Evoluon

Uit onze notulen:

24 april 2019

Het Evoluon maakt restauratieplannen. Het ligt in de bedoeling het dak te bedekken met zonnepanelen. Er loopt een cultuurhistorisch onderzoek. Bureau Lubbers ontwerpt een park. Daarbij wordt ook het Trefpunt Groen betrokken, evenals de buurt. Daarna wordt gekeken waar bebouwing mogelijk is. Het Rijk heeft gevraagd naar de mogelijkheid om in het gebouw een designmuseum te vestigen, maar daar lijkt het gebouw ongeschikt voor.

13 maart 2019

De rapportage over de kunst in en om het Evoluon is klaar. De heer Dubbelman van Regus heeft de werkgroep (met toestemming van de heer Foolen) drie keer ontvangen. In het verslag, dat morgen naar de secretaris van de HvAS wordt gestuurd, staan twee expliciete aanbevelingen voor de toekomst van de kunst in en om het Evoluon.

13 maart 2019

De Henri van Abbestichting (met de Vrienden van het Evoluon, Trefpunt Groen en bewoners van ’t Ven) wordt op 26 maart uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn in het Evoluon
waar de gemeenteraad bijgepraat wordt over de plannen voor het Evoluon door Foolen & Reijs, gemeente en Philips. Aan de hand van luchtfoto’s werd in de werkgroep geconstateerd, dat er wel erg weinig ruimte voor bebouwing langs de randen van het Evoluonterrein is. Wij vinden dat Foolen en Reijs de op sommige punten enthousiaste reactie van ons wel erg positief in hun bidbook hebben opgenomen terwijl onze bedenkingen en vraagtekens niet benoemd worden. Wij vrezen dat we op deze manier in een fuik lopen en dat we eigenlijk nu alsnog duidelijk onze bedenkingen moeten uiten in een schriftelijke reactie. Daarover vond een uitgebreide discussie plaats.

13 maart 2019

De bevindingen die aan de drie partijen zijn gezonden met betrekking tot het Evoluon moeten nog naar de gemeenteraad worden gezonden. Onze stichting heeft niet gemeld, enthousiast te zijn over de ingediende plannen, maar de mededelingen puur als bevindingen te beschouwen.

30 januari 2019

De werkgroep Kunst in de openbare ruimte heeft het Evoluon bezocht. Er wordt een wandkleed bewaard dat nog in redelijke staat is, maar andere kunst lag opgeslagen in dozen in werkkasten. Philips verkoopt het geheel nu, inclusief de vroeger ontvangen schenkingen en zaken die voor Philips van belang zouden moeten zijn. Van Philips zou minstens geëist moeten worden dat de kunst in goede staat wordt overgedragen.

19 december 2018

Er is met Philips afgesproken dat de groep welkom is op het Evoluon om de kunst te inventariseren.

14 november 2018

Er zijn door Philips drie gegadigden geselecteerd die een witboek mogen inleveren. Wij hebben met alle partijen gesproken. Wij zullen onze bevindingen aan de gegadigden doorsturen. De werkgroep wordt opgeheven.

10 oktober 2018

Het heeft Philips gestoord dat de Gemeente Eindhoven niet met een prominente afgevaardigde aan de beoordelingscommissie heeft plaatsgenomen. Voor 12 oktober is een gesprek over het Evoluon gepland met P. Goevaarts. De erfgoedverordening en de cultuurhistorische waardenkaart bieden volgens F. Spijkers voldoende bescherming voor het Evoluon en het park.
Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep een inventarisatie gaat maken van alle kunst in de omgeving van het stadhuis en het Van Abbemuseum. Het zou zinnig zijn ook iets dergelijks te doen in de omgeving van het Evoluon. Daarbij zou dan ook gekeken moeten worden naar kunst in de kelder.

29 augustus 2018

De werkgroep Kunst en design wenst een onderzoek te doen naar alle aanwezige kunst in en om het Evoluon.

29 augustus 2018

Wij hebben gesproken met twee van de drie partijen die over zijn voor overname van het Evoluon.

18 juli 2018

Een projectgroep van Philips o.l.v. Jan Hommen heeft dertien partijen ontvangen. Geen enkele partij had duidelijke plannen met het Evoluon zelf. Het monument mag straks niet worden verkocht
zonder instemming van Philips en van de gemeente.

6 juni 2018

Onze projectgroep heeft met enkele kandidaten gesproken. Zij zeggen allemaal de congresfunctie te willen behouden en het groen te willen beschermen, maar op een enkeling na willen zij allemaal een deel van het terrein bebouwen. In geen enkel plan is aan een fietsenberging gedacht. Ook het parkeren vormt nog een onopgelost probleem. Binnenkort nodigt Philips drie partijen uit om mee verder te praten.

25 april 2018

Philips hoopt uit de Brainportmiljoenen veel geld te beuren voor het Evoluon. Er zijn verschillende marktpartijen geïnteresseerd. Om het project rendabel te maken, willen die op het terrein
gaan bouwen. De gemeente moet een visie ontwikkelen om de uitstraling van het monument te behouden. Er zou een informatiememorandum zijn verspreid onder de potentiële ontwikkelaars. Binnenkort komt hierover een raadsinformatiebrief. Die willen wij als uitgangspunt nemen voor de toekomstplannen.

14 maart 2018

De groep zal overleg plegen met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed. Er is gesproken met de makelaars die de verkoop voorbereiden. Voor ons is de tuin rondom een onderdeel van het monument en moet hier zorgvuldig naar gekeken worden.

11 oktober 2017

Philips heeft plannen het Evoluon te verkopen. Bij projectontwikkelaars bestaat veel belangstelling voor het terrein. Voorkomen moet worden dat het groen wordt volgebouwd.

Project: Evoluon
Adres: Noord-Brabantlaan 1a, Eindhoven
Bouwjaar:
1966
Probleem:
Het Evoluon is een van Eindhovens meest markante iconen. Het gemeentelijke monument verdiende een opwaardering tot rijksmonument. Het pand is begin 2019 verkocht aan ontwikkelaar Foolen-Reijs-Hurks. We maken ons zorgen om de toekomstige functie van het gebouw en de daarmee gepaard gaande bouwkundige aanpassingen. Ook de huidige groenvoorziening dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden.
Doel: Het plaatsen van het Evoluon op de rijksmonumentenlijst en het behoud van de monumentale waarde van het gebouw en het park daaromheen door overleg met ontwikkelaars en de gemeente.
Voorlopig resultaat: We hebben een brief aan burgemeester Jorritsma gestuurd waarin we hem vragen druk uit te oefenen op de Rijksdienst met de bedoeling de procedure tot Rijksmonument af te ronden. Inmiddels is het pand op de rijksmonumentenlijst geplaatst en hebben we goede contacten met de kandidaat-kopers gehad en ook met de uiteindelijke koper. We volgen de ontwikkelingen kritisch.