Onderhoud en herplaatsing kunst in de openbare ruimte

Uit onze notulen:

24 april 2019

Met medewerking van Joh. van den Boomen werd een bezoek gebracht aan de gemeentelijke opslag bij Gebr. Van den Eijnden op Flight Forum. De kunst is daar opgeslagen in containers. De aanwezige objecten worden nooit door iemand bekeken. Wel betaalt de gemeente trouw voor de opslag. Een ander deel van het gemeentelijk kunstbezit is opgeslagen op Sectie C. Het is niet uitgesloten dat elders nog meer bewaarplaatsen zijn. Er wordt door de werkgroep gekeken hoe enkele andere gemeenten met opgeslagen kunst omgaan. Het ligt in de bedoeling om de gemeente daarna een voorstel te doen.

13 maart 2019

De werkgroep Kunst heeft gesprekken gehad met verschillende ambtenaren om te achterhalen wat de visie, het gemeentelijk beleid, is inzake kunst in de openbare ruimte. Na verkenning van
aanpak en beleid van andere steden, wordt overleg gezocht met wethouder List.

30 januari 2019

De werkgroep heeft haar oude naam ‘Kunst in de openbare ruimte’ weer aangenomen. Zij heeft een gesprek gehad met de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die van de gemeente weliswaar ook kunst in de openbare ruimte tot haar werkterrein heeft gekregen, maar op dat terrein geen deskundigheid in huis heeft. De werkgroep pakt die taak nu op en zal de gemeente een voorstel doen. Die zal meer visie en initiatief moeten gaan tonen. De groep heeft het Evoluon bezocht. Er wordt een wandkleed bewaard dat nog in redelijke staat is, maar andere kunst lag opgeslagen in dozen in werkkasten. Philips verkoopt het geheel nu, inclusief de vroeger ontvangen schenkingen en zaken die voor Philips van belang zouden moeten zijn. Van Philips zou minstens geëist moeten worden dat de kunst in goede staat wordt overgedragen.

19 december 2018

Er is met Philips afgesproken dat de groep welkom is op het Evoluon om de kunst te inventariseren.

19 december 2018

De werkgroep heeft de kunst in het Stadswandelpark eens goed bekeken. Die verzameling is niet in goede staat. De werkgroep is van plan een rondgang door de stad te maken om te zien hoe het er elders met de kunst voor staat.

19 december 2018

Wij menen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kunst in de openbare ruimte en dus ook voor de medaillons op de muur aan de PSV-laan. De gemeente heeft een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar zijn taak is beperkt. Hij heeft geen tijd om de stad in te gaan. Als er meer moet gebeuren zou dat de taak van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn, meent de gemeente. Afgezien van de vraag of dat inderdaad haar taak is, heeft die daarvoor echter noch de kennis, noch de nodige bevoegdheden. De werkgroep zal hierover met de C.R.K. contact opnemen. Hoe pakken andere steden dit probleem aan? De gemeente vindt de muur aan de PSV-laan te onderhoudsgevoelig. Er moet over dit probleem worden gepraat met wethouder Steenbakkers.

14 november 2018

De werkgroep heeft een werkbezoek gebracht aan het Stadswandelpark en gaat zich beraden over de situatie van de kunstwerken.
Er is met de gemeente gesproken over het kunstwerk van Struyken in het stadhuis. Men was het eens met onze visie en  zal met de architect Van Rangelrooy overleggen over het herstel van eventuele schade.

10 oktober 2018

Voor het wijkcentrum op het Kastelenplein staat een kunstwerk, dat het centrum kwijt wilde. Inmiddels heeft het centrum er zich mee verzoend.
Er was door kunstenaar Piet Dirkx toestemming gegeven twee van de 22 mozaïeken aan de spoordijk op de PSV-laan te verwijderen. Bij navraag bleek dat de kunstenaar van niets wist en dat de ‘toestemming’ was gegeven door een naamgenoot.
Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep een inventarisatie gaat maken van alle kunst in de omgeving van het stadhuis en het Van Abbemuseum. Het zou zinnig zijn ook iets dergelijks te doen in de omgeving van het Evoluon. Daarbij zou dan ook gekeken moeten worden naar kunst in de kelder.

29 augustus 2018

De werkgroep Kunst en design wenst een onderzoek te doen naar alle aanwezige kunst in en om het Evoluon.

29 augustus 2018

Aan de zogeheten PSV-laan zit in de betonnen wal van het spoor een kunstwerk bestaande uit 22 mozaïeken. 2 mozaïeken zijn weggehaald, op die plek zit nu een reclamemuurschildering van PSV-Umbro. Onderzocht wordt hoe dit is gebeurd, daarbij wordt een relatie gezocht met het verschijnsel van andere overschilderingen van zogeheten ‘street art’. Een statement hierover zal volgen.

6 juni 2018

De Zonnewijzer bij het Evoluon verkeert in slechte staat. Er is onduidelijkheid over de andere kunst die van het voormalige POC en van het complex aan de Boschdijk afkomstig is. Die kunst schijnt verspreid te zijn opgeslagen.

14 maart 2018

Het ligt in de bedoeling de kunst aan de Deken van Somerenstraat te handhaven. De eigenaar heeft contact met de kunstenaar.

30 augustus 2017

Er volgt een breed overleg met diverse groeperingen waarbij zal worden gekeken naar de toestand van de Rode Loper.

15 maart 2017

De werkgroep wil kijken wat er nog aan kunst aanwezig is in de Heuvel Galerie en het Muziekgebouw.
Het onderzoek van H. Bink naar Peter Struycken vordert.
St. Trudo wil kunst plaatsen in het park van Eikenburg.

1 februari 2017

De werkgroep inventariseert de kunst in het publieke domein en gaat na wie de eigenaars
ervan zijn.
Hoe moeten we omgaan met de kunst van Peter Struyken.

21 december 2016

De fontein Van Jacques Slegers behoorde tot de Heuvelgalerie. De eigenaar heeft gebruik
gemaakte gebruik van zijn recht om het monument na een sloopmelding te verwijderen. Het
zou versleten zijn geweest. Inderdaad was het door de eigenaar al jaren slecht onderhouden.

28 september 2016

Er is nog geen nieuws over het herstel van de twee keramische kunstwerken van Hugo
Brouwer tegen de gevel van de verpleegstersflat.

17 augustus 2016

Het kunstwerk van Theo Coenen bij het Spoorhuisje aan de Hoogstraat is met instemming
van de kunstenaar verplaatst richting huisje, waardoor de ruimtelijke werking is verslechterd.
De buurt is niet blij met de “verhuizing”.
De twee keramische kunstwerken van Hugo Brouwer tegen de gevel van de verpleegstersflat
zijn beschadigd. De Kunstwacht heeft een onderzoek ingesteld en een rapport uitgebracht
aan de gemeente. J. van den Boomen zorgt ervoor dat de werken worden hersteld.

6 juli 2016

Bij de verpleegstersflat aan de Vestdijk zijn aan het keramiekwerk beschadigingen geconstateerd.
Die zijn inmiddels aan de gemeente doorgegeven. Die heeft beloofd actie te ondernemen.

2 december 2015

De uitgebreide projectgroep hoopt meer activiteiten te kunnen gaan ontplooien voor de kunst
in de openbare ruimte, waarbij ook aandacht moet worden bersteed aan opgeslagen kunst
die eerder voor het publiek zichtbaar was, maar op herbestemming wacht, zoals de kunst die
werd verwijderd uit het Muziekcentrum en het Stadskantoor.
Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte blijft bedroevend. Op de gemeentelijke
website zijn geen klachten over slecht onderhoud terug te vinden. Waarom reageren onze
leden niet als zijn slecht onderhoud constateren?

21 oktober 2015

Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte blijft bedroevend. Op de gemeentelijke
website is niets over klachten over slecht onderhoud te vinden. Waarom reageren onze leden
niet als zij slecht onderhoud constateren?

9 september 2015

Het onderhoud is nog steeds bedroevend. Op de gemeentelijke website is niets over het onderhoud
te vinden, dus ook geen contactadres waar meldingen kunnen worden gedaan. De
groep probeert nieuwe leden te werven, maar onze vergadertijden zijn daarvoor een handicap.
Veel kandidaten kunnen zich overdag niet vrijmaken.

18 maart 2015

De gemeente heeft de verlichting in de lichtornamenten van de Rode Loper aangepast. Lof voor Johan van den Boomen.

3 december 2014

Anne Rensen ziet geen expositie-mogelijkheden met het Albert van Abbehuis. De gemeente wil het pand wel verkopen, maar dat is blijkens de schenkingsakte niet toegestaan.

22 oktober 2014

Het was mooi geweest als bij gelegenheid de manifestatie Glow ook de slecht onderhouden Rode Loper op het Stadhuisplein wat was opgeknapt. Dat heeft echter niet zo mogen zijn.

10 september 2014

De projectgroep heeft overleg gehad met Joh. van den Boomen. Die heeft inmiddels het onderhoud van de monumenten stilgelegd. Joh. van den Boomen is bereid te luisteren. De klachtenlijn over de monumenten werkt. Wij zullen in de stad moeten gaan rondlopen en naar aanleiding van onze bevindingen Van den Boomen moeten adviseren.

23 juli 2014

Bij de onthulling van de gedenksteen zal een aantal genodigden een toespraak houden. Prof. Strijards (Vredespaleis Den Haag) heeft hieraan zijn medewerking toegezegd. Ook de deken (gastheer in de kerk) en de burgemeester zullen bij de onthulling spreken. De Belgische ambassadeur wordt eveneens uitgenodigd. Voor een muzikale omlijsting wordt gezorgd.
Er zijn nog geen goede contacten met de gemeente over het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte.  De gemeente heeft het onderhoud uitbesteed, vermoedelijk aan de Kunstwacht, maar het is ons niet bekend wat de inhoud van het contract is. Hier zal naar geïnformeerd worden. Afgesproken is om onze wensen en opmerkingen bij voorkeur duidelijk maken op het mailadres dat de gemeente hiervoor geopend heeft. Wij beschikken over een groot aantal foto’s die onze wensen kunnen illustreren. De monumentengroep zal een aantal opmerkingen (“klachten”) via de mail melden om het proces in gang te trekken.

20 april 2014

Wij hebben van de gemeente een mailadres ontvangen waarheen wij onze op- en aanmerkingen kunnen sturen over het onderhoud van kunst in de openbare ruimte.

19 maart 2014

Er wordt medegedeeld dat de ondernemersvereniging Strijp S graag samen met ons wil optrekken om te denken over de monumenten op dat terrein.

29 januari 2014

De projectgroep heeft een gesprek gehad met de verantwoordelijke ambtenaren. Er is bij hen geen behoefte aan de ‘Stichting’. Het beschikbare budget voor de monumenten is bekend, maar dit wordt deels al gebruikt om de opslag te betalen. Na de verkiezingen moeten wij gaan praten met de dan verantwoordelijke wethouder.

13 november 2013

Er moet een afspraak worden gemaakt met D. Verbraak over de activiteiten van de nieuwe Stichting.
Het is niet duidelijk waar de kunstwerken zijn gebleven die vroeger het Muziekcentrum sierden. De kunstenaars hebben nog steeds hun auteursrechten.

21 augustus 2013

De familie Pasteels was initiatiefnemer van een (marmeren) gedenksteen voor Belgische vluchtelingen. De steen heeft vanaf ongeveer 1920 onder het altaar van de Steentjeskerk gezeten. De vluchtelingen waren enige tijd gehuisvest in barakken bij de Emmasingel, in de buurt van de Frederiklaan en bij particulieren thuis. De gedenksteen werd indertijd aan de gemeente Eindhoven aangeboden, maar die heeft in 1970 dit aanbod geweigerd. Sindsdien was het eigendom van de Stichting Museum Kempenland, nu dus Eindhoven Museum. Vraag van de stichting ECE en van de familie Pasteels: kan de steen nu eindelijk eens op een passende locatie worden geplaatst? De Henri van Abbe Stichting zal in overleg met Luc Eekhout, de directeur van het Eindhoven Museum, een afspraak maken met de heer Pasteels. Onze stichting kan en wil een bemiddelende rol spelen om de gedenksteen geplaatst te krijgen. Met de gemeente Eindhoven zal overleg plaats moeten vinden om de steen te plaatsen in bijvoorbeeld de Catharinakerk of in de gedenkruimte van de Oude Toren in Woensel.
De werkgroep heeft de opzet voor de statuten voor de nieuwe stichting (SKORE) vrijwel klaar. Het is nu tijd om te overleggen met het hoofd van de afdeling cultuur en met wethouder Schreurs. Anne Rensen, kunstenaar, zal in september een gesprek hebben met enkele leden van de projectgroep.

17 juli 2013

De werkgroep heeft de opzet voor de statuten voor de nieuwe stichting vrijwel klaar. Als die gereed zijn kan overleg plaatsvinden met de gemeente. Daar is inmiddels bij de afdeling Cultuur Frans Dielissen ons aanspreekpunt. Een aantal monumenten is inmiddels bezocht en er is geconstateerd dat die ondeskundig worden onderhouden. Het patina van de bronzen beelden is meestal verdwenen.
Het beeld bij de RABO-bank is eigendom van de bank.

13 maart 2013

Op de vragen aan de gemeente over de privatisering van het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte is nog steeds geen antwoord gekomen.

23 januari 2013

Wethouder Schreurs onderzoekt hoeveel geld de gemeente beschikbaar heeft voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte.

12 december 2012

Er is een raamwerk gemaakt om mee naar wethouder Schreurs te gaan. Ook de wethouder wil op korte termijn komen met een overzicht van ingeschakelde ambtenaren, beschikbare fondsen en aanwezige objecten.

7 november 2012

Er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt met de wethouder voor een gesprek over het onderhoud van kunst in de openbare ruimte.

19 september 2012

Aan wethouder Schreurs zal een voorstel worden gedaan om het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte van de gemeente over te laten nemen door een zelfstandige organisatie, waar mensen in zitten die hart hebben voor en verstand van de zaak. Het nu bij de gemeente beschikbare geld voor het onderhoud moet dan voortaan jaarlijks aan deze organisatie beschikbaar worden gesteld. De nieuwe organisatie zou op termijn ook nog andere taken kunnen krijgen, zoals destijds de Kunststichting.

18 april 2012

De Stichting wil een gesprek met de verantwoordelijke wethouder, want er gebeurt in feite weinig aan het noodzakelijke onderhoud van de kunst in de openbare ruimte en wat er gebeurt, gebeurt dikwijls nog verkeerd. Het onderhoud ressorteert onder Vastgoed, dat geen enkele affiniteit met deze taak heeft. Wij zouden de verantwoordelijkheid moeten overnemen, daarbij gefinancierd door het gemeentelijke budget voor onderhoud van kunst. De voorzitter maakt een afspraak met wethouder Schreurs.

7 maart 2012

De situatie is droevig. De gemeente belooft wel, maar doet weinig of niets. Wethouder Schreurs heeft toegezegd erover te willen praten.

6 april 2011

Zoals bekend, is na diefstal van een aantal beelden een deel van de overige parkbeelden door de gemeente verwijderd met de bedoeling die met een betere beveiliging terug te plaatsen. In de praktijk lijkt er na die verwijdering echter niets meer te gebeuren. Er is ook gebrek aan samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke sectoren die hiermee van doen hebben. Wethouder J.Helms (Openbare Werken) is verrast, maar bereid een keer mee te wandelen om de problemen met eigen ogen te zien.
-Er is veel steun voor het plan een monument op te richten voor de slachtoffers van het bombardement op 6 december. Nu de Gemeente nog. T. Aussems is bereid het monument een plaats te geven op het terrein van Trudo.

23 februari 2011

In het Muziekgebouw Frits Philips is het beeld van Frits Philips tijdens of na de verbouwing verdwenen. Er wordt actie op ondernomen.

12 januari 2011

Het Lampenmaakstertje wordt verplaatst naar het Philipsfabriekje aan de Emmasingel.

24 februari 2010

Over het beeld “Het Lampenmaakstertje” voor de Lichttoren is inmiddels een brief aan B&W verzonden. Wij hebben samen met de fractie van CDA voorkeur voor plaatsing bij het oude Philipsfabriekje aan de Emmasingel.
Het beheer is slecht, ambtenaren weten niet precies wat ze moeten doen, terwijl er voldoende capaciteit zou zijn.

18 november 2009

Beheerder is bezig met inventarisatie maar dat kan nog een tijd duren.
Van de kunst in het Stadswandelpark en ook van de Rode Loper is inmiddels veel verdwenen, zonder dat de gemeente daar iets aan lijkt te doen. Overigens is ook een deel van de gevelbeplating van de parkeerkelder op het Stadhuisplein verdwenen. Alles bijeen nog steeds een toestand die somber stemt. Besloten wordt het punt ‘handhaving’ de volgende keer op de agenda te plaatsen.

30 september 2009

De inspectie van de kunst in de openbare ruimte door enkele leden van onze stichting vordert. Er bestaat contact met Omroep Brabant voor een tocht langs een aantal beelden.

1 juli 2009

Twee leden hebben een deel van de kunstwerken bezocht. Een deel daarvan bleek verdwenen (met name onderdelen van de Rode Loper), andere stukken waren beschadigd.

11 maart 2009

De gemeente heeft een nieuw afdelingshoofd (Drik Verbraak) Er moet nauwe samenwerking worden gezocht en de kunst van de Piazza moet de eerste prioriteit krijgen.

7 januari 2009

Ondanks alle beloften lijkt er bij de gemeente niets te gebeuren. Er zal contact opgenomen worden met de verantwoordelijke ambtenaar: Janneke Melchers.

11 maart 2008

Het antwoord van de wethouder op onze klacht over het beheer van kunstwerken in de openbare ruimte stelt alles bijeen niet veel voor. De voorzitter zal informeren wie het beheer van deze monumenten in de toekomst gaat coördineren.

12 december 2007

Brief gaat naar College van B&W/wethouder Mittendorff.

20 november 2007

Wij besluiten een projectgroep op te richten om de directeur van de Dienst DMO van advies te dienen.

3 augustus 2007

In een gesprek met wethouder Mittendorff wordt naar voren gebracht, dat de toestand van de kunst in de openbare ruimte vaak bedroevend is. Bij de Dienst MO, die verantwoordelijk is voor de toestand van de beelden, houdt niemand er zich specifiek mee bezig. De wethouder gaat dit na.

6 juni 2006

Naar aanleiding van de problemen met de ramen van Lennaerts, wordt de aandacht gevraagd voor de bewaarcondities van deze en andere, deels gemeentelijke monumenten, waarbij hij met name denkt aan de kunstvoorwerpen die vroeger op de Piazza stonden. De kleurige, geëmailleerde borden
die de Pizza sierden, blijken uitgeleend te zijn geweest voor een tentoonstelling in Rotterdam en daar toen door een noodweer te zijn verwoest. De verzekering heeft de schade gedekt, maar de kunstwerken moeten wel opnieuw worden gemaakt. Twee bronzen beelden zouden terugkomen; William Property betaalt de restauratie. De schoorstenen worden verplaatst naar het Henri Dunantpark in Woensel, maar de vraag is wanneer. De voorzitter zal een brief schrijven waarin hij verzoekt om informatie.

Project: Onderhoud en herplaatsing kunst in de openbare ruimte
Adres:
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: