Eindhovense radialen

Uit onze notulen:

14 november 2018

De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft er geen probleem mee om Tongelresestraat 353 te slopen en te vervangen door een gebouw met twee lagen onder een kap, terwijl dit oude winkel-woonhuis van schildersbedrijf Kuyten een mooi voorbeeld is van de oude bebouwing aan de radialen. Wat willen we nu met de radialen? De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit ziet dit geval als een uitzondering, maar heeft enige tijd geleden wel een nota naar de gemeente gezonden, waarin aandacht gevraagd wordt voor het met zorg omgaan met de radialen. Het is wel nodig de nota over de radialen te actualiseren t.a.v. de panden en daar wordt ook al door een groepje leden aan gewerkt.

14 maart 2018

Door R. Aarts en twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt aan de radialen op de cultuurhistorische waardenkaart.  Belangrijke panden op de Tongelresestraat zijn aangegeven en er is een beschrijving gemaakt waaraan ontwikkelingen zouden moeten voldoen. Het is de bedoeling dat ook de overige radialen op deze manier beschreven. De Stichting Wederopbouw behandelt de rondweg.

20 december 2017

De gemeente heeft ons, maar ook de Stichting Wederopbouw Erfgoed, benaderd i.v.m. haar wens om de cultuurhistorische waardenkaart aan te vullen, omdat die nu te globaal is om als toetsingskader voor de ontwikkelingen te dienen. De beschrijving van gebieden en structuren is onvoldoende. De speciale werkgroep, mogelijk uitgebreid met een lid van de werkgroep Monumenten, gaat zich hiermee bezighouden en zal in elk geval aandacht schenken aan de radialen.

2 december 2015

De panden Tongelresestraat 498-500 zijn karakteristiek voor de radiaal en zouden behouden
moeten blijven. De werkgroep heeft hierover een brief naar de gemeente gestuurd.

28 januari 2015

Wij hebben de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd om meer aandacht te schenken aan de radialen.

12 december 2012

Er komt een presentatie voor de gemeenteraad over de radialen.

19 september 2012

Aan de Tongelresestraat zijn nieuwbouwplannen ingediend om twee woningen te slopen en op die plaats een nieuw appartementencomplex te bouwen. Maar wij zijn niet gelukkig met de nieuwbouwplannen die de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft geadviseerd. Na overleg met de architecten zal door hen een alternatief plan worden voorgesteld, waarmee wij geen problemen hebben.
De studie naar drie radialen is afgesloten. Het plan bestaat het resultaat te presenteren aan de leden van de gemeenteraad. De vergadering stelt voor om dan ook de leden van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uit te nodigen, die nog steeds actief is. De radialen krijgen straks een aparte status in de welstandsnota. Er zal contact opgenomen worden met de fracties en er zal een gesprek geëntameerd worden met de commissie R.K.

6 juni 2012

De voorzitter van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft een presentatie verzorgd voor de ambtenaren van Stedenbouw. Dat is goed is overgekomen. Hij had de nadruk gelegd op de vraag waar de problemen liggen bij de ontwikkeling (eigenaar, bestemmingsplan, architect). Het blijkt voor de gemeente moeilijk om criteria te ontwikkelen waaraan de ingediende plannen moeten voldoen. De SBWEE wil ook een presentatie verzorgen voor de raad.

7 maart 2012

Het ligt in de bedoeling dat de projectgroep voor politiek en ambtenaren een presentatie zal verzorgen over de radialen.

18 januari 2012

Er is een brief uitgegaan naar B&W en de Raad waarin informatie wordt gegeven over de problematiek en de eventuele adviezen met betrekking tot de Eindhovense radialen.

2 november 2011

P. Beekman verzorgt namens de projectgroep Wederopbouwarchitectuur een proefpresentatie over het verloederen van de Eindhovense radialen. Dit gebeurt aan de hand van drie voorbeelden: Hoogstraat, Leenderweg en Tongelresestraat. Duidelijk is dat het welstandtoezicht in de loop van de tijd heeft gefaald. Te veel is naar het object en te weinig naar de omgeving gekeken. Verder is de oorzaak ook te zoeken in de bestemmingsplannen en niet in het laatst bij de architecten (en hun opdrachtgevers).

21 september 2011

De gemeente werkt een radialenplan uit. Dat zal gevolgen hebben voor onze projectgroep radialen, die zich voornamelijk richt op de Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. De commissie zal op 21 november voor ons bestuur een presentatie verzorgen.Voor deze presentatie zullen ook enkele ambtenaren worden uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling op een zondagmiddag in mei een presentatie te verzorgen in het Regionaal Historisch Centrum. Tegen die tijd heeft de gemeente ook haar plan gepresenteerd. Een probleem voor ons is intussen nog wel, dat wij moeten gaan betalen voor inzage in gemeentelijke stukken.

29 juni 2011

Voor onderzoek naar het fenomeen “radialen” is veel archiefonderzoek nodig. Een vaste medewerker van de gemeentelijke afdeling die de bouwvergunningen beheert, is met pensioen gegaan. De aanvragen om dossiers in te kijken worden nu heel erg formeel beantwoord. Er dient nu plotseling voor betaald te worden, wat in het verleden nooit nodig was (volgens afspraak). Voorzitter Peter van den Baar zal de betrokken directeur Guus Hulshof hierover aanspreken. De bedoeling is verder dat de groep die zich met de radialen bezig houdt, in september een presentatie zal geven in de vergadering.

6 april 2011

De leden zijn doende met een presentatie bedoeld voor gemeenteambtenaren, politie enz. Zij willen op 2 november a.s. voor ons bestuur een proefpresentatie verzorgen.

22 september 2010

Een groepje uit de Werkgroep Openbare Ruimte doet o.l.v. Piet Beekman onderzoek naar de radialen Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. P. Beekman heeft de projectgroep een uitgebreide mail gestuurd over de radialen. Het overleg over het onderwerp wordt half september voortgezet.

21 juli 2010

Het overleg over het onderwerp wordt half september voortgezet.
De problematiek met betrekking tot een bouwkavel naast Hoogstraat 122 blijft onveranderd. De nieuwbouw komt naast het monumentale pand te staan. Voorlopig geen acties, wel in de gaten blijven houden.

26 mei 2010

Een groepje uit de Werkgroep Openbare Ruimte doet onderzoek naar de radialen Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. De werkgroep wacht op een uitnodiging van H. van den Oord voor een gesprek over de stadsvisie. Reconstructie Geldropseweg, Leenderweg en de Aalsterweg zou ook moeten worden meegenomen in het onderzoek.

14 april 2010

Het project heeft een vergunning en zal worden uitgevoerd. Wij zullen de contactpersonen cq. omwonenden, die met ons contact hebben gehad, inlichten over de beëindiging van onze inspanningen. In de gaten blijven houden, dat de monumentale boom in de achtertuin blijft staan en dat de zij-/achterbouw van de villa niet wordt afgebroken. We zullen zo spoeding mogelijk contact opnemen met Wim Beelen (monumentenzaken, gemeente Eindhoven).

13 januari 2010

Plannen voor bouw van een complex van 21 woningen op het terrein van de villa. De villa zelf wordt gespaard. Bouwvergunningen zijn verleend. In de gaten houden.

18 november 2009

Plannen voor bouw van een complex van 21 woningen op het terrein van de villa

Project: Eindhovense radialen
Adres:
Tongelresestraat, Aalsterweg, Leenderweg, Hoogstraat, Geldropseweg, Boschdijk, Strijpsestraat, Woenselsestraat
Bouwjaar:
diverse jaren
Probleem: De oorspronkelijke enkellaagse, dorpse lintbebouwing van deze radialen is op diverse plaatsen geheel of gedeeltelijk verdwenen en dreigt verder te verdwijnen door verstorende hoogbouwprojecten.
Doel: Het behoud van de karakteristieke, dorpse uitstraling van de radialen door panden te beschermen en door de nieuwbouwplannen nauwlettend in de gaten te houden.
Voorlopig resultaat: De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van een drietal radialen, te weten Tongelresestraat, Leenderweg en Hoogstraat en heeft hiervan enkele presentaties verzorgd.