Genneper Parken

De plannen voor de uitbreiding van een van de boederijen tot ecologische boerderij zijn uiteindelijk toch geëffectueerd. Vooral de grote koeienstal voor enkele tientallen koeien ontsiert het landelijke gebied.

Uit onze notulen:

24 april 2019

Het Eindhoven Museum heeft bouwplannen en vraagt onze medewerking. Die wordt voorlopig op persoonlijke titel gegeven.

13 maart 2019

De werkgroep Groen heeft in reactie op de plannen van de gemeente met Genneper Parken een concept-HvA-visie opgesteld. Het gaat dan vooral om de plannen van de gemeente met betrekking tot het noordelijke park ( A. Coolenlaan – Boutenslaan). De reactie van de deelnemers op deze conceptvisie is dat men zich hier goed in kan vinden. De opmerking wordt gemaakt dat er met deze visie nog geen richting naar de toekomst wordt gegeven. De voorzitter van de werkgroep Groen geeft aan dat de werkgroep deze opmerking zal verwerken in de definitieve visie voordat in het Platform Groen zal worden gepresenteerd. Belangrijk punt bij deze visie is dat de deelnemers van HvA waar dan ook naar buiten toe een (inhoudelijk) handvat hebben over hoe de stichting staat tegenover de plannen van de gemeente met Genneper Parken. Met de toezegging van deze aanpassing richting behoud in de toekomst wordt de visie door de vergadering onderschreven.

19 december 2018

Er is afgesproken dat de werkgroep Groen leading zal zijn v.w.b. Genneper Parken, ook als over de graanschuur of de molen wordt gepraat.

10 oktober 2018

Er wordt nog steeds gesproken over het teruggeven van parkeerterrein P4 op Gennep aan de natuur, zoals meermalen beloofd is. De klankbordgroep wil dat deze belofte volledig wordt ingelost.

6 juni 2018

In Genneper Parken wordt nagedacht over het aanpassen van de P&R, plaats en grootte.
Er zouden gesprekken gaande zijn over uitbreiding van het preHistorisch Dorp op Gennep met een stadsmuseum. De verkeerstuin zou eventueel verplaatst kunnen worden naar het militair terrein aan de Oirschotse Dijk.

6 juni 2018

Het CDA wil dat wij met de wethouder spreken over het beoogde stadsmuseum.

25 april 2018

De molenaar van Gennep is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. De gemeente heeft het voorstel een mediator te benoemen afgewezen. Intussen wordt de molen door bemiddeling van de Stichting de Eindhovense Molens bemand door een vrijwillige molenaar. De molen is op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek.
Bij de boerderij is een kas gebouwd. Een kapschuur is nog gepland.
Het PreHistorisch dorp denkt een deel van de Brainportmiljoenen te krijgen en wil daarvan gaan bouwen op het terrein van de rijschool. De eigenaar van de school heeft geen problemen met een verhuizing, maar wil wel een ander terrein en geld voor de bestaande bebouwing.

14 maart 2018

Het is niet bekend of de vroegere molenaar op Gennep in beroep gaat.

31 januari 2018

De molenaar van de Genneper watermolen legt zich niet neer bij zijn verlies. Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen is de molen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek. Het rad draait dan en een vrijwillige molenaar geeft uitleg.

20 december 2017

De Genneper watermolen is door winkelier Van Stekelenburg overgedragen aan de gemeente. Volgens de krant wil hij nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Intussen laat de vrijwillige molenaar H. Kalkhoven de molen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag weer malen!

15 november 2017

Vrijdag a.s. wordt de uitspraak verwacht in het geding van de gemeente tegen de molenaar van de Gennepermolen. Die bleek inmiddels in het voordeel van de gemeente te zijn, maar de molenaar gaat in beroep.

11 oktober 2017

Er wordt nog gepraat over de aanleg van een P+R- terrein op Genneper Parken, waarna het grote parkeerterrein kan worden teruggeven aan de natuur, maar de uitvoering zal nog heel wat voeten in de aarde hebben.
De Oosttribune van het stadion op Genneper Parken wordt gesloopt.
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor een tijdelijke kas bij de boerderij op Gennep.
Binnenkort wordt uitspraak gedaan in de procedure tussen de gemeente en de molenaar op Gennep. De gemeente wil het contract beëindigen wegens wanprestatie, maar gezien dat zij in het verleden heeft verzuimd te handhaven, is de kans groot dat de molenaar in het gelijk wordt gesteld. De Stichting De Eindhovense Molens die in het verleden op verzoek van de gemeente een rapport heeft uitgebracht, wordt door Van Stekelenburg als belanghebbende beschouwd.

30 augustus 2017

Op Genneperparken loopt nog de discussie over de teruggave van parkeerterrein P4 aan de natuur. Er schijnen problemen te ontstaan door het vele asfalt.
Er ligt een conceptaanvrage van de Genneperhoeve voor een kapschuur. De provincie verbiedt de bouw van een permanente kas. Een tijdelijke kas is wel mogelijk.

19 juli 2017

De parkeerplek bij het Van der Valkhotel in Stratum komt er. P4 zou aan de natuur worden teruggegeven. Nu wordt gezegd, dat dit pas zal gebeuren als de bouw van de parkeervoorzieningen gereed zijn.
Sinds vorig jaar is al gesproken over de bouw van een grote kas en een kapschuur bij de Genneper Hoeve. Joop van Hout wil samen met ons bereiken, dat de kapschuur er komt, zoals afgesproken, maar dat de kas in de voorgestelde omvang niet akkoord kan zijn in deze groene zone. Deze is ook in strijd met het provinciaal beleid.

7 juni 2017

Er bestaat een plan om in Genneper Parken weer een educatieve ruimte te creëren, maar in
het bestemmingsplan is daarmee nog geen rekening gehouden. De financiën vormen een
probleem.
De gemeente heeft een procedure aangespannen tegen de molenaar op Gennep. Zij wil het
huurcontract ontbinden.
Er bestaat een plan om Park & Ride bij Oranje-Rood enz. terug te geven aan de natuur, als
de parkeergarage gereedkomt. Maar het is de vraag of het ooit zover zal komen.

15 maart 2017

De gemeente wil graag dat de Gennepermolen weer gaat werken.

17 augustus 2016

Het plan voor de boerderij op Gennep is klaar. Het is nog de vraag wie de leiding krijgt bij de
uitvoering.

13 april 2016

Het Groenplan moet voor Genneper Parken tot de Aalsterweg worden bijgesteld. Er wordt
gesproken over uitbreiding van de mogelijkheden voor de boerderij in het nieuwe bestemmingsplan.
Los daarvan staan de ontwikkelingen op het sportlandgoed en die in het landelijk
gebied van Gennep (met o.m. golfbaan en manege).

2 maart 2016

De groep heeft gesproken over de boerderij op Gennep. Er is een brief uit naar de gemeente.
Er heeft een hoorzitting plaats gevonden. Het woord is nu aan de raadscommissie.
De molen is nog een probleem. Doordat de gemeente decennia lang niet heeft gehandhaafd,
is de positie van de molenaar sterk. De gemeente (mevr. Ch. Koppens van Vastgoed) is met
hem in gesprek.

20 januari 2016

De ecologische boerderij krijgt minder subsidie van de gemeente en is op zoek naar andere
bronnen van inkomsten. Daardoor is het ruimtegebrek waarmee de boer vanaf het begin te
kampen heeft gehad nog nijpender geworden. Er moet dringend een kapschuur (evt een
Vlaamse schuur) komen voor vee en werktuigen en ook een kas voor het opkweken van
planten. Wij zien de noodzaak van de schuur in en ook van een beperkte kas (geen 1000
m2).
Er zijn meer problemen, zoals bij de Genneper Molen. Een doordachte langetermijnvisie zou
in een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgelegd.
S. van Schooten heeft de problemen duidelijk gemaakt in de notitie “Gennep, uniek Levend
Erfgoed met toekomst”, die ook ingaat op het weren van auto’s. Er zou een parkeerterrein
moeten komen aan de Boutenslaan, dat dan ook gebruikt kan worden door bezoekers van
het Museum. Vandaar moet dan de bestaande weg naar Gennep worden verbeterd. Wij sturen
een brief aan raad en B & W met daarbij de notitie, waar wij achter staan.
De Archeologischje Werkgroep is bereid grondsporenonderzoek te doen naar de resten van
een voormalige sloot op Gennep. Zij zullen met S. van Schooten overleggen op welke plaats
dat onderzoek exact dient plaats te vinden.

22 juli 2015

Er is met de gemeente overleg geweest over het Groene Beleidsplan. Daarbij is o.m. gesproken
over het compenseren van (erg veel) groen. Het moet duidelijk worden hoe en waar
dat gaat gebeuren. Een mogelijkheid is het terrein van de rijschool op Gennep.
Op Gennep wordt gesproken over de mogelijkheden voor het gebruik t.b.v. urban sport.
Nieuwe inkomstenbronnen moeten worden ontwikkeld, maar omwonenden vrezen voor overlast.
Belangrijk is, dat goed wordt overlegd; nu is de communicatie met de gemeente vaak
slecht.
De ecologische hoeve is in onderhandeling met de gemeente over de mogelijkheden om het
wegvallen van de subsidie op te vangen.

10 juni 2015

Er moeten nog veel bomen worden gecompenseerd. Een geschikt terrein hiervoor is dat van rijsschool De Leeuw op Gennep. De raadsfracties staan positief tegenover het idee. De rijschool moet dan worden uitgekocht en moet dan een nieuw terrein aangeboden krijgen.

29 april 2015

Bij de Genneperparken vindt illegale kap van bomen plaats. We moeten daar een vinger aan
de pols houden. Bij het MEC wordt asbest verwijderd. Nieuwe gebruiker wordt wellicht de
welzijnsinstelling “De Seizoenen”.

18 maart 2015

Uit het MEC-gbouw op Gennep moet nog asbest worden verwijderd voordat sprake kan zijn van hergebruik.

3 december 2014

Het is nog niet duidelijk wat met het MEC-gebouw gaat gebeuren en al evenmin wat de toekomst is voor de collecties van het MEC.
De dienstovereenkomst met de Genneperhoeve is opgezegd. De klankbordgroep wil dat er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten en dat ook de erfpachtovereenkomst wordt aangepast.
De gemeente heeft overeenstemming met de molenaar van de Gennepermolen. De luifel aan het gebouw zal worden verwijderd en het ligt in de bedoeling dat het molenrad weer gaat draaien.

22 oktober 2014

Voor de collectie van het MEC moet een oplossing worden gezocht. Er zou een inventarisatie moeten komen van al de aanwezige collecties. Alleen bewaren heeft geen zin, de collecties moeten functioneren, alleen al om te voorkomen dat ze worden vergeten en langzaam verdwijnen. Kan een deel wellicht worden tentoongesteld bij de TU/e en Fontys?
Er wordt een toelichting gegeven bij de plannen rond de Gennepermolen. Het stadspoortidee is afgefloten. Het MEC verlaat zijn pand, dat verhuurd zal worden. In het gebouw is asbest verwerkt, dat verwijderd moet worden. Een deel wordt verwijderd als het pand wordt verbouwd voor de volgende gebruiker, mogelijk voor De Seizoenen. Later moet dan nog de asbest in het dak worden verwijderd. Alles bijeen zijn die kosten hoog. Beter is het om heel het pand en de bungalow te slopen en de grond terug te geven aan de natuur, zoals eerder de bedoeling was. De gemeente heeft het gebouw en de bungalow destijds echter voor te veel geld gekocht en wil daarom niet slopen.
Naast de problemen rond het MEC-gebouw is er de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente met de ecologische boerderij, waardoor het bedrijf jaarlijks € 70.000,- ontvangt. Tegen over dat bedrag staan verplichtingen, zoals de toegankelijkheid voor het publiek. Het geld kan niet worden gemist voor de instandhouding van het bedrijf, maar de gemeente wil dat niet langer betalen. De Stichting Levend Erfgoed Gennep is een vriendenclub gestart om de ecologische boerderij te steunen en die krijgt veel respons. De problemen worden besproken in de klankbordgroep en Trefpunt Groen.

10 september 2014

Het Milieu Educatie Centrum wordt opgeheven; het ligt in de bedoeling dat het gebouw in gebruik wordt genomen door De Seizoenen dat op Gennep al enkele woonlocaties exploiteert. Dat zou ook een oplossing moeten bieden aan de medewerkers van de Heemtuin en anderen die nu van het MEC-gebouw gebruik maken. Het ligt niet in de verwachting dat de Genneper watermolen weer gaat draaien. De exploitant van de winkel heeft een contract tot hij met pensioen gaat. Weliswaar staat daarin, dat hij de molen in werking moet stellen, maar de gemeente heeft die eis nooit gehandhaafd.

20 april 2014

Er is een overeenkomst met Brabant Water over nieuwe waterputten op Gennep.
De stadspoortdiscussie op Gennep wacht op het nieuwe college.

19 maart 2014

De werkzaamheden in Gennep en aan de Aalsterweg/Antoon Coolenlaan (het kappen van de bomen en het opnieuw bestraten) zijn in volle gang en gedeeltelijk afgerond.
B&W heeft in een RaadsinformatieBrief meegedeeld dat plannen voor de stadspoort Gennep nog steeds in ontwikkeling zijn.

13 november 2013

De aanleg van de hockeyvelden op Genneper Parken gaat door. Wel wordt het bestaande Groen gehandhaafd, ja zelfs nog uitgebreid.

21 augustus 2013

Contactpersoon Monica Daniëls houdt namens Trefpunt Groen contact met de leden van onze stichting. De ingediende plannen door ondernemers voor plannen met betrekking tot exploitatie van de Stadspoort Gennep zijn door de gemeente als onvoldoende beoordeeld. De plannen voor de huisvesting van sporters bij het MEC zijn ook afgeblazen. Onze opvatting / visie betreffende de te ontwikkelen Stadspoort werd in onze brief aan het college kenbaar gemaakt.

17 juli 2013

De gemeentelijke plannen t.a.v. Noord-Gennep en de stadspoort Gennep liggen even stil. De gemeente wil het MEC-gebouw afstoten. Er wordt gedacht over de huisvesting daar van sporters. Onze projectgroep wil een bestemming die aansluit op de cultuurhistorische activiteiten: boerderij, molen, huisvesting boerderij-medewerkers. Het project zou kunnen worden getrokken door de huidige directeur van het MEC. Het Eindhoven Museum wil een opvallend ingangsgebouw aan de Boutenslaan. Daar zou dan ook een expositiemogelijkheid moeten zijn.
Op Gennep zullen nieuwe populieren worden aangeplant.

5 juni 2013

Wij maken ons zorgen over Stadspoort Gennep en de toekomstige invulling van het MEC-gebouw. Het is strijdig met de uitgangspunten als dit gebouw gebruikt gaat worden voor de huisvesting van sporters.

12 december 2012

De Raad heeft gesproken over Genneper Parken, maar alleen over het zuidelijke deel. De  aanbevelingen van de klankbordgroep zijn overgenomen. De gesprekken met Brabant Water en het Waterschap worden versneld. Sportvelden verdwijnen en het Philipsbos komt terug. Het MEC zal publiek worden aanbesteed: het gebruik daarvan zal in de toekomst beperkter zijn.

7 november 2012

Er bestaat verzet tegen het slaan van nieuwe waterputten in Noord-Gennep door Brabant Water. Daarom worden nu in plaats van de putten, die worden opgeheven, vier nieuwe putten geslagen bij het Philipsbos. Hierdoor hoopt met de wateroverlast van de Gender te beperken.

18 april 2012

Het Tongelreepdal staat in de belangstelling.

7 maart 2012

De plannen voor de school en de brug op Genneper Parken zijn nu aangenomen. Daarbij is duidelijk rekening gehouden met de wensen van de klankbordgroep. Wij zijn daar tevreden over.

18 januari 2012

Het bruggetje in Genneper Parken komt dankzij de projectgroep en Trefpunt Groen op een betere plaats te liggen dan vooraf was gepland.

2 november 2011

Wij trekken binnen het project Genneper Parken samen op met Trefpunt Groen. In tegenstelling met wat eerder werd gemeld, komt er toch nog een bruggetje bij de Werf, maar dat zal heel smal zijn. Het groen dat de gemeente heeft gekapt i.v.m. de bouw van de hogeschool komt terug, maar het duurt wel eindeloos lang voordat het zover is.

21 september 2011

Het bruggetje over de Tongelreep gaat niet door. Een dag na de vergadering zal door de gemeente het definitieve bomenplan worden bekendgemaakt, waarin de inbreng van de klankbordgroep is verwerkt. De verbouwing van de woningen t.b.v. de zorginstelling Zonnehuizen gaat gewoon door. De gemeente wil de waterstand op Gennep verlagen om wateroverlast elders te bestrijden. Het Waterschap en Brabant Water zijn hier tegen. De angst bestaat dat Gennep verdroogt.

18 mei 2011

We zijn betrokken bij een onderzoek naar de ecologie van het Tongelreepdal.

21 juli 2010

Paul van Poppel is gebiedsmanager geworden.
Er wordt over gesproken om het terrein naast Home in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

24 februari 2010

Het uitgebreide plan zal in maart in de Raad worden behandeld.

13 januari 2010

De klankbordgroep is niet enthousiast over het plan voor een helihaven. Het lijkt er echter op, dat de initiatiefnemer het plan financieel niet rond krijgt.
Het HOME wil uitbreiden met een archeologisch museum of een dependance. Dat zou dan moeten gebeuren in samenwerking met Nico Arts. Gedacht wordt aan de plaats van het huidige MEC, nadat dat naar Gennep-Zuid is verplaatst. In de nieuwe locatie zou iets moeten gebeuren, het zou niet bedoeld zijn als louter expositieruimte.
Het St. Annaziekenhuis uit Geldrop heeft aangekondigd dat het op Genepper Parken wil uitbreiden.
Er is sprake van een plan voor een nieuw EVV-stadion aan de Professor Holstlaan, maar ook wordt gedacht aan de plek van de manege.

18 november 2009

Bij de gemeente is de landschapsvisie op Gennep bijna gereed. De werkgroep heeft meegewerkt aan de totstandkoming en is tevreden over de inbreng die zij heeft gehad en met het bereikte resultaat. Het Mileu-Educatiecentrum wordt losgemaakt van de regio. Er komt een nieuwe beheersstichting voor de molen, heemtuin, educatiecentrum en een stuk Dommeldal. De conceptstatuten van deze stichting (te vergelijken met ‘t Wasven in Tongelre) zijn gereed.

30 september 2009

De Klankbordgroep Gennep en onze Werkgroep Groen staan achter de gemeentelijke plannen. Die moeten nu worden behandeld in de raad. Er zijn voor de uitvoering gelden beschikbaar uit de crisispot. Er moet op worden toegezien dat die niet alleen naar het hockeystadion gaan, maar dat ook het groen aandacht krijgt.
Een ontwerpbureau heeft bij de zorgboerderij woonunits ontworpen. De onderneming heeft alle vertrouwen van de zorginstelling, maar kan geen goed doen bij de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, omdat het geen architectenbureau is. Om er voor te zorgen dat het plan doorgaat, zal worden geprobeerd er alsnog nog een architect aan te koppelen.

1 juli 2009

Zoals bekend, zijn er op Gennep plannen voor een hockeystadion en een sportschool. Een extern bureau is doende een landschappelijke visie voor heel het gebied te ontwikkelen. In de klankbordgroep is die visie aan de orde geweest. Het ziet er naar uit dat de HOV-lijn, die aanvankelijk over de Antoon Coolenlaan zou lopen, nu de Aalsterweg gaat volgen en pas bij het motel zal afdraaien richting de campus. Ook is de kans groot dat het hockeystadion direct aan de Aalsterweg komt te liggen.

14 mei 2009

De kans bestaat dat de belangen van de nieuwe sportschool van Fontys zullen conflicteren met die van het groen op Gennep. De klankbordgroep zal alert moeten zijn.

7 januari 2009

De groengroep houdt zich vooral bezig met Gennep-Noord. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als Home, MEC en Heemtuin. Home wil uitbreiden; er moet voor worden gewaakt dat dit ten koste van het landschap gaat.

8 juli 2008

Het ligt in de bedoeling een hoog gelegen paddenpoel weer te dempen en elders nieuwe aan te leggen.

9 april 2008

Momenteel wordt het bestemmingsplan voor de Genneper Parken vastgelegd. Daarin worden de gebieden met hun verschillende functies beschreven. Waar liggen de stiltegebieden, welke gebieden worden als groengebied bestempeld, wat zijn de sportgebieden. Over een maand zullen de concepten van dit bestemmingsplan openbaar gemaakt worden.

11 maart 2008

Een ambtenaar gaat de openbare ruimte op Genneper Parken invullen. Er is sprake van de wederopbouw van een elders gesloopte boerderij. De indruk bestaat dat de gemeente vooral veel mensen wil trekken, terwijl het kenmerk van Gennep juist de landelijke rust is. Er moet voor gewaakt worden dat die wordt opgeofferd op het altaar van het massatoerisme. Het plan om het MEC te verplaatsen, gaat waarschijnlijk niet door. Het MEC wil in het huidige gebouw blijven. Ook de mensen die in de heemtuin werken, willen dat. Genneper Parken zou in het bestemmingsplan de status van ‘landgoed’ krijgen.

17 april 2007

De valkeniers vestigen zich niet op Gennep.

19 januari 2007

Het Waterschap maakt de Dommel schoon tot Den Bosch. In Eindhoven zullen delen van de oever onder water worden gezet. Het Groene Woud zal zich tot in Eindhoven uitstrekken. Trefpunt Groen is hier actief. Wij moeten dat samenwerkingsverband steunen. In de raad is een groep actief die de boerderij van Kapteijns op Gennep wil  toewijzen aan de valkeniers. Dat is een slechte ontwikkeling en strijdig met de gemeentelijke uitgangspunten. Ook heeft de ecologische boerderij deze ruimte nodig voor haar zorgproject. J. Luiten
heeft spreektijd aangevraagd om de raad hiervan te overtuigen.

Project: Genneper Parken
Adres: Gennep, Eindhoven
Bouwjaar:
 n.v.t.
Probleem:
De gemeente Eindhoven wil van Genneper Parken een stadspark ‘à la Vondelpark’ maken.
Doel: Het versterken van het cultuurhistorisch landschapspark in het kloppend hart van Genneper Parken, het versterken van de versmelting van natuur, agrarische en historische elementen, het vergroten van de doorgankelijkheid, met als uitgangspunt logische fietsroutes met respect voor de
wandelaars en rolstoelgebruikers.
Actie: Samen met trefpunt Groen en andere belanghebbenden overlegt de Henri van Abbe Stichting in de klankbordgroep Genneper Parken in een poging het voorgenomen gemeentelijke beleid te beïnvloeden. Van daaruit bemoeien we ons onder andere met een entreegebouw voor het PreHistorisch Dorp. We bemoeien ons met de sport- en parkeergelegenheden op Genneper Parken, de ontwikkelingen rondom de ecologische boerderij en de Genneper watermolen.