NRE-terrein

De oude gasfabriek aan de Wal werd in 1899/1900 op een nieuwe locatie gesitueerd, namelijk aan de Nachtegaallaan. Hier was meer ruimte en bestond minder gevaar voor de Eindhovense bevolking.
De oudste gebouwen van het complex van het nieuwe complex aan de Nachetgaallaan dateren dan ook van 1899/1900. Ze werden gebouwd door de Eindhovense stadsarchitect Kooken. Rond 1910 vond een eerste uitbreiding plaats. De machtige gashouders waren van grote afstand zichtbaar. In 1941 werd een van de gashouders door oorlogsgeweld verwoest. De laatste gashouder werd in 1970 ontmanteld.
Een van de gebouwen, de Peelcentrale uit ca. 1930, staat momenteel leeg en verkeert in verwaarloosde toestand. Onder andere hebben wind en regen vrij spel op het dak van het gebouw. De oudste gebouwen van Kooken hebben traditionele industriële kenmerken als lichtkappen en boogfriezen en vormen samen met een aantal andere panden een prachtig monumentaal industrieel geheel.

De Henri van Abbestichting heeft in 2008 een groot aantal panden op het terrein voorgedragen als gemeentelijk monument. De vigerende Gemeentelijke Monumentencommissie heeft hierop een positief advies uitgebracht aan B&W. Helaas heeft dit advies tot op heden nog niet kunnen leiden tot een monumentenstatus. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een veel te grote werkdruk en anderzijds omdat men bewust wil wachten op plannen van projectontwikkelaars. De Henri van Abbestichting is hierover zeer ontstemd. Wij zijn van mening dat een eventuele projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van plannen rekening moet houden met de bestaande monumentale gebouwen. Ons is te kennen gegeven dat de ontwikkelaars rekening zullen houden met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek dat door BAAC is opgesteld. In dit rapport worden bijna alle gebouwen op het terrein als zeer waardevol benoemd.

Uit onze notulen:

25 april 2018

Binnenkort worden weer zeven erfgoedbordjes geplaatst. Een ervan zal op het NRE-terrein komen te staan.

14 maart 2018

Besloten wordt, om de werkgroep NRE-terrein op te heffen, omdat inmiddels alle bestaande bebouwing is onderzocht. Wij houden ons niet bezig met het Picusterrein.

20 december 2017

Alle gebouwen op het NRE-terrein zijn verkocht. Niet elke eigenaar voelt er voor om met ons te overleggen. We zullen er met M. Willemsen over praten.

6 juli 2016

Er loopt nog een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan.
De werkgroep zal proberen voor onze Stichting een wandeling te organiseren op het NRE-terrein.
Hiervoor zal contact worden opgenomen met Tom van Tuijn, werkzaam bij de gemeente.

25 mei 2016

Er is weinig zicht op het gebeuren op het NRE-terrein. Aan de gemeente zal worden verzocht
om een afspraak te plannen om zo te horen hoe op dit moment de stand van zaken is.
Daarvoor kan de werkgroep bijeen worden geroepen.

2 maart 2016

Op 9 mei starten de werkzaamheden aan de riolering op het terrein.

2 maart 2016

Het Bureau Hüsken & Zn heeft van de gemeente opdracht gekregen de nog resterende panden
op het NRE-terrein te beschrijven.

2 december 2015

Er is een brief uitgegaan naar B & W over het beoogde bestemmingsplan voor het NREterrein
waarin wij o.m. onze zorgen uitspreken over de bescherming van de gebouwen.

2 december 2015

Het gebouw waarin café Velosoof is gevestigd is verbouwd, maar zonder inbreng van ons.
Het resultaat is goed, maar het zou toch goed zijn als wij steeds tijdig kunnen meepraten.
M. Willemsen zal in de toekomst eventuele bouwers hiervan vooraf op de hoogte brengen.
Wij hebben nog geen antwoord op onze brief over de gewenste dubbelbestemming van de
gebouwen op het NRE-terrein.

9 september 2015

De projectgroep organiseert binnenkort voor leden en aangeslotenen een excursie op het
NRE-terrein.

22 juli 2015

De gemeente wil nu toch een bestemmingsplan opstellen. Het is daarom zaak de oude
projectgroep weer in het leven te roepen. Die kan dan samen met de groep Ruimtelijke
Kwaliteit de gang van zaken beoordelen.

18 maart 2015

J. Hüsken geeft uitleg van de wijze waarop de panden aan het NRE-terrein door Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon worden beoordeeld. M.b.v. een beamer projecteert hij tekeningen van de panden waarvan de waarde van de delen door kleuren zijn aangegeven. De opdrachtgever wordt ook duidelijk gemaakt waarom zij tot een bepaalde beoordeling zijn gekomen. Na de boordeling kan een gesprek plaatsvinden met de architect en/of ontwikkelaar over eventuele aanpassingen.

28 januari 2015

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon heeft een onderzoek ingesteld naar de monumentele waarden van enkele gebouwen op het NRE-terrein en praat daarover met gemeente en eigenaars/architecten die willen verbouwen. Dat wil niet zeggen dat onze Stichttng het met de uiteindelijke resultaten eens moet zijn.

3 december 2014

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon bekijkt de waarde van het NRE-gebouw aan de Nachtegaallaan (met toonzaal en magazijn). Er is overleg met een architect. Er zal op korte termijn met het Bureau bekeken worden hoe de advisering tot stand is gekomen en er zullen eventueel adviezen gegeven worden.
De gemeente heeft een saneringsplan voor het NRE-terrein. Dit wordt volgend jaar openbaar.
Wij bemoeien ons niet met de nieuwbouw op het NRE-terrein, maar beperken ons tot de monumenten.

10 september 2014

De projectgroep van de buurt is opgestapt uit het overleg met de gemeente. Wij blijven nog met de gemeente praten. De buurtgroep wil nog steeds contact met ons om de monumentale status van de gebouwen te waarborgen. Wij hebben hierover contact met Willum Cornelissen. De bodemvervuiling is geen zaak die ons lijkt aan te gaan.

23 juli 2014

Het is niet duidelijk wat de bevoegdheden van mevrouw Willemsen zijn.  Het zou goed zijn dat B & W helderheid verschaffen.
Na onderzoek is gebleken dat de bodemverontreiniging op het NRE-terrein geen probleem is, zolang er niet in de bodem wordt gegraven. Het schoonmaken van de grond zal gefaseerd gebeuren.
Er wordt hard gewerkt om de gereserveerde ruimten aan de Nachtegaallaan gereed te maken als nieuwe ArcheoHotspot.

11 juni 2014

Blijkens recente krantenberichten staat een aantal panden opnieuw te koop. Daaronder ook de Peelcentrale, die eerder aan de Nicolaas Clopperstichting was “aangeboden”. Dit alles heeft te maken met het feit, dat er zich tot dit moment geen geschikte kopers bij de gemeente hadden aangemeld.

20 april 2014

De plannen voor de dagelijkse exploitatie van een brouwerij en jazzcafé schijnen voorlopig van de baan te zijn. De studie die de Henri van Abbe Stichting voor de Nicolaas Clopperstichting heeft gemaakt, kan een voorbeeld zijn voor andere panden en is in handen van het College. De projectgroep moest onlangs weer uit de krant vernemen over de nieuwe gemeentelijke plannen. De externe communicatie is dus nog steeds een probleem.

19 maart 2014

De gemeente blijft zich inzetten om de panden stuk voor stuk te verkopen. Een integrale visie op het terrein ontbreekt nog steeds, de toekomstige eigenaren zullen dat langzaam aan ook gaan inzien en dat toch wel gaan eisen. We moeten ons niet begeven in de discussie met de werkgroep Picuskade; waar mogelijk kunnen wij hen helpen, maar wij beperken ons tot de bijzondere gebouwen op NRE-terrein. De context waarbinnen de ontwikkelingen zich afspelen (zoals nieuwbouw/slagschaduw/grondvervuiling/bouwplannen) zullen we wel nauwlettend blijven volgen.
Per 1 december a.s. zal het gebouw-3 op het NRE terrein in gebruik worden genomen door de combinatie Archeologie en Eindhoven in Beeld (het Erfgoedhuis). Het traliewerk zal dan dus verwijderd moeten zijn.

29 januari 2014

Uit de krant blijkt dat er veel gebeurt. Naar verluidt wordt binnenkort de klankbordgroep weer bijeen geroepen. Onze NRE-projectgroep moet zich bezighouden met alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigenlijke NRE-terrein. Een integrale visie voor dat deel is o.i. onontbeerlijk. De omliggende gebieden (Mariënhage, Picusterrein, Daf-museum, Kanaaldijk-Zuid) hebben minder prioriteit, maar zijn ook belangrijk.

21 augustus 2013

Voor de Peelcentrale is een “bidbook” gemaakt. Wethouder Schreurs is van mening dat deze opzet en vorm door alle betrokkenen zou moeten worden nagevolgd. De Peelcentrale wordt op dit moment met behulp van een verleende subsidie wind- en waterdicht gemaakt. Op 9 september zal een informatiebijeenkomst worden belegd door de gemeente waar opnieuw alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. De werkgroep “NRE-Picuskade” houdt op 28 augustus een bijeenkomst.

17 juli 2013

De Stichting Eindhoven in beeld kan voorlopig worden gehuisvest in het voormalige gebouw van de Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat, maar zal over enkele maanden, samen met de Archeologische dienst naar het NRE-terrein verhuizen.

5 juni 2013

Het bestemmingsplan voor het NRE-terrein moet volgens de gemeente een proeftuin worden, met vroege inspraakmogelijkheden. Hoewel in februari werd meegedeeld dat er geen behoefte zou zijn aan een klankbordgroep, is de Van Abbe Stichting nu tóch uitgenodigd voor deelname in een klankbordgroep. Wellicht is dit een reactie op onze brief over de maanden van stilte en non-informatie.
De werkgroep Picuskade-Villapark is ook uitgenodigd voor die meeting, maar beraadt zich nog over het al dan niet verschijnen. Die werkgroep wil alles op alles zetten om alle plannen op het terrein (ook de nieuwbouw op het Picusterrein) tegen te houden. Als dat een vertraging betekent voor het herstel van de oude gebouwen op het NRE-terrein, zal dat dramatische gevolgen hebben voor de bouwkundige kwaliteiten van die gebouwen.

24 april 2013

Onze contacten met de gemeente zijn op het ogenblik in een impasse. De buurt is alert en wil zo nodig via de bestuursrechter de ontwikkelingen blokkeren.

13 maart 2013

Terwijl de gemeente inventariseert met wie zij wil praten over de toekomstige ontwikkeling op het terrein, wordt druk doorgewerkt aan de oude nieuwbouwplannen van Diederendirrix aan de Kanaalzijde.

23 januari 2013

De gemeente inventariseert de belangstelling en plannen van eindgebruikers. Wethouder Schreurs omarmt het plan voor een brouwerij in het grote centraal gelegen gasfabriek uit 1899. De Nicolaas Clopperstichting heeft belangstelling voor de Peelcentrale en het ernaast gelegen ontvangst- en distributiegebouw van mijngas. Intussen blijft de Van Abbe Stichting hameren op een integraal plan.
De interieurs van de verschillende gebouwen zijn nog niet onderzocht en beschreven. Waardevolle onderdelen zijn dus nog niet algemeen bekend.

12 december 2012

Tijdens een bijeenkomst met geïnteresseerden hebben mevr. Willemsen en Corné Horsten uitleg gegeven. De gemeente wil de panden verkopen, maar heeft nog geen enkele visie hoe het geheel er moet gaan uitzien. Ook over de ontsluiting is in feite nog niet nagedacht. Er komt een klankbordgroep voor de gebruikers. Ook onze Stichting zal daarin zitting nemen.

7 november 2012

Marianne Willemsen is de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijke voor het NRE-terrein. Er is een nieuwe bijeenkomst gepland met haar en met de buurt.
Wij hebben nog geen antwoord gekregen op de brief die wij hebben verstuurd.

18 juli 2012

De gemeente is intern verdeeld over de aanpak. Er zijn elf panden die kunnen worden verkocht. De sector Vastgoed (mevr. Coolen) wil die zo snel mogelijk verkopen, maar Stedenbouw wil eerst een visie ontwikkelen voor het gebied. Dat laatste willen wij ook. Het gemeentebestuur moet de knoop doorhakken. Na de vakantie is er een nieuw gesprek met de verschillende geïnteresseerde partijen. Een groep Eindhovenaren die een school aan de Tongelresestraat wil verbouwen tot een seniorenhuisvesting, is ook in het NRE-terrein geïnteresseerd. Probleem is dat die groep geen geld heeft. Hier ligt een mogelijkheid voor de Stichting Stadsherstel. Die moet immers proberen verschillende partijen samen te brengen. De suggestie wordt gedaan het gebied voorlopig te beplanten met bomen. Het kan nog jaren duren voordat met het herstel en de bouw kan worden begonnen.

6 juni 2012

Bij een gesprek tussen een delegatie van ons met de wethouder en enkele ambtenaren is gebleken, dat zij bereid is ons in staat te stellen twee panden (Peelcentrale en verdeelstation) op te knappen, maar wij willen dat eerst een totale visie voor het gebied wordt ontwikkeld, zodat er een samenhangend plan kan worden gemaakt. Daar voelen de wethouder en haar ambtenaren niets voor. Vermoedelijk zijn inmiddels ook aan andere partijen al panden toegezegd. Inmiddels is bekend dat een deel van het ambtenarenapparaat in het NRE-gebouw aan het kanaal zal worden gehuisvest. De beeldvorming van de gemeente t.a.v de Henri van Abbe Stichting is niet positief, dat is wel gebleken. De buurt staat bij de gemeentelijke plannen buiten spel. Afgezien van ‘onze’ twee panden waar Stadsherstel straks mogelijk aandacht aan kan geven, moeten wij een visie voor het hele terrein ontwikkelen met een aantal uitgangspunten.
Er wordt door onze Stichting voorgesteld om enkele studenten van de TU/e als studieobject voorstellen te laten doen voor het NRE-terrein. Dat kost niets.

18 april 2012

De Henri van Abbe Stichting heeft een gesprek gehad bij de gemeente. Daar was men verbaasd dat wij willen meedenken over de toekomst van het terrein. De politiek heeft wel interesse, maar ambtelijk is er geen enkele visie op de toekomstige ontwikkelingen van het gebied, waarop nog een tiental gebouwen staat. Wel wordt geprobeerd de panden aan de Nachtegaallaan (incl. magazijn en toonzaal) te verkopen. Daarvoor zijn enkele belangstellenden. De gemeente zou ons twee panden (de Peelcentrale en het verdeelhuis) willen overdragen om te ontwikkelen. Wij willen liever naar het geheel kijken en geen plukjes los verkopen. Daarom willen wij contact opnemen met de belangstellenden. De gesprekspartners hebben beloofd, dat er binnen vier weken een dossier naar B & W gaat over de vraag hoe wij kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling. Wij willen over dat dossier al kunnen meepraten. Wij willen medeverantwoordelijk zijn, maar willen dan wel procedurele duidelijkheid en weten hoe de lijnen lopen. Wij streven naar een totaalvisie en zo mogelijk redding van de panden. De electriciteitscentrale staat op instorten.

18 januari 2012

Opgemerkt wordt, dat de problematiek van de sluiting en herbestemming van kerken op dit moment voorrang heeft boven de werkzaamheden voor de projectgroep NRE.
In overleg met wethouders Schreurs en Fiers wordt besloten om in de Henri van Abbe Stichting een “projectgroep NRE” samen te stellen, die als een van de onderdelen van de Stichting gaat functioneren. Als argument wordt door de gemeente aangedragen, dat er geen geld voor restauraties beschikbaar is, zodat het integreren van de restauratie en de projectontwikkeling de voorkeur heeft. Voor de stichting Stadsherstel i.o. kan participatie een win-winsituatie betekenen. Benodigde disciplines in de projectgroep moeten zijn: monumenten en historie, financiën en projectontwikkeling. De Henri van Abbe Stichting zal voor deze concrete klus een onderzoek moeten doen naar de monumentale waarden van de gebouwen en tevens een gedegen financiële exploitatie en een goed onderbouwd masterplan moeten maken. Vervolgens dient te worden nagegaan wie in dit project als investeerder kan/wil optreden. Henk Scholten is gepolst en is bereid de leiding van deze projectgroep op zich te nemen. Financieel mag onze stichting geen enkel risico lopen. Externe partijen als Wooninc., Archipel Zorggroep, VolkerWessels en Heijmans zijn al (deels?) bij dit project betrokken door de gemeente.

7 november 2011

Het terrein is nog steeds gemeentelijk eigendom. In een overleg werd opnieuw vastgesteld, dat het terrein eerst zal worden herontwikkeld, en daarna wordt er een monumentenstatus aan een of meer gebouwen gegeven. De omgekeerde wereld dus.

22 september 2011

Wellicht is het mogelijk om Marco Aartsen (een mogelijke ontwikkelaar) in onze vergadering uit te nodigen om zo meer informatie te geven en te krijgen.

18 mei 2011

We kregen alsnog een uitnodiging om aan de hoorzitting voor bezwaarschriften deel te nemen. Vervolgens kregen we vandaag een brief, waarin stond, dat alles op een misverstand zou berusten. De hoorzitting gaat niet door.

12 januari 2011

Het terrein is nog steeds gemeentelijk eigendom. Door de gemeente werd een sloopvergunning aangevraagd voor de Peelcentrale. We hebben hierop direct gereageerd door telefonisch informatie te vragen. Direct bleek, dat de sector grond/vastgoed, die het terrein exploiteert, niet op de hoogte was van afspraken die in het verleden waren gemaakt met de Van Abbe Stichting. Daarop hebben we direct een brief aan B&W geschreven waarin we protesteerden tegen de gang van zaken. Mede door onze actie (evenals die van Eindhoven in Beeld) is de vergunning ingetrokken. Aanvankelijk was ons dat per mail medegedeeld door M. Fiers, maar inmiddels hebben wij  ook een brief ontvangen, die het intrekken bevestigt.

26 mei 2010

Tijdens ons gesprek met wethouder Schreurs bleek dat zij niet op de hoogte was  van het ‘monumentenbeleid’ dat de gemeente op het NRE-terrein voert. Zij is nu door ons voorgelicht. Er wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven. De randvoorwaarden moeten daar dan in staan. Zo dus ook de gebouwen die belangrijk zijn.

14 april 2010

Eigenaar van het terrein en de gebouwen is momenteel de gemeente Eindhoven. Op dit moment (en al jaren lang) is een project gaande waarin plannen worden uitgewerkt. Volgens recente mededeling heeft de gemeente nog steeds geen concrete plannen. We zullen met een projectleider van de gemeente gaan praten over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkeling.

24 februari 2010

Het NRE-complex is door de gemeente aangekocht, mogelijk om hier een opvangcentrum voor verslaafden en/of dak- en thuislozen te vestigen.

13 januari 2010

Het bestuur zal nogmaals een brief schrijven naar B&W en de raad. Inhoud: aanwijzing door monumentencommissie moet worden geëffectueerd. De gemeente mag zijn oordeel niet laten afhangen van de plannen van de ontwikkelaar.

1 juli 2009

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur zullen twee leden proberen de nota van BAAC over het onderzoek op het NRE-terrein in hun bezit te krijgen. Het is onbekend wat daar in staat en het is de vraag in hoeverre de ontwikkelaar en ambtelijke apparaat rekening wensen te houden met de monumentale waarden.

14 mei 2009

Anderhalf jaar geleden is op verzoek van de gemeente een visie gegeven op het monumentale karakter van het NRE-terrein. De GMC ging met het voorstel akkoord, maar voegde aan het lijstje de Peelcentrale toe. Daarna is er niets meer gebeurd. DSOB wil de bescherming nu laten afhangen van de plannen van de projectontwikkelaar. De visie van de GMC is daarom niet aan B & W doorgegeven. De voorzitter van de nieuwe commissie zal op de hoogte gebracht worden, terwijl aan de wethouder een afschrift zal worden gezonden.

Project: NRE-terrein
Adres: Nachtegaallaan 15, Gasfabriek, Gashouder, Eindhoven
Bouwjaar: De oudste gebouwen dateren van 1899.
Probleem: Men wil diverse gebouwen op dit terrein slopen.
Doel: behoud van een aantal monumentwaardige industriële gebouwen en plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst
Voorlopig resultaat: Onze stichting is regelmatig in overleg met de gemeente over de plannen.