Nieuwbouw Den Elzent

Uit onze notulen:

13 maart 2019

Beeldkwaliteitsplan versus privé-ontwikkelingen en bestemmingsplan: We zullen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Den Elzent een notitie opstellen. De bedoeling is om wat er mis is, in een statement voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

19 juli 2017

Buurvrouw Leavers heeft met een aantal buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen door de buurman van een garage, die tot vlak bij de voorgevel zal staan. Wij hebben desgevraagd schriftelijk onze mening op dit plan gegeven. De onderbreking in de bouwblokken zal door deze nieuwbouw visueel voor een groot deel verdwijnen, terwijl dit juist een van de argumenten is om de Helmerslaan aan te merken als gemeentelijk monument. Wij hebben de brief aan betrokkene en aan de buurman verzonden, opmerkende dat wij hier geen partij zijn en dus niet zullen deelnemen aan een evt. mediation-gesprek.

26 april 2017

Wij hebben aandacht gevraagd voor een aantal verbouwingen en afbraak van (delen van)
panden in dit beschermd stadsgezicht. Er is door de gemeentewege toegezegd, dat zij de
gang van zaken eens onder de loep zal houden.

6 juli 2016

Ondanks de beschermde status van de Elzent, is het betrekkelijk eenvoudig daar panden te
slopen en nieuwbouw op te trekken. Wat betekent die bescherming nu eigenlijk in de praktijk?
Hierover moet worden gesproken met de Commissie Ruimtelijke kwaliteit.

25 mei 2016

Er bestaan zorgen over de Alberdink Thijmlaan en het beschermde stadsgezicht Den Elzent,
die pand voor pand wordt verknoeid. Wat valt hier nog tegen te doen?

13 april 2016

Er wordt een brief gezonden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (met afschrift aan de
Raad en B & W) met het verzoek om in gebieden met een beschermd stadsgezicht geen
toestemming meer te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Aan de al bestaande
beschermde gebieden zou ‘t Hool nog moeten worden toegevoegd.

9 september 2015

Het project Schrijversbuurt (Elzentproject) lijkt hopeloos, maar wordt nog niet afgevoerd.

28 januari 2015

De procedure over de bouwvergunning aan de Alberdingk Thijmlaan loopt nog. Tijdens de hoorzitting bleek duidelijk dat niemand gelukkig is met het ontwerp. Ook de architecten niet, die in hun mogelijkheden werden beperkt door gemeentelijke bepalingen. Wij wachten nu op de beslissing.

3 december 2014

Het beroep tegen het bouwplan aan de Alb. Thijmlaan loopt. De wettelijke termijn om te beslissen, heeft de gemeente verdaagd tot 7 december. Als de gemeente dan nog niet heeft gereageerd, moeten wij haar in gebreke stellen. De secretaris zal een afschrift van de verdagingsbeslissing doormailen aan onze juristen.

22 oktober 2014

Er komt een hoorzitting over de ongewenste nieuwbouw aan de Alb Thijmlaan. Dat plan past wel in het bestemmingsplan, maar in feite niet in het beschermde stadsgezicht. We maken er een toelichting voor. Het zal moeilijk zijn de bouw tegen te houden.

Project: Nieuwbouw Den Elzent
Adres: hoek Alberdingk Thijmlaan-Boutenslaan 
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: