Oude NatLab-gebouw

Philips heeft het Strijp S-complex verkocht aan een samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven en een projectontwikkelaar. Een aantal fabrieksgebouwen zal worden verbouwd tot wooncomplexen.
Het oude NatLab-gebouw stond op de nominatie om gesloopt te worden. De hoge snelheidslijn (busverbinding Veldhoven-Eindhoven) was over het terrein van het NatLab geprojecteerd. De plannen zijn in overleg met onze stichting inmiddels aangepast. Grote en belangrijke delen van het oude NatLab kunnen hierdoor worden behouden.

Uit onze notulen:

6 juni 2018

Bij het NatLab staat een paar nieuw opgetrokken muurtjes op instorten. Trudy van Lokven is geïnformeerd.

30 augustus 2017

Bij het NatLab zijn scheuren geconstateerd in een nieuw gebouwd deel. Verder is het mooie trappenhuis in feite onzichtbaar, maar dit alles is een zaak voor werkgroep Strijp-S.

15 maart 2017

SintLucas heeft plannen voor de uitgave van een boekje over het NatLab.

1 februari 2017

Er komt een vervolgafspraak met Lucas om het NatLab-gebouw te bezoeken. De secretaris
coördineert. Er bestaat een plan om de geschiedenis van het NatLab vast te leggen.

9 september 2015

De werkgroep gaat bij SintLucas op bezoek om de nieuwbouw en de verbinding met het
NatLab te bekijken.

22 juli 2015

De projectgroep zal het pand van Lucas in september bezoeken. Op onze pogingen om
eerder het werk te bezoeken werd door de aannemer onaangenaam gereageerd. De groep
verwacht voor voldongen feiten te worden geplaatst. Wel is inmiddels duidelijk dat de
verdwenen leidingen deels zullen worden gereconstrueerd, als herinnering aan hoe het was.

10 juni 2015

Geconstateerd werd dat – in tegenstelling tot de plannen – de karakteristieke oude leidingen in de monumentale gangen van het NatLab-gebouw van St. Lucas zijn verwijderd. Navraag leerde dat de leidingen zijn gesloopt, omdat bij de aanleg asbest was gebruikt. Die was anders nauwelijks te verwijderen. Alle partijen (ook de commissie Ruimetlijke Kwaliteit) waren volgens zeggen op de hoogte van het plan de leidingen te slopen, alleen wij wisten nergens van. Lucas heeft zijn excuses aangeboden. Igor van Hooff heeft aangeboden enkele meters terug te plaatsen en is nu op zoek naar hiervoor geschikte leidingen. Behalve leidingen zijn ook muren weggebroken. Het lijkt erop, dat hier is afgeweken van de geldende bouwvergunning. Tr. van Lokven is hierover door ons ingelicht. Wij zullen de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen of die op de hoogte was en wat hun reactie was.

22 oktober 2014

Er is een gesprek geweest met Jos Roijmans over de monumentale trap in het NatLab op de hoek bij de Cederlaan. Het is een monumentaal onderdeel van het voormalige Natlab en niet toegankelijk voor publiek. Indien de trap slechts gebruikt gaat worden als nooduitgang voor Lucas blijft dat zo. De gemeente is in onderhandeling met een derde partij om dat deel van het gebouw te verhuren dan wel te verkopen. De Stichting heeft aangegeven het gebruik van dat deel door derden toe te juichen.

11 juni 2014

Met Jos Roijmans is gesproken over de onderdoorgang in het NatLab, die absoluut nodig was voor de verbinding Kastanjelaan-Torenallee. Die onderdoorgang staat daarom in het contract, dat met Sint-Lucas is gemaakt. We voorzien problemen met de toegankelijkheid en openbare veiligheid. Moet hier een hek geplaatst worden? En door wie? De gemeente of SintLucas?

20 april 2014

Twee dagen na deze vergadering zal de projectgroep worden ingelicht over de bijgestelde bouwplannen voor het NatLab t.b.v. SintLucas. Aan de hand daarvan kunnen wij dan ons standpunt bepalen.

19 maart 2014

De projectgroep Strijp S heeft recentelijk een gesprek gevoerd met de voorzitter van de raad van bestuur van SintLucas (dhr. Tibosch), de manager huisvesting (dhr. Van Lokven) en hun adviseur (H. van Herwaarden). Concluderend heeft de projectgroep een brief geschreven aan SintLucas, om duidelijk weer te geven dat wij ondanks het prettige gesprek nog wel een aantal bezwaren hebben. Wij zijn het dus op een aantal belangrijke punten niet eens met de heer Tibosch, dit in tegenstelling tot de indruk die de gemeente zou hebben gekregen. Aan de Torenallee (aan de achterzijde van het NatLab) zal een 8-etages hoge toren worden gebouwd. Dit zou volgens het bestemmingsplan “verplicht” zijn. De centrale hof tussen de vleugels van het NatLab zal voor een groot deel worden opgevuld met nieuwbouw van een centrale hal die de kenmerkende kamstructuur daardoor aantast. De lange (ook visuele) gangenstructuur zal teniet worden gedaan door deze gedeeltelijk te integreren met klaslokalen. Of de gangstructuur herkenbaar zal blijven wordt betwijfeld. Verder behoren de (gekleurde) leidingen in de gangen tot het Strijp-erfgoed en dienen behouden te blijven. Aan de voorzijde van het NatLab is een doorgang gemaakt, die toegang geeft tot de groene hof op de binnenplaats en vandaaruit naar de Torenallee. Om vandalisme te voorkomen, zal de toegangspoort echter vaak worden afgesloten. De doorgang is indertijd gerealiseerd, onder protest van de H.v.A. Stg., op basis van een oud plan (woningen, gegroepeerd om de hof). Deze aangebrachte doorgang in de voorgevel blijkt feitelijk zijn nut verloren te hebben.

29 januari 2014

Bij het NatLab staan wij voor het behoud van de historische waarden, voor respect voor het gebouw. SintLucas bouwt daar (vergevorderde plannen) een nieuwe school. Wij hebben onze visie op papier gezet; daar wordt binnenkort met de plannenmakers voor de nieuwe school over gesproken. Wij moeten een eigen standpunt innemen.

13 november 2013

Door het achterblijven van informatie over de verbouwingsplannen van Sint-Lucas is het voor ons nog niet mogelijk om op deze plannen te reageren.

2 oktober 2013

SintLucas gaat door met de uitwerking van het huisvestingsplan in het NatLab en ook is sprake van studio’s door Woonbedrijf. Bij Lucas gaat het bericht dat de zijgevel van het gebouw moet worden doorgebroken om meer licht toe te laten. Dat stuit bij ons op bezwaren. Het voorstel om aan de verbouwing van het NatLab de Henri van Abbepenning  toe te kennen, wordt vanwege de voorgaande regel voorlopig in de ijskast gezet.

21 augustus 2013

Op 22 augustus a.s. zal nog een werkbezoek plaatsvinden naar het verbouwde NatLab. Jos Roijmans en Jan Gommers zullen ons rondleiden. 1e oplevering is in week 35 gepland.

19 september 2012

Voor het NatLab bestaat een nieuw plan voor de verbouwing van een zaal voor Plaza Futura.

6 juni 2012

De verhuizing van de Eindhovense School naar het NatLab is nog onzeker.

18 april 2012

De klacht van Plaza Futura over de mogelijkheden in het NatLab wordt door de gemeente voor kennisgeving aangenomen.

7 maart 2012

Plaza Futura heeft bezwaar tegen de huidige plannen voor het NatLab, dat haar niet de gewenste mogelijkheden biedt. Er bestaan goede contacten met Trudo.

18 januari 2012

Opnieuw zijn er nieuwe plannen voor de bouw van Plaza Futura ingediend. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft zich hierover nog niet uitgesproken.

2 november 2011

De vorige keer werd gemeld dat wij node akkoord waren gegaan met een alternatief plan voor het NatLab. Inmiddels is bekend dat de Commissie Ruimtelijke kwaliteit het plan heeft afgewezen.

21 september 2011

De gemeente heeft rekening gehouden met ons commentaar op de plannen voor de entree van het NatLab. Wij werden zelfs in de gelegenheid gesteld te kiezen uit drie alternatieven. Helaas behaalden die geen van drieën de schoonheidprijs. Het gekozen alternatief was het minst slechte, maar mist duidelijk kwaliteit.

29 juni 2011

Overleg met de gemeente heeft de volgende info opgeleverd:
-Over de entree van het NatLab en de verstoring/verbouwing aan de entree is aangekaart. Zoals het er nu uitziet, zullen de uiteindelijke plannen toch nog worden aangepast en meer in overeenstemming zijn met onze wensen.

18 mei 2011

Er is overleg geweest met van H. van Heerwaarden over de onacceptabele geplande invalidentoegang (ten koste van de trap) en fietsenstalling. Hij zal onze visie meenemen.

6 april 2011

Het NatLab moet intact blijven. Wij hebben daarom  een brief geschreven aan B & W over de voorgenomen sloopplannen van de projectleider. Inmiddels zijn die weer van de baan.

23 februari 2011

Er bestaan plannen voor de bouw van woningen in de omgeving van het NatLab. De heer Van Herwaarden zal het project in de toekomst gaan trekken. Het lijkt erop, dat wethouder Fiers bij ons laatste gesprek niet heeft begrepen dat wij ons tegen een aantasting van het NatLab zullen verzetten. Het monument moet intact blijven. Wij zullen daarover een brief schrijven aan B & W met een afschrift aan de directie van Plaza Futura.

Project: Oude NatLab-gebouw
Adres: Kastanjelaan, Eindhoven
Bouwjaar:
 1922-1923
Probleem:
 monumentale delen van het complex werden met sloop bedreigd
Doel: behoud van de oorspronkelijke delen van het complex
Actie: De oorspronkelijke delen van het complex zijn door toedoen van de Van Abbestichting op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst.