Herinrichting Centrumgebied

Uit onze notulen:

24 april 2019

F. Spijkers vraagt aandacht voor de bestrating van de binnenstad. Op onze brief m.b.t. de steentjes en het groen hebben we nog geen duidelijk antwoord ontvangen.

13 maart 2019

Twee leden hebben op 20 februari het overleg met gemeente en Winy Maas bijgewoond en zijn niet ontevreden over de uitkomsten. De visie van Winy Maas blijkt wel degelijk te combineren met het herkenbaar houden van de cultuurhistorie. Uitgangspunt blijft de historische structuur met de bestaande bebouwing als plint (de Eindhoven-laag), daarachter wordt soms fors de hoogte in gegaan.

30 januari 2019

Er is een nieuw gesprek gepland met Winy Maas over de ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad. Daarin zal ook aandacht worden geschonken aan de cultuurhistorie. Twee leden van de werkgroep zijn aanwezig geweest bij het overleg over de bestrating van de binnenstad. Het zou zijn toe te juichen als de begrenzing van de oude stad (dat is de stad zoals Van Deventer die in 1560 tekent) op een of ander manier kan wordt aangegeven. Het deel ten zuiden van de Dommel tot de Geldropseweg hoort formeel niet bij de oude binnenstad. De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.

19 december 2018

Klankbordgroep Boeiende Binnenstad heeft de proefstroken voor de nieuwe bestrating bekeken. Wij pleiten in elk geval voor duidelijk kleuronderscheid tussen middenloper en zijlopers. Wij zullen de gemeente van onze visie op de hoogte brengen.

14 november 2018

Bij het laatste gesprek met Winy Maas bleek dat bij de discussie over de binnenstad onvoldoende rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie. A. Spijkers heeft daarom een aanvullende notitie opgesteld bij onze eerdere visie op de binnenstad en geeft daar een uiteenzetting van. De geschiedenis van de stad moet herkenbaar worden gehouden en leesbaar worden gemaakt in het stadsbeeld. Dat dit nu niet gebeurt, blijkt onder meer uit de plannen voor de Vestdijk. De programmaleider ruimtelijke kwaliteit bleek niet op de hoogte te zijn van eerdere besluiten hierover van de gemeenteraad. Onze notitie zal worden toegestuurd aan de Raad. Ook moet hierover worden gesproken met de wethouder die voor de binnenstad verantwoordelijk is en met Winy Maas. Van de notitie zal een samenvatting worden gemaakt voor de pers en voor onze website.
Op de Demer en op de Markt zijn proefstroken te zien van de nieuwe bestrating voor de binnenstad.

10 oktober 2018

Er is gesproken met Winny Maas, wiens opdracht voor wat betreft het Stadhuisplein ophoudt bij het stadhuis. Maas heeft een toelichting gegeven op zijn ideeën en vooral gesproken over de plinten in de binnenstad. Later volgt nog zijn visie op het groen en de infrastructuur.

18 juli 2018

De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit geeft een toelichting bij onze hoogbouwnota, die ook een visie geeft op de toekomstige ontwikkelingen in de stad. De nota kan een startpunt zijn van waaruit bouwplannen worden bekeken. Het is noodzakelijk dat de gemeente een visie ontwikkelt, die een tegenwicht kan vormen tegen de plannen van de bouwers. Aan hoogbouw kan worden gedacht bij belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer, in de spoorzone van de Berenkuil tot Strijp S met geleidelijk oplopende hoogte naar het centrum en langs de nieuwe radialen. Ten aanzien van de kwaliteit van de bebouwing moet nadrukkelijk de aandacht worden geschonken aan de plinten. Aan autowegen (70 km +) kan hoogbouw worden gezet, aan stadswegen (50 km -) moet gedacht worden aan laagbouw.

De nog aanwezige oude structuren in de binnenstad zoals doorgaande route Demer-Rechtestraat- Stratumseind, Vrijstraat en Kerkstraat-Ten Hagestraat moeten worden benadrukt en de plaats van en het kasteel en de oude poorten (Vrijstraat, 18 Septemberplein en Stratumseind) moeten zichtbaar zijn. Oude doorgaande routes moeten goed herkenbaar blijven of weer worden en dat geldt ook voor de oude dorpskernen (incl. de kerken) en de groene gebieden (scheggen) tussen de stadsdelen. Er moet aandacht zijn voor de relatie bebouwing-openbare ruimte.

Wij willen participeren in de ontwikkeling van een gemeentelijke visie en een toename van kennis bij het ambtenarenapparaat, dat tegengas moet kunnen geven. Wij willen de gemeente
en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren.

Het rapport zal worden aangeboden aan de gemeenteraad en voor ieder toegankelijk op onze website worden geplaatst.

6 juni 2018

M. List, de nieuwe wethouder Binnenstad, wil met ons praten. Het is ons nog niet duidelijk wat onder de term ‘Binnenstad’ is begrepen. Het gesprek zal in elk geval wel gaan over het VDMA-terrein en het Stationsplein. Van groot belang is hier wat Winy Maas gaat doen.
Er is (door een vertraging) een gesprek van slechts 20 minuten geweest met Winy Maas. Er komt een nieuwe afspraak, ook met Adriaan Geuze.

25 april 2018

Op 4 mei wordt met verschillende groeperingen gesproken over de herinrichting van de binnenstad tot 2022.

14 maart 2018

Winy Maas wil werken aan de openbare ruimten, (de steentjes in de binnenstad en de Vestdijk) vergroening en verdichting. Wij willen met hem gaan praten.

15 november 2017

Er komt overleg over de herinrichting van het Centrumgebied. Daar zal onder andere gesproken worden over de bestrating, het straatmeubilair, de plaats van de kunst in dit gebied.

Project: Herinrichting Centrumgebied
Adres: centrum Eindhoven
Bouwjaar:
vanaf 1554
Probleem:
De gemeente Eindhoven heeft architect Winy Maas ingehuurd als supervisor van het centrumgebied om middels hoogbouw verdichting van de stad te realiseren. Maas heeft echter nogal wilde, megalomane plannen met betrekking tot hoogbouw.
Doel: het beschermen van de monumentale en cultuurhistorische waarden van de binnenstad door de plannen van de gemeente en zijn adepten kritisch te volgen en pogen te beïnvloeden.
Actie: De Henri van Abbe Stichting heeft haar visie op hoogbouw middels een nota aan de gemeente kenbaar gemaakt en poogt in een constante dialoog met supervisors, het ambtelijke apparaat en de politiek haar invloed aan te wenden, zodat respectvol wordt omgegaan met de historische binnenstad.