Overleg Commissie Ruimtelijke kwaliteit

Uit onze notulen:

24 april 2019

Er is een bezoek gebracht aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Nadat op een verzoek om een uitnodiging voor een bijeenkomst over Mariënhage niet werd gereageerd, hebben enkele leden het initiatief genomen om de bijeenkomst bij te wonen. Zij werden toegelaten, maar leken niet erg welkom. Zij konden ten slotte een deel van de zitting bijwonen, maar moesten vertrekken toen een brief over Mariënhage aan bod kwam. Het is niet aannemelijk dat zij voor een volgende bijenkomst zullen worden uitgenodigd. Het plan bestaat ook naar die volgende bijeenkomsten te gaan.

19 december 2018

Wij menen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kunst in de openbare ruimte en dus ook voor de medaillons op de muur aan de PSV-laan. De gemeente heeft een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar zijn taak is beperkt. Hij heeft geen tijd om de stad in te gaan. Als er meer moet gebeuren zou dat de taak van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn, meent de gemeente. Afgezien van de vraag of dat inderdaad haar taak is, heeft die daarvoor echter noch de kennis, noch de nodige bevoegdheden. De werkgroep zal hierover met de C.R.K. contact opnemen. Hoe pakken andere steden dit probleem aan? De gemeente vindt de muur aan de PSV-laan te onderhoudsgevoelig. Er moet over dit probleem worden gepraat met wethouder Steenbakkers.

28 september 2016

Het kennismakingsgesprek met de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft plaatsgevonden
en verliep in goede sfeer. Het gebruikelijke halfjaarlijkse gesprek met de commissie
zal worden voortgezet. Er is gesproken over de onmogelijkheid nieuwe monumenten voor te
dragen (de commissie was verrast over het slot op de lijst en wil vernemen wat de reden
hiervan is), De commissie was ook verrast te horen over de binnenstadsvisie; zij was daar
niet bij betrokken. Verder is het gebrek aan bescherming voor de binnenstad aangestipt.

17 augustus 2016

Om plotselinge sloop of andere aantastingen van onbeschermde panden in de binnenstad te
voorkomen, zou heel het gebied een dubbelbestemming of de aanduiding “karakteristiek en
culturele waarde (CW)” moeten krijgen. Dit zal tijdens de gesprekken met de gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de orde worden gesteld.

17 augustus 2016

Er komt op korte termijn een kennismakingsgesprek met de nieuwe Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Hoe kunnen wij het best met haar samenwerken? Tenminste moet het halfjaarlijks
gesprek worden gehandhaafd. Er kunnen bij de bijeenkomst een aantal punten worden aangestipt,
die later uitvoeriger besproken zouden moeten worden. Onze commissie heeft eerst
nog een vooroverleg.

9 september 2015

De gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden vervangen omdat de zittingsperiode
(van de meeste leden) allang is bereikt. Tijdens een gesprek met de voorzitter
hebben wij duidelijk gemaakt dat in de commissie meer locale kennis nodig is. De commissievoorzitter
was het daar niet mee eens. Er komt een nieuwe commissie van zes leden met
een nieuwe voorzitter.

22 juli 2015

Samen met de Stichting Wederopbouw zal onze Stichting reageren op de gemeentelijke
plannen voor het welstandbeleid en de burgerparticipatie. Wij zijn er voorstander van dat de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit niet wordt gesplitst. Wel moet die een andere
samenstelling krijgen en met name meer deskundigheid op het gebied van monumenten en
kennis van Eindhoven.

5 juni 2013

Ten aanzien van de plannen met betrekking tot de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Welstand is het wachten op de visie van de gemeenteraad.

24 april 2013

Er is gesproken met A. Spijkers. De nieuwe verordening moet mede worden gezien in het licht van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Bij de gemeentelijke plannen staat bezuiniging voorop. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt niet opgeheven. Het is de vraag of wij niet moeten pleiten voor een splitsing in weer twee commissies, die dan samen kunnen vergaderen, maar wel elk een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun terrein. De monumentenzorg is nu ondervertegenwoordigd. Een ander probleem is, dat de leden van heinde en ver komen en geen betrokkenheid met Eindhoven hebben en daardoor ook achtergrondkennis missen. De projectgroep Monumentale gebouwen en complexen zal het probleem bekijken.

1 oktober 2008

Nu de nieuwe gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van start is gegaan, moet onze projectgroep de activiteiten gaan volgen en daar zonodig op reageren. De leden doen daarom een voorstel om de oude taakstelling te wijzigen. Dat voorstel wordt door het bestuur aangenomen. Voor het functioneren van de werkgroep is wel noodzakelijk dat de leden dezelfde informatie krijgen als de leden van de gemeentelijke commissie. Het lijkt het beste om hiervoor contact op te nemen met de gemeentesecretaris.

8 juli 2008

Het ligt in de bedoeling dat de GMC en de Welstandscommissie begin september worden opgeheven. Dan zou de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moeten gaan functioneren, maar het is de vraag of die datum wordt gehaald. De voorzitter is nog niet bekend, terwijl de sollicitatiegesprekken van de secretarissen van de twee commissies met de belangstellenden voor het lidmaatschap nog lopen. De sollicitanten reageren op een oproep in de gemeentelijke advertentiepagina in het blad Groot-Eindhoven.

19 mei 2008

Door de wijziging in samenstelling van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ontstaat de noodzaak om de nieuwe leden een brief te sturen waarin wordt verduidelijkt waar de HvA voor staat, hoe wij ons positioneren. Daarbij zal onze bezorgdheid worden geuit over de benodigde capaciteit binnen het gemeentelijk apparaat en de verwachte (geringe) invloed en inspraak die de afzonderlijke leden hebben.
HvA heeft in een brief d.d. 22 april jl. in het kader van de Voorjaarsnota aan de raad en B&W gevraagd om naast het  inzetten van voldoende ambtelijke capaciteit (met het oog op de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit) ook een duidelijk referentiekader op te (laten) stellen voor toekomstige plannen met betrekking tot de ‘Openbare ruimte’. Jan Luiten maakt zich bezorgd over de herinrichtingsplannen, die in de binnenstad op stapel staan. Daarvoor bestaat momenteel slechts een globaal beeldkwaliteitsplan. Solange Beekman heeft zich ingezet om genoemd referentiekader op te (laten) stellen, maar is van haar taak ontheven. Ze houdt zich echter nog wel bezig met diverse projecten in de binnenstad. Jan Luiten stelt voor om samen met het DB te bezien of er een brief naar het college moet worden gestuurd (niet alleen naar de betrokken wethouder) waarin opnieuw de noodzaak van zo’n referentiekader wordt benadrukt en ook verzocht wordt om de uitvoering van dat kader te bevorderen.

9 april 2008

Op 6 juni 2008 wordt in de gemeenteraad een voorstel besproken mbt de samenvoeging tot de commissie ruimtelijke kwaliteit van de commissie monumenten, welstand en openbare ruimte. Onze Stichting heeft in een brief aan de gemeente een voorkeur uitgesproken voor de naam van de toekomstige functie van voorzitter van deze nieuwe commissie die na 6 juni wordt benoemd. Dit moet iemand zijn, die een visionair is en richting kan geven aan de commissie. De nieuwe commissie zou de bevoegdheden van de supervisoren, die zeer nauw betrokken zijn bij de grote projecten (Strijp-S, Philipsboulevard etc.) zeer nauw in de gaten moeten houden. De expertise is in de nieuwe commissie redelijk gevuld met 9 disciplines (dmv advertenties in de krant). Voor de ambtelijke ondersteuning van het onderdeel openbare ruimte is echter nog niemand in beeld en wordt voorlopig extern ingevuld, incl. de inhuur van expertise bij de TU/e ivm opstelling van een referentiekader openbare ruimte, en de monumentenafdeling is onderbezet met de geplande 1,8 fte’s. Per 1 september a.s. zou de commissie in de nieuwe samenstelling zijn werk moeten aanvangen.

11 maart 2008

Enkele bestuursleden zijn druk in de weer geweest met de gemeente over de plannen voor de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit- cultuurhistorie en openbare ruimte. De plannen worden nu vertaald in een raadsvoorstel. De commissie bestaat uit negen leden. Er is dus door de gemeente al meteen bezuinigd op het aantal leden! Er wordt nog gezocht naar een voorzitter. Aan de TU in Enschede is een bijzonder hoogleraar aangesteld voor een leerstoel Openbare Ruimte. In Eindhoven is sprake van de aanstelling van een medewerker aan de TU die zich met de totale kwaliteit van de openbare ruimte gaat bezighouden.

9 januari 2008

Aan de nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt verder gewerkt. Gevreesd moet worden dat het aantal vaste leden van de nieuwe commissie kleiner zal zijn dan die van de huidge Monumentencommissie en de Welstandscommissie samen.

19 januari 2007

Als vast agendapunt zullen mededelingen gedaan worden over belangrijke zaken die behandeld zijn in de GMC.

19 september 2006

Nog steeds dreigt het gevaar dat de gemeente de monumentencommissie gaat samenvoegen met de welstandscommissie. Uitvoering van dit plan zal er toe leiden dat straks onvoldoende specialistische kennis en mensen beschikbaar zijn.

8 augustus 2006

In het jaarboek van de Nationale Stichting Contact Monumenten wordt een heel ander aantal monumenten genoemd, zowel rijk als gemeentelijk, dan op de bekende lijsten voorkomt. Navraag bij gemeente en stichting loste nog niet alle problemen op. Wel lijkt het erop dat in het ene geval alle panden in het Witte Dorp zijn meegerekend en in het andere geval het Witte Dorp als één monument is beschouwd. Dat scheelt al direct 271 rijksmonumenten. Verder lijkt het erop dat monumenten zonder adres, zoals het monumentje op de Stratumse begraafplaats, door de Stichting niet zijn meegeteld.

6 juni 2006

Het gesprek met Krzeszewski moet nog plaatsvinden, maar die heeft al laten blijken dat een eventueel samengaan van GMC en Welstand een politieke kwestie is.
De kennismaking met de wethouder heeft plaatsgevonden.

6 mei 2006

Er zal niet alleen een gesprek worden georganiseerd met Krzeszewski, maar ook zal een afspraak worden gemaakt om kennis te maken met de nieuwe wethouder, mevr. M. Fiers.
De voorzitter heeft een brief verstuurd aan A. Spijkers over de actualisering van het monumentenbestand en onze inbreng voor de cultuurhistorische waardenkaart.

4 april 2006

Enkele leden hebben een opzet gemaakt voor een brief aan de GMC over de monumentwaardige panden die nog op de gemeentelijke lijst ontbreken.
De voorzitter zal die brief versturen. Het gesprek met Krzeszewski zal in mei plaatsvinden.

21 februari 2006

Het gesprek met Krzeszewski zal plaatsvinden na de verkiezingen.

6 januari 2006

Enkele leden van onze stichting zullen naar Krzeszewski gaan om te praten over de noodzakelijke zelfstandigheid van de GMC en over het onderhoud van monumenten (zowel bouwwerken als beelden).

Project: Overleg Commissie Ruimtelijke kwaliteit
Adres: n.v.t.
Bouwjaar:
 n.v.t.
Probleem:
 aanvraag van monumentenstatus duurt nog te lang
Doel: versnellen van monumentenprocedures door samenwerking met de Gemeentelijke Monumentencommissie
Actie: Onze stichting doet belangrijk versnellend voorwerk m.b.t. monumentenaanvragen door het maken van waardematrixen