Complex Strijp-T

Uit onze notulen:

13 maart 2019

Geïnteresseerden wordt gevraagd wie de presentatie van P. Goevaers over de plannen met gebouw TY ( Glaslab ) wenst bij te wonen op 22 maart om 9.00 uur.

19 december 2018

De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Wij hebben geen problemen meer met de loopbrug van Haasje-over.
De verbinding tussen Strijp-S en Strijp-T moet worden verbeterd. Het zou mooi zijn als het Bultje kon worden verlengd.
Er is op verzoek van Goevaers met anderen gebrainstormd over het Glaslab. Dat moet een belangrijk gebouw worden aan de andere zijde van Strijp-T.

14 november 2018

Er komt een gesprek met Goevaers over het Glaslab en de historie op Strijp-T.
Samen met enkele ambtenaren is een fietstocht over Strijp S en T gemaakt om de verkeerssituatie te ervaren. Wij zullen daar een nota over schrijven.

10 oktober 2018

Er wordt met de gemeente een afspraak gemaakt voor een gesprek over de verkeersafwikkeling.
Op Strijp S zijn drie plannen vergevorderd: de Tuintoren van Trudo, Haasje-Over en twee panden in de spoorzone.

29 augustus 2018

Op Strijp-T wordt in opdracht van Goevaers een cultuurhistorisch onderzoek ingesteld, dit i.v.m. een nieuw bestemmingsplan. Er is in 2006 op verzoek van Amvest al een bouwhistorisch onderzoek gedaan door Jan van der Hoeve, bouwhistoricus uit Utrecht.
De eigenaar van het Gloeilampenplantsoen gaat bij de rechtbank in hoger beroep.

18 juli 2018

Samen met Goevaers hebben wij een spoorwagon geplaatst bij gebouw TQ aan de Achtseweg-Zuid. Er komt nog een tweede en een loc.
Goevaers zoekt foto’s van producten die in TQ zijn geproduceerd. De transformatie van gebouw verloopt goed. Hij zal dan met Philips Archives (High Tech Campus 5) moeten overleggen.
Smurfit-Kappa vertrekt voorlopig nog niet uit de “Kathedraal”.

14 maart 2018

Van A. Beernink vernamen wij, dat er plannen zijn het Strijps Bultje te verlagen om een betere verbinding tussen Strijp- S en T te krijgen. Verder zouden er twee doorgangen onder de spoorlijn moeten komen. Een eventueel vergroot Gloeilampplantsoen tussen Strijp T en Strijp S zou een verbinding moeten krijgen.
Wij zijn tegen een hoogbouw tussen Glaspoort en spoorlijn.
Het laatste stukje van de glasfabriek ligt binnen de rooilijn van de Torenallee.

31 januari 2018

Er is een gesprek geweest met Bob Goevaers over het bedrijvengebouw TQ. Hij staat positief tegenover onze wens om de naam van Philips op het pand te handhaven, maar Philips wil daar absoluut niet aan meewerken.

20 december 2017

De eigenaar van het Gloeilampplantsoen heeft een aanklacht ingediend tegen de gemeente Einhoven en tegen Joop van Hout, de coördinator van Trefpunt Groen.

15 november 2017

Bob Goevaers is actief met bedrijvengebouw TQ. Het plan van Piet Goevaers om de wegen aan de gemeente over te dragen gaat niet door. Het blijft particulier terrein en dit zal ’s avonds worden afgesloten.
Het Gloeilampenplantsoen in Strijp blijft definitief groen.

15 november 2017

Het Polynormhuis gaat mogelijk naar van het TU/e-terrein naar Strijp T verhuizen.

11 oktober 2017

Het bestemmingsplan voor het Gloeilampplantsoen is in de raad geweest, die bepaald heeft dat het gebied groen moet blijven.

30 augustus 2017

We wachten op het bestemmingsplan voor het Gloeilampplantsoen.

19 juli 2017

Meegedeeld wordt, dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van de eigenaar van het Gloeilampplantsoen zal leiden wegens gebrek aan kennis. De bestemming is (en blijft?) groen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

7 juni 2017

Tegen de eigenaar van het Gloeilampplantsoen is aangifte gedaan wegens een economisch
delict. Ook TGE en de gemeente hebben aangifte gedaan.

26 april 2017

Wij gaan aangifte doen tegen de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen, omdat hij volgens
bepalingen in de Natuurbeschermingswet schuldig is aan het begaan van economische delicten.

1 februari 2017

De buurman van het Gloeilampenplantsoen is graag bereid dat over te nemen, maar niet
voor de prijs die de huidige eigenaar ervoor wil hebben.
De energiecentrale wordt momenteel verbouwd. De resultaten zien er voorlopig goed uit.

21 december 2016

De gemeente overweegt om eigendom en beheer van de wegen op Strijp T over te nemen.

17 augustus 2016

De projectgroep heeft een bezoek gebracht aan het pompgebouw en heeft veel respect voor
wat er gedaan is. Er volgt nog een gesprek met de architect.
Voor wat betreft het Gloeilampplantsoen is het afwachten hoe de gemeente zal reageren op
de verwoesting die door de eigenaar op het terrein is aangericht voordat het ‘opschonen’
werd gestaakt.
Er is nog geen overeenstemming tussen Goevaers en de gemeente over het parkeren bij
gebouw TQ, noch over de algemene toegankelijkheid van de omgeving.

6 juli 2016

De ontwikkeling op Strijp T loopt goed, mede dank zij supervisor Adriaan Geuze. Er wordt getracht zo min mogelijk te slopen.
Het is niet de bedoeling dat de weg door Stijp T een doorgaande weg naar de Achtseweg wordt. Die verbinding dient alleen voor bestemmingsverkeer.
Goevaerts wil het Gloeilampenplantsoen meer bij de plannen betrekken. De gemeente schrijft de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen aan het opgetrokken bouwwerk weg te halen.

25 juni 2016

De ontwikkeling van het Gloeilampenplantsoen moet in relatie staan tot Strijp T. Wij verzetten ons tegen de bouwplannen van de eigenaar.

25 mei 2016

Er zijn plannen om voor het gebied Strijp T een uitgang te maken naast de Zweedse woningen
een de Bezuidenhoutseweg. Daartegen zullen wij geen bezwaar hebben, als de bomenkap
maar zeer beperkt blijft.

20 januari 2016

A. van Berlo heeft plannen met de energiecentrale. Het gebouw is in feite nooit helemaal
gereedgekomen en hij wil het nu afmaken met enkele aanbouwen. Besloten wordt om hem
met zijn architect uit te nodigen om het plan toe te lichten. Aan hem zal het worden overgelaten
of ook de eigenaar van het pand wordt uitgenodigd.

21 oktober 2015

De gemeente heeft de nieuwe eigenaar van het Gloeilampplantsoen duidelijk gemaakt dat hier niet gebouwd mag worden.

9 september 2015

Het is nog niet bekend wie de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen is; de inschrijving bij het kadaster heeft nog niet plaatsgevonden.

10 juni 2015

Het Gloeilampenplantsoen op Strijp T is verkocht. De koper is nog onbekend. Let op: Volgens het bestemmingsplan is dit industriegebied.

29 april 2015

Als het gloeilampenplantsoen (Strijp T) verkocht wordt, gaat onze voorkeur uit naar de gemeente als koper.

22 oktober 2014

Het plan voor de biocentrale is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit afgewezen. Men valt nu terug op een eerder plan waarmee wij konden instemmen.

10 september 2014

Wij  hebben onze bezwaren tegen de biocentrale op Strijp T ingetrokken, omdat de bouwplannen volledig worden herzien en een ander terrein zal worden bebouwd.

23 juli 2014

Bij een rondleiding op Strijp T bleek ten overvloede dat Goevaers hart heeft voor monumenten.

23 juli 2014

Onze bezwaren tegen de ligging van de biocentrale op Strijp T worden ingetrokken, omdat de alternatieven slechter zijn voor de monumentale energiecentrale.

11 juni 2014

Achter de energiecentrale op Strijp T wordt een bio-centrale gebouwd. De tekeningen liggen ter inzage, maar de gemeentelijke dienst slaagt er niet in die tevoorschijn te toveren. We bekijken of een klacht kan worden ingediend tegen de wijze waarop de inzage-procedure onmogelijk wordt gemaakt.

20 april 2014

De bestaande bebouwing zal voorlopig zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Ook is het de bedoeling het industrieel karakter van het gebied te handhaven.

19 maart 2014

De projectgroep zal een gesprek met Piet Goevaers jr. beleggen om informatie te krijgen over hun plannen en van onze kant informatie te geven over de gebouwen op Strijp T.
De Essentcentrale blijft eigendom van de gemeente Eindhoven. Ad van Berlo zou dit gebouw graag willen aankopen.

29 januari 2014

Onze inventarisatie van Strijp T is volgende maand gereed.

13 maart 2013

In de energiecentrale op Strijp R blijkt al veel van het interieur te zijn gesloopt.

23 januari 2013

De vraag wordt gesteld, of de Essent-energiecentrale een gemeentelijk of Rijksmonument zou zijn. Bij navraag (een week na deze vergadering) blijkt, dat er nog geen sprake is van enige bescherming.

12 december 2012

De centrale wordt binnenkort ontdaan van het asbest. Het pand is voorgedragen voor de monumentenlijst.

7 januari 2009

Op verzoek van de gemeente wordt een beschrijving van de Centrale op Strijp-T gemaakt. De Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven wil de Centrale aanmelden voor de monumentenlijst.

18 november 2008

Als businesscase van de op te richten NV Stadsherstel zijn nu 2 panden voorgedragen: de pastorie van de Steentjeskerk en de Essentcentrale op Strijp R. Aan HvA is gevraagd om na te gaan hoe de gebouwen kunnen worden herbestemd. Een beschrijving van de Essentcentrale zal gemaakt worden.

20 november 2007

De Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft bescherming aangevraagd voor de Centrale op Strijp T.

Project: Complex Strijp-T
Adres: gebied tussen de Achtseweg-Zuid, Beukenlaan, Zwaanstraat en Bezuidenhoutseweg, Eindhoven
Bouwjaar:
jaren ’50 van de twintigste eeuw
Probleem: 
door het vertrek van Philips dreigen monumentale industriële gebouwen verloren te gaan
Doel: Behoud van het industrieel erfgoed op Strijp-T.
Voorlopig resultaat: In samenspraak en op verzoek van de eigenaar en de projectontwikkelaar hebben we op een goede manier invloed uit kunnen oefenen op de herbestemming van het industriële erfgoed. We beschouwen dit project als een voorbeeld van een geslaagd samenwerkingsproject.