna, Complex Strijp-S/T/R.

19 september 2006

Tijdens de ontmoeting met de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld, zoals de ontwikkelingen op Strijp-S. Onze inbreng hierbij wordt zeker gewaardeerd. Verwacht wordt, dat wij een serieuze gesprekspartner zijn. Op Srijp-S kunnen wij kennis inbrengen – die nu vaak ontbreekt – over Eindhoven in het algemeen en Philips in het bijzonder.

18 augustus 2006

Enkele leden van onze stichting hebben een bezoek gebracht aan Adriaan Geuze. Geuze staat helemaal achter onze ideeën. Een verschil met onze opzet is dat hij wil beginnen op Strijp-S en de Philipsboulevard van daaruit wil doortrekken naar het 18 Septemberplein. Zijn bemoeienis houdt op bij de Lichttoren. Het 18 Septemberplein is een zaak van Fuksas.

6 mei 2006

Strijp-S krijgt van de politiek alle voorrang. Het is dringend tijd om met A. Geuze te gaan praten. Belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen is het juist vastgestelde bestuursprogramma. Dat is te bekijken via internet.

Project: Complex Strijp-S
Adres: Mathildelaan/PSV-laan/Glaslaan/Kastanjelaan, Eindhoven
Bouwjaar:
 1927, 1929, 1930, 1942
Probleem:
 Doordat de panden nieuwe functies krijgen, dreigt het uiterlijk aangetast te worden. Nieuwbouw/hoogbouw dreigt de monumentale waarden van het complex te verdringen.
Doel: handhaving van het bestaande uiterlijk van deze panden met architectonische en cultuurhistorische industriële waarde. De inpassing van nieuwbouwprojecten dient nadrukkelijk kritisch gevolgd te worden.
Voorlopig resultaat: In het kader van de MSP-procedure is een aantal grote panden op de Rijksmonumentenlijst gekomen. In samenspraak met de gemeente, Sint-Trudo en particuliere beleggers hebben we invloed uit kunnen oefenen om het industriële erfgoed in haar meest oorspronkelijke vorm te behouden. We hebben op dit moment nadrukkelijk invloed uitgeoefend op het geactualiseerde, vastgestelde bestemmingsplan en we volgen de nieuwbouwprojecten kritisch.